Wp/shi/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ (日本語 ⵏⵉⵀⵓⵏⴳⵓ) ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵉⴱⵓⵏⴻⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 125 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ-ⵔⵢⵓⴽⵢⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⵍⵓⵜⵏⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴼ ⵓⵣⵔⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⵎⴰⵏⴰⴳⵓ ⴰⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ. ⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⴱⵓⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ3, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵓⵔ ⴷ ⴱⴰⵢⵏⴻⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ8. ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵀⵉⵢⴰⵏ (794–1185), ⵜⵓⴳⵎ ⴷ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵣⵖ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ.

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit]

ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵡⵏⵖⵓⵜⵏ:

  • ⵉⴷ ⴽⴰⵏⵊⵉ
  • ⵉⴷ ⴽⴰⵏⴰ
    • ⵉⴷ ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ
    • ⵉⴷ ⴽⴰⵜⴰⴽⴰⵏⴰ

ⵉⵥⴹⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵉⴷ ⴽⴰⵏⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵎⵥⵥⵢⵏⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ: ⴷⴰⴽⵓⵜⵉⵏ (゛) ⴷ ⵀⴰⵏⴷⴰⴽⵓⵜⵉⵏ (゜). ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ (ⵖ ⵉⴷ ⵀⵉⵔⴰⴳⴰⵏⴰ):

  • か ⴽⴰ ⵙ ⴷⴰⴽⵓⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ が ⴳⴰ;
  • さ ⵙⴰ → ざ ⵣⴰ;
  • た ⵜⴰ → だ ⴷⴰ;
  • は ⵀⴰ → ば ⴱⴰ, ⴷ ⵉⵖ ⴰⵙ ⵏⴳⴰ ⵀⴰⵏⴷⴰⴽⵓⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ぱ pⴰ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[edit]

ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵉⴱⵓⵏⵜ, ⵢⴰⵎⴰⵟⵓ ⴽⵓⵟⵓⴱⴰ (大和言葉) ⵏⵖ ⵡⴰⴳⵓ (和語), ⴽⴰⵏⴳⵓ (漢語), ⴷ ⴳⴰⵢⵔⴰⵢⴳⵓ (外来語).

ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴳⴰⵢⵔⴰⵢⴳⵓ, ⵉⴱⴷⴰ ⴷ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⵣⵖ ⵜⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ16, ⴹⴼⵓⵔⵏ ⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⵖ ⵜⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵖ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴹⵓ. ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵎⵉⵊⵉ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ19 ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⵣⵖ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ. ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵔⴹⵉⵍ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ.

ⵥⵔ ⵓⵍⴰ[edit]