Wp/shi/Afulay/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi‎ | AfulayWp > shi > Afulay > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ
[ Tamaziɣt talatinit ] [ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ]

ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ[edit]

ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Apuleus) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵎⴰⴷⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 125 s ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 1075. ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵡⵙⵏⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 170 s ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 1120. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵣⵓⵏⴷ: "ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ" ⴷ "ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ" ⴷ "ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ"

ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ[edit]

  • ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
  • ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ
  • ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