Wp/shi/Aman/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi‎ | AmanWp > shi > Aman > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
Ifrḍ, d trga nwaman, d issafn ay twattas imudar d ibuxxucn irin gis tissi waman .
Aman, af tbidd tudert

ⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ (...) ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⴳⴰ ⵍⵍⵉ ⴼⵜⴱⵉⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵉⵍⵉ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵎⴰ ⵉⴷⵔⵏ, ⵉⴳ ⵖ ⴷⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵉ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ 65 % ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ 75 %, ⴷⴰⵔ ⵓⴱⵉⵊⵊⵓ ⵏⴽⵔⴰⴷ ⵢⵉⵔⵏ 95 %. ⵉⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ 70 % ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ 97 % ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵎⵏⵉ ⴷ 3 % ⵏ ⵡⵉⵏ ⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ. ⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵃ2O ⵎⴰⵛ ⵖⵉⴷ ⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵖⵓⵙⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔⴷ ⴽⵔⴰⵢⴰⴷⵏⵉⵏ. ⵖⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵉ ⵉⵙⴼⵣⵢⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵍⵎⵄⴷⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵥⵔⵓ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵖⵉ ⵉⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴳⴰ ⴰⵔ 100% ⵉⵍⵍⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵉⵇ ⵜⵉⴼⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰḍⵏⵉⵏ. ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵜⴼⴼⵉⵏ .