Wp/shi/Aksil/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi‎ | AksilWp > shi > Aksil > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
[ Tamaziɣt talatinit ] [ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ]

ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵏⵉⵖⴷ ⵉⴽⵙⵉⵍⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴰⵔ ⵜ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ Aksil ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵡ-ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ(كسيلة), ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵡⵔⴰⴱⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵉⴳ ⵙ ⵜⴰⵊⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵎⴰⵛ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⵇⵇⵉⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡ-ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ Σⵓⵇⴱⴰ ⴱⵏ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵉⵙⵉⵎⵥⵉ ⵉⵣⵣⵓⴳⵣ ⵖ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵏⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵙ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴳⵔⵡⵍ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ. ⵉⴳ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵃⵉ ⵙ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵎⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⴷⵔ ⴰⵜⵜⵏ ⵉⴽⴽⵎ ⵉⵎⵔⴷⵓⴽⴽⵓ ⴷⵉⵙⵏ. ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵢⴰⴼ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵓⵙⵎⵍ. ⵕⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵙ ⴽⵉⵔⴰⵡⴰⵏ ⵉⴽⴽⵉⵙⵜ ⵉ ⵡ-ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ. ⵎⴰⵛ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⴱⴰⵢⵜⴰⴷ ⵍⴳⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵢⴰⴷⵏ.