Wp/shi/ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019
Jump to navigation Jump to search
Coronavirus virion structure.svg

ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Coronavirus Disease 2019); ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏⵏⵙ: COVID-19 /ⴽⵓⴼⵉⴷ-19/, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵖⵎⵎⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵔⴰⴳ (SARS-COV-2/ⵙⴰⵔⵙ-ⴽⵓⴼ-2/). ⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵓⵙⵓⴹⵕⴻⵕ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⵓⵀⴰⵏ ⵖ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵉⵙⵔⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵖ ⵢⵉⵔⵉⴹⵉ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019—20. ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 (ⴽⵓⴼⵉⴷ/COVID-19) ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ: ⵜⴰⵡⵍⴰ, ⵜⵓⵙⵓⵜ, ⵜⵉⵎⵎⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵙ. ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵥⴰⵥⵏ ⵏ ⵜⵣⵍⵎⵉⵏ, ⴰⵕⵎⴰⵢ, ⵉⴹⵏ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ, ⴰⴱⵣⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵇⵇⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵖⵍⵉⵍ.[1] ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ. ⴽⵔⴰ ⵣⵖ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳⵉⵙ ⵏ (ⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 80%) ⴰⵔ ⵜⵜⵊⵊⵉⵏ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏ ⴽⵔⴰ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ. ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵙⴹⵉⵙ (1/6) ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴼⵙ. ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵡⵙⵙⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⵙⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵍ, ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵯⴰⵕ, ...) ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵢⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⴰⵖ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⴰⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019[edit | edit source]

Sneeze.JPG

ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴹⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 ⴰⴷ ⵜ ⵙⵖⵎⵎⵏ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵣⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⵓⴹⵏⵏ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵓⵔ ⵢⵓⴹⵉⵏⵏ, ⵙ ⵜⵎⵇⵇⴰ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵓⵖⵏ ⵖ ⵜⵏⵅⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵏ. ⵜⵉⵎⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵟⵟⴰⵔⵏⵜ ⴼ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵏ, ⵓⴽⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵎⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵅⴰⵔ ⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵙⵔⵓⴷⵜ, ⵏⵖ ⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴼ ⴹⵕⵏⵜ ⵜⵎⵇⵇⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉⴳⴳⵔ ⵏⵏ ⵙⵉⵙ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵅⴰⵔ ⵏⵖ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵖⵎⵎ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵔⴰⴳⵏ ⵖ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ[2].

ⴰⵔⴰⵢ ⵣⵖ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019[edit | edit source]

ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ ⵏⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019. ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ: «ⴰⵔⴰⵢ ⵢⵓⴼ ⴰⵙⵉⵊⵊⵉ»[3].

ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ[edit | edit source]

 1. ⴽⵛⵉⵎⴰⵜ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵓⴼⴰⵎ !
 2. ⵉⴳ ⵜⴼⴼⵖⵎ, ⵍⵙⴰⵜ ⵜⴰⵏⵅⵅⴰⵎⵎⵓⵜ ⵏⵏⵓⵏ !
 3. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵎ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ !
 4. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵣⵓⵍⵎ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵓⵍⴰ ⵓⴷⵎ !
 5. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳⵉⵡⵉⵔⵎ ⴷ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ !
 6. ⴼⴼⴰⵍⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⴳⵔⴰⵜⵓⵏ !
 7. ⵃⴱⴱⵓⵢⴰⵜ ⵉⵎⵉ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵓⵎ !
 8. ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵍⴰⵢⵎ ⵓⴷⵎ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ !
 9. ⵙⵙⵉⵔⵉⴷⴰⵜ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵔⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ !

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]

 1. ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ 2019 ⵖ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2020
 2. ⴰⵊⴰⵔⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⵔ ⵔⴰⴷ ⵣⴳⵉⵙ ⵏⴰⵔⵢ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ?
 3. ⴰⵊⴰⵔⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰⴼⵉⵔⵓⵙ ⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⵔ ⵔⴰⴷ ⵣⴳⵉⵙ ⵏⴰⵔⵢ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ ?