Wp/shi/CPNL

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > CPNL
Achtung.png
Hann !!! Amgrad ad ixcn ur gis iffuɣ umya !
llant ukan sul gis tguriwin tuṛḍilin zzeɣ kra n tutlayt yaḍnin d/nɣ ur ittyara s tclḥiyt, tḍfurt nit sul twwuri iggutn. ɣrat aslgn n Wikipidya taclḥiyt bac ad trmsm uggar.
Mad igan afssay? iqqan d ad igiddi, ttyukksent zgis tguriwin turḍilin, d ad ttyusbadlnt s tguriwin timaziɣin


Ansuf[edit | edit source]

Da yik-nssrḥab g lkunsursiyum n usmun n tutlayt (CPNL) ar knsnimmir xf laman nna tgit dignx afa ad dbdut ɣdd ad tkmmlt almad n tutlayt takatalanit. Nkwni nlla afa ad k-nsɛiwn ad tawḍt aydda trit. S tɣuri nna da nikki datx da nrzzu ad nfk i mddn allaln ilumman nnas ttiɣiyn ad sskrn amsawaḍ war iguln s wawal d s tirra. Imci hat aynna da ittusɣran xf umsawaḍ. G taɣzi n tɣuri-a kullt da ttuxdamn imsawaḍ n snniyt nna da nttiẓir g tudrt-nnex n wabda. Aya n tɣuriwin da ttugant s tɣbula n tutlayt d uhyya amaqqan i ku aswir n ulmad. Mayd igan Lkunsursiyum n usmun n tutlayt (CPNL)? CPNL ntta yat tmrslt tazayrt nna ittuskrn i mddn, da irzzun amyamaẓ anamull s ubrid n ussxdm n tutlayt takatalanit, ar isskar tasilɣt d umsday s tutlayt. CPNL tsskrt lajiniralitat n Katalunya d cigan n tɣiwanin d isqqammutn imnadin d id Diputasiu. Awtas n CPNL ntta asswhn n tussna d ussxdm n tutlayt takatalanit, da t-issiɣi i kull matta uḍɣaṛ n tmtti

Talɣut takadimit[edit | edit source]

Timsirin n CPNL ddisilnt xf ihlin n tutlayt n tmarit n tsrtit tutlaniyt n lajiniralitat n Katalunya aha yili ɣursn yan uzday d iswirn n tzlɣa turupiyt anyalas n tmslɣut. Iswirn n ulmad nna illan ɣur CPNL nitni: • Aswir amzwaru: Da diks-tettuslmadnt can tissmsal nnas da ittiɣiy unlmad ad ittg yan wadda n umṣawaḍ s tutlayt takatalanit. • Aswir n udasil: Diks ayd da ikccm unlmad g tnfalit tatlayt ar ittdad tizzi

Akud nnay da ttugant timsirin n tihawt iga andi aha ilimḍ. CPNL da isslmad i umata g kull tamurt n Katalunya timsirin n tutlayt tkatalanit sg iswirn imzwura ar imgdaz ikk xf iswirn n udasil d imssuyn d inammasn. Aya n timsirin da tettugant i mddn imagurn n Katalunya. Timsɣar n udasil nnas da tettugant, nitnti asslmd s tihawt d asslmd sg uɛṛaq d usslmd s izirg. Tamsɣara tudasilt da tikki yat tsilɣt nna da sslmadn islmadn imuzayn, ar ikkin tamunt i ulmad n inlmadn, ar ttadjan ad tgmu tamaqqant tusridt gar inlmadn d islmadn. Akud nna da tettuncfant timsirin n tihawt ikatr aha ilimḍ: Ku asggwas d ku kuz n wayurn, ili tidwwasin d tizgnidwwasin...

Aslagan[edit | edit source]

