Wp/shi/ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵖ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴳⴰⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵇⴱⵉⵍⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ. ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵉⵇⴱⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⴳⴰⵏ ⵜⵏ, ⵣⵖ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ:

 1. ⵉⴷⴰ ⵓⴳⵔⴹ
 2. ⵉⵏⴽⵏⴰⴼⵏ
 3. ⴰⵢⵜ ⵣⵍⵟⵏ?
 4. ⵉⴷⴰ ⵓⵣⵎⵣⵏ
 5. ⵉⴷⴰ ⵡⵉⵙⴰⵔⵏ (ⴰⵢⵉⵙⴰⵔ, ⵜⴰⵢⵉⵙⴰⵔⵜ), ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⴷⵉⵔ.
 6. ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ
 7. ⵉⴷⴰ ⴳⴳⵉⵍⵍⵓⵍ
 8. ⵉⴷⴰ ⵓⴱⵓⵣⵢⴰ (ⴰⵇⴱⵉⵍ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓⴱⵓⵣⵢⴰ)
 9. ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⵉ
 10. ⵉⴷⴰ ⵓⴽⴰⵣⵣⵓ
 11. ⵉⴷⴰ ⵓⵜⵖⵓⵎⵎⴰ?
 12. ⴰⵢⵜ ⴰⵎⵔ

ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏ; ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵓⵔ ⴰⵔ ⵣⵣⵔⵓⵢⵏ 1000 ⵎ, ⴰⴱⵍⴰ ⵉⴷⴰ ⵓⴱⵓⵣⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⵖ ⵓⵜⵢⵏ 1000 ⵎ.

ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵃⵓⴷⴷⴰⵏ ⵜⵏ ⵉⵛⵉⴹⵎⵉⵢⵏ ⵖ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ, ⵉⵏⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⴱⵏⵙⵉⵔⵏ? ⵖ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⴷ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵣⴷⵉⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷ ⵙⵓⵙ ⵖ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ; ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓⵣⵉⴽⵉ ⵖ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ, ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⴳⵉⵏⵏ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⵜⴰⵙ (la côte).

ⵉⴳⴳⵓⵜ ⵖ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵙⵓⵙⵔⵓⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ (ⴳ, ⴽ) ⵙ (ⴴ, ⴿ). ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵙ palatalisation.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⴰⴳⴳⵯ ⵏⵏ ⵙ[edit | edit source]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]