Wp/shi/Agizul/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi‎ | AgizulWp > shi > Agizul > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps ksig.png
Amla yad!!! Han ur gis iffuɣ umya:
  • Llan ukan sul gis tiguriwin n kra n tutlayt yaḍni
  • Ur ittyura s tirra n tacelḥit talatinit
  • Drusn Iɣbula li yas yakkan atig
  • Tfrnt nit sul twuriwin ǧutnin
[ Tamaziɣt talatinit ] [ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ]

ⴰⴳⵉⵣⵓⵍ ⴰⵙⵙⴰɣ ⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰⵜ Lⴰḥⵙⵏ Ḍⴰⵔⴼⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰẓⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉɣ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉɣⵉⵢⵉⵏ ⵉⵍⵓⵍ ⵡⴰⵙ ⵏ 05 ɣⵓⵛⵜ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1958 ⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉɣ 2908. Iⵏⴽⵔⴷ ɣ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵏⵓ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉɣ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵜⵉⴳ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. Iⵙⴽⵔ Uⴳⵉⵣⵓⵍ, ⵉⵙⴱⵉⴷ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵙ ⵏ ⵓⵏⴰẓⵓⵔ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ, ⵉⵍⵎⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏⴷ ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵉⵙⴳⴰⴷⴷⴰ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ. Mⴰⵛ ⵎⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵙⵉⵙ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵙ ⴳⵔ ⵢⵉⵢⵢⴰḍ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⴰɣⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ. ⵙ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⴳ ⴰⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉɣ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵎⴻɣⵉⵏ ⴳ ⵡⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ. ⵉⵙⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ( ⵛⵀⴰⵏⵜⴻⵓⵔ ) ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⴻⵏ.

ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ[edit]

  • ⵙⴰⵡⴰⵍ
  • ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ
  • ⴰⴼⵔⴰⴽ
  • ⴰⵙⵎⵓⵏ
  • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
  • ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ[edit]

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ -- ⵜⵉⵍⵉⵍⵍⵉ
:ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⴽ ⴰ ⵡⵉⵏⵓ
ⵉⵍⵓⵍ ⴰⴽ ⴷ ⴰⴳⴳⵉⵙ ⵜⴰⴼⵉⵜ
ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⴽ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵎⵎⵔⵜ
ⵉⵍⵓⵍ ⴰⴽ ⴷ ⴰ ⴳⴳⵉⵙ ⵜⵎⵎⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ
ⵉⵍⵓⵍ ⴰⴽ ⴷ ⴰⴳⴳⵉⵙ ⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⵏⵏⴽ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵜⴳⵉⵜ
ⵉⵍⵓⵍ ⴰⴽ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵙⵙⴰⵏⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴽ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⵔⵉⵅ ⴰⴽ ⴰⵢ ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ
ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ
ⵜⵉⴼⵓⵙⴰ ⵏⵏⵅ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵅⵚⵚⵉⵏⵜ
ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ
ⵖⵉⵏ ⵅ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⵏⵉⵔⵡⵉⵙ ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ
ⵜⵉⵣⵉⴷⴰⵔ ⵜⵉⵏⵏⵅ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ
ⵖⵉⵏ ⵙ ⵏⴷⴷⴰ ⵏⴰⵡⵉ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ
ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵊⵊⵉⴳ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ
ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⴻⵅ ⵉⵎⴰⵜⴻⵔ ⵜ
ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ
ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵜ
ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵙⴻⵏⵜ
ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⴽⵔⴰⴹ, ⵉⵏⴰⵜ ⴰⵙⵏ ⴰⵢⵢⵓⵣ
ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵅ ⴰⵜ ⵏⴽⵔⵣ ⴷⴰⵔⵏⵅ ⴰ ⵜ ⵓⵔ ⵏⵣⵣⵏⵣ
ⵉⴽⵛⵉⵎ ⴷ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ
ⵖⴰⵏ ⵜⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⵎⵓⵎⵎⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ
ⵉⵅ ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⴷ ⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵎⵓ ⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ
ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜ ⴱⴱⵉⵏ
ⵓⵜⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵓⵙⵉⵏ
I ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰ ⵜⴻⵏⵜ ⴰⵏⵏⵉⵏ
ⴱⵉⴷⴷⵏ ⵙⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵅ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵅ ⵓⵔ ⵜⴰⵏⵏⵉⵎ ⵓⵍⴰⵡⴻⵏ ⵏⵏⴻⵅ ⴷⴰⵔⵓⵏ
ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵡⴻⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴻⵜⵎⴰⵏ
ⵖⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰ ⵜⴻⵏⵜ ⵉⵙⵙⴰⵏ
ⵄⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵅ ⵉ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⴻⴳ ⵉⵙⴻⵎⴳⴰⵏ
Iⵅ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵅ ⵓⵍⴰⵡⵓⵏ ⵎⴰⵎⵓ ⴳⴰⵏ
Iⵅ ⴰ ⵓⵔ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⵉⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏⴻⴼⴽ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ
Uⵔ ⵙⴰⵔ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⵓⵎⵢⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵏⵉⵏ
ⵜⵉⵙⴻⴽⵡⴼⴰⵍ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰ ⵙⴻⵔⵏⴻⵅ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵇⵇⴻⵍⴻⵏ
Iⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵓ ⵉ ⵜⵎⴻⵣⵍⴰ ⴰⵃ ! ⵄ ⵅⵜⴰⵏ ⵉⴳⴳⵡⵔⴰⵏ
ⵉⵅ ⵓⵔ ⵉⴷⴷⵉ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⵙ ⵓⵔⵡⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴹⵔⵏ
Iⴳⴰ ⴼⴻⵍⵍⴰⵅ ⴱⴻⵣⵣⵉⵣ ⴰ ⵏⴻⴳ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵓⴼⴳⵔⴰⵏ
Iⵅ ⵓⵔ ⵏⴻⴳⵉ ⵎⴰ ⵏⴻⴳⴰ, ⵜⵔⵥⴰⴳⵜ ⴰⵅ ⴰⵢ ⴳⴳⵡⵔⴰⵏ
ⵢⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⴽⵔⴰⴹ, ⵉⵏⴰⵜ ⴰⵙⵏ ⴰⵢⵢⵓⵣ
ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵅ ⴰ ⵜ ⵏⴽⴽⵔⵣ ⴷⴰⵔⵏⵅ ⴰ ⵜ ⵓⵔ ⵏⵣⵣⵏⵣ

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ[edit]

Assit unṣib