Wp/shi/ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴱⴰⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵓⵙⵓⴽ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵖ ⵔⵔⴱⴰⵟ
ⴰⵙⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵣⵖ ⵓⴳⵏⵙ ⵖ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2006. ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ Vermondo Brugnatelli (ⴱⵉⵔⵎⵓⵏⴷⵓ ⴱⵔⵓⵏⵢⴰⵜⵉⵍⵍⵉ), ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴼⴰⵙⵉ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⴷ ⵎⵉⵏⴰ ⵍⴼⵇⵉⵡⵉ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ; ⵜⴰⵣⴳⵣⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ : IRCAM) ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⵙⵙⵔⵙⵍ ⵜⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵙ6 ⵖ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2001.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵖ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵓⴷⵙ[edit]

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ[edit]

ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ[edit]

 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵕⵎⴰⵜⵉⴽⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵙⵜⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ)

#ⴰⵏⵏⴰⴳ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ[edit]

 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ publication ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵉⵏ ⴷ expressions ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵉⴳⴰⵏ audio-visuel

ⴰⵏⵏⴰⴳ ⵡⵙ2[edit]

 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ (ⴰⵙⵎⵙⴰⵛⴽⴰ) ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⴳⵉⵢⵏ (ⵡⵉⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ)

ⴰⵏⵏⴰⴳ ⵡⵙ3[edit]

 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴼⴳⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ[edit]

ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ[edit]

 • ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⴷ
 • ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
 • ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ
 • ⵍⵎⴽⵜⴱ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ


ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001 ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ (ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-01-299), ⵅⴼ ⵎⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⴳⴷⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴹⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵉⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴷⵓⵙ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵚⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵖⴰⵡⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵍ ⴰ :

 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ.
 • ⴰⵙⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ. ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵕⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 • ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵥⵏⵥⵕ ⵏ ⵜⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵉⵥⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ.
 • ⵜⴰⵣⵔⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⴼⵙⵓⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰ:
 • ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉⵢⵏ,
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵜⵏ ⵏⵉⵖ ⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵉ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⵏⵖ ⵡⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ;
 • ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵏⴽⵉ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏⵖ ⵉⵣⵓⴱⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴳⴳⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⵉⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵢⵉⵊⵊ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵍⵎⴷ
 • ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
 • ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ
 • ⴰⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵍ ⴽⵉⴷⵙⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ, ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵚⴽⵉⵡⵉⵏ : ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⴷ ⵉⴳⵣⴷⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ.

ⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ[edit]

ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷⵜⵙⵎⴷ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010. ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵣ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵎⵓⵇⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴰⵡⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ “ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⵔⴰⴷ ⵉ^ⴷⴼ^ⵕ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵢⵓⵙⵙⴰⵏ. ⵉⴳ ⵏⵓ^ⴹⴰ ⵖⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴱⵓⵔⵣ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ. ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ: ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴰⴽⵊⵊⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕ, ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⵡⵓⵎⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵢⵙⵎⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵙⴽⴰ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵥⵥⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ-ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵢⴰⴽⵯⵣ ⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ. ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵖ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵎⵖⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉⵢ, ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵓ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ. ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⴰⵏ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇ^ⵕ^ⵟⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⵉⵜⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵉⵍⵉⵏⴽⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢⵏ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴹⵏ[edit]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Amsbddad (i-n) ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⵡⵉⵙ 6