Wp/shi/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ, ⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵖⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵏⵙ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵜⵥⴹⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⵔ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ.