Wp/shi/ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⵍⵍ
ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ

Amugdul, neɣ Mugadur niɣ Mu-ukḍrur s tinglizit (wind-city) niɣd Ṣṣwira. S tmaziɣt Taṣṣurt s taεrabt الصويرة Tigzirin n Amugadul llant twayssannt yakan g lqern VII uqbel Ɛisa sɣur ifiniqicn, ikarṭajiyn d Ruman.

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⵉⵃⵉⵃⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓⴳⵔⴹ.

ⵉⵙⵎ[edit | edit source]

Azmz n Tassort

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵚⵚⵡⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵄⵔⴰⴱ. ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜ ⵓⵙⵍⵟⴰⵏ ⴰⵄⵍⵡⵉⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜ ⴷⴰⵖ ⵉⵚⵍⵃ ⵖ 1760.

ⵜⵜⵢⴰⴼⴽⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰⵡⵉⵏ ⴼ ⵍⴰⵚⵍ ⵏ ⵉⵙⵎ Mogador ⵏⵏⴰ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ. ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵚⵃⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵖⵜⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ:

ⵉⵙⵎ ⵏ Mogador ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵏ Pizzigani ⵖ 1367.

ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 11, ⵉⴱⴷⵔ ⵍⴱⴽⵔⵉ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⴰⵙⴰⵍⵉⴽ ⵡⴰ ⵍⵎⴰⵎⴰⵍⵉⴽ.

ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⴱⴷⴰⵔ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ Tamuziga.

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴰⵎⵉⵢⵉⵏ. ⵎⴰⵛ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵉⵚⵃⵓ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵉⵖ ⵏⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵓⵔ ⴳ–ⴷ–ⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵓⵔ ⵉⵇⴷⵎⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵖ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵏⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵔ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ. ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵎⴳⴷⵓⵍ ⵖ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ ⵏⵉⵜ. ⵓⵔ ⵉⵎⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴽⴽⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⵉⵢⵜ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵎ ⵓⴳⴹⵔⵓⵔ ⵙ ⵜⴰⴹⵙⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⴳⵓⵜ ⵔⵔⵉⵃ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴳⴹⵔⵓⵔ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ

ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ[edit | edit source]

Tussna[edit | edit source]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[edit | edit source]

Tga tmallayt

ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ[edit | edit source]

  • Lakhdar Omar, Mogador, mémoires d'une ville.
  • Lakhdar Omar, Sur les traces de Castello Real à Amagdoul.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]