Tawala n tiggzt Da tettuskar tiggzt g laxf kull id CNL, g wayur n ctanbir d baṛyṛ d yunyu. Tiwitlin n tiggzt Wanna iran ad isikkz g timsirin n CPNL, iqqant-in ad ɣurs yili: • 18 n usggwas, ɣdd • 16 n usggwas adday da nsawal ɣif winna ur iɣrin taɣur tazziclit g Katalunya Wnna iran ad isikkz, da d-itddu ntta s ixf-nns ɣdd yaznd ca g uḍɣar-nns, da d-ittawy kull tiwriqin nna da itettr CPNL. Ur izriy usikkz s ubrid n yizn g lbusṭa ɣdd lfaks. Anawn n tiggzt c) Tiggzt s ubnnan Inlmadn n uswir amzwaru d uswir n udasil, da sn-ittuyakkas 100%. Kull winna isikkzn s ubnnan illa ɣifsn uzuccl ad di-ddun s tɣuri sg wass amzwaru ɣdd wis sin n timsiɣin. Mc ur gin aya, ad asn-iddu umur-nnsn g tɣuri ah iqqantn-in ad aɣuln ad sskrn tikklt yaḍnin Tiggzt. Mc asn-d-iɣ can ulqqin nna ur dmin aha ur un ad ddun s tdala g ussan nna nenna, yuf is tennan i CNL nnay gan tiggzt. Mantur ayd da issuɣul CPNL azal n tiggzt? Mc uriɣiy unlmad ad icmml taɣuri xf ulqqid n twuri ɣdd tizrwin, hat iɣiy ad izry taɣuri-nns g CNL, maca iqqant-in ad tiṣṣiwḍ i tdblt n CNL maḥdd ur zriyn 15 n wussan xf wass amggaru nnay izry taɣuri. Tiwriqin nna da itettr CNL a) DNI ɣdd NIF ɣdd lppaspur. c) Tiwriqin n tiggzt da ttuɛmmarnin • Tifrt n tiggzt: Da tettuɛmmar ah taɣul i CNL. • Turagt n ussxdm n inɣmisn inwrikn. e) Turagt n bab ɣdd mays n unlmad adday ig bu 16 n usggwas ɣdd 17 n usggwas aha ur igi taɣuri tazziclit-nns g Katalunya. Asnf n ukud n tmsirt Sg wadday tettuhyya tiggzt ur yu unlmad ad isn akud nna isty ɣas mc illa maxf aha isukul-t: a) Da zrrin anlmad ad imutty, mc illa uḍɣaṛ g dinnas ira ad immuty. e) Mc ggudin winna iran ad iɣrn can tmsirt da isksiw CNL zwar s winna d-izwarn ad gn tiggzt. Azray n tɣuri n tkatalaniyt g CNL Winna ur iɣiyn ad cmmln taɣuri n timsirt, iqqantn-in ad t-arun i CNL afa ad tn-ikks gtiggzt. Ɣiyn ad aɣuln ad skkrn tiggzt dix adday di-tgulu tikklt yaḍnin. Winna izrin snat tmsirin g yan usggwas, ur un ad aɣuln ad gn tiggzt dix ar d-izrg usggwas xf tmsirt ittuzrin Timsirin da ittugan s izirg “parla.cat” Parla.cat “parla.cat” iga yan uḍɣaṛ web n tɣuri d ulmad n tutlayt takatalant. Mayd da yikki “parla.cat”? Taɣult “parla.cat” illa ẓars ubrid s tkatalant d tkastiyant d tfransist d tnglizt d tlalmant. Timsɣar Da tettuncfant datx snat tmsɣar n ulmad: Tamsɣt tilelliyt d tmsɣrt s umnir. G tmsɣrt tilelliyt ur da tikkim diks can uqaṛiḍ ar kn-ittaddja ad tnyuddum ɣif uwllal nnun. Maca g tmsɣrt s umnir, almad da idur yan uɣawas n tmsrit nna xf ittuga umsasa d umnir ɣdd tamnirt. Aya n tmsɣrt da tt-ifrru unlmad s uqaṛiḍ, yamu diks awd ccat s wawal d umsudɣ amadad d twit n lkumpiutr d umsawal g ukud n tilawt d yinf n tmukrisin n umɛawan. Aslagan Mayd da tettrn g tiggzt? Lkunsursiyum n Usmun n Tutlayt (CPNL) da iḥrry tamzɣrt ar as-ittg amnir i tmsrit n “parla.cat”, aya n tmsrit da tettuncfa i mddn g Katalunya ayt ugar n 18 n usggwas. Mc xḍan inɣmisn inwrisn nna ica unlmad i CNLg tiggzt, ur tamu tiggzt-nns aha ur tnni tdblt n CNL ad as trar aqaṛiḍ-nns. Tiggzt Wnna iran ad isskr tiggzt g tmzɣrt-a iqqant-in ad ikcm s usbtr amzwaru n web: www.parla.cat Azal n tiggzt G uya n tmzɣrt yaksul uzal nna da frrun kull inlmadn, ur diks-illi can usqsf. Azal n yat tmsrit s umnir iga 90€. Mantur ayd da issuɣul CNL aqaṛiḍ n tiggzt? Ur illi datx can wuɣul n iqaṛiḍn n tiggzt ɣas xf can imaɣlayn n tuddsa nna d-ikkan sg CNL. Adday xḍun inɣmisn inwrisn g tiggzt Ur illi ɣif CNL ad awn-irar aqaṛiḍ n tiggzt, wala tɣiym ad tsskrm timsirt mc tgam tiggzt g can timsirt nna ur awn-dyusin (mc ur tgim tiggzt g tmsirt nnay awn-d-ica ugmuḍ n ukayad ɣdd ur illi uzwl nna da irzzu CNL). Skswat tabrat n inmkna g http//www.parla.cat. Abnnen n taggayt Ur da tettuskar timzirt-a ɣas mc illa yan wadday n 5 n inlmadn. Mc ur illi uya n wadday da issuɣul CNL iqaṛiḍn n tiggzt i id babin-nnsn.