Jump to content

Wp/ses/Gaawo arajo hugey

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ses
Wp > ses > Gaawo arajo hugey

Gaawo ti Maali hawsa nda dandi galley kul ibeeroo. Nga jamaa ga hima ka too boro ženber zangu (100 000). Sohõda alhabartiira kul ši fatta koyraa ra, za 2012 tee. Interneti willi 2013 bandaa ga, jiiri korawey ra, a boobo ka tonton, ba kaŋ nga sahã ga buu. A ši bisa 3G cahãri ga. Nungu boobaa ši bisa 2G ga. Adiši, borey alhabarey jere beeroo ši hun kala ararey ra. Hõ zaaroo, arajo hugu tabatante woy cindi hinka. Ihinka (Salam nda Konda / Alaafiya) da goo no kaŋ ši nda goray duumante jina, amma boro maa jindey galloo ra. ORTM, hiino wanoo k'ikul jin. 1992-1993 no Arajo Naata feera, de Hanna, Anniya, Aadar / Koyma kaa hewoo bande.

Gaawo arajey šii nda dabari boobo ka ngey boŋ zaa, kal'i ga hunaa-hunaa takaa woo de. Amma i ga tee nafaw beeri jamaa se. I ga ganda, laama, anduɲɲa alhabarey kate; i ga faakaray gorandi; i ga lasaltaray žentikey cee; i ga jamaa no boŋfeeray nda kunahennay baani, adabba margayan, maamalayan, hini juwalyan, poliki, saajaw nda mise tanayaŋ fondawey ra. I ga feeyan da tee ka borey bayrandi jamaa batey kaŋ ga tee, jinawey kaŋ huru heboo ra, toonandiyan kaŋ borey k'i tee cere se, sanda hiijay, hayyan, cebay, buuyan wala konday margaw.

Interneti ra: Maali jamaa arajo jinawey: https://web.archive.org/web/20181223024552/http://www.e-tic.net/etic/files/radios_mali.pdf Arajo Naata Gaawo: https://www.zenolive.com/radionaata 1. Arajey jul maaɲey: 1) Naata, 2) Hanna, 3) Anniya, 4) Koyma, 5) Aadar Koyma, 6) Fitilla, 7) Mikado FM, 8) Naanay, 9) Voix des Jeunes, 10) Coton FM, 11) Gomni, 12) ORTM, 13) Salam, 14) Kondo / Alaafiya 2. Gandaa nda adduɲɲaa alhabarey: ORTM, Naata, Fitilla, Adar Koyma, Anniya, Hanna, Naanay, Koyma, Coton, Gomni 3. Zankey / soojey faakaaray arajey: Voix des Jeunes, Coton, Mikado 4. Addiina fondawey: Salam (alšilaamataray), ORTM (alšilaamatary nda annasaara alfagey waazey), Naata (waazu)