Wp/shi/Akal/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi‎ | AkalWp > shi > Akal > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
[ Tamaziɣt talatinit ] [ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ]
ⴰⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⴼ ⵡ-ⴰⴽⴰⵍ ⵣ ⴰⵃⵓⵍⵓ 17

ⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵉⵜⵔⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ. ⴷ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵙ ⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏⵉⵏ. ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵙⵓⵜⵓⵍ ⵡⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡ-ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵖ ⵉⵙⵎⴰⵢⵢⵓⵔ ⵢⵉⴹ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵣ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 4,467 ⵎⵉⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⵣ ⵍⵍⵉⵖⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵡ-ⴰⴽⴽⵓ ⵣ ⵜⴰⴼⵓⴽ ⵢⵉⵜⵜⵉ ⵣ ⴳⵉⵣ. ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵔⴰⴷ ⵢⵉṣⵎⵉḍ ⵉⴼⵔⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ. ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵜ ⵜⴼⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⵙ ⵜⵜⵉⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⴷⴽⴽⵉⴽ ⵢⴰḍⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴼⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⴰⴷⵍ ⵓⴷⵎ ⵏⵙ. ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⴼ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵓⵜⵉⵏ ⵓⵔⴳⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ..

ⴰⴽⴰⵍ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ[edit]

ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼ ⴰⵢ ⵜⵎⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵏⵜⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰⵏⵙ. ⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴽⴽⵔⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ,ⵍⵍⵉ ⵖ ⵣⴷⵖⴻⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴷⵔⵏ. Iⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴼ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵖⵏ ⵖ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵙⵏ. ⴷ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ, ⵉⴼⵏⵉⵇⵉⵛⵏ, ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ , ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⵏ...

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ[edit]

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵍⴰ ⵢⴰⴷ: