Wp/ses/Šendaa Gaawo kabateerey hugoo ra

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ses
Wp > ses > Šendaa Gaawo kabateerey hugoo ra

Za kayroo mana too Gaawo galloo hunday, a ga hima kaŋ daymi kul ben kabateerey hugoo ra. Woo ti doo taagaa kaŋ hinoo n'a cin, k'a feeri kanbegoykey se Šaato ra 2000 jiiroo here. Ba kaŋ šintinoo ga, borey mana baa ngey ma hun ganda yooboo – dumaray-izey heboo – ra, i kokor ka faham fargandu taagaa se. Zama doo boobo goo a ra tendawey nda bitijey se. Daymi beerey manti kala annasaarey m'i tee. Kaŋ wangoo man Gaawoo, ikul ka zuru. Laboo ka kaa žilla waati din. Kanbeteeri goyoo yee banda. Kabateerey duuraa kayna.

Adiši ma hun 2011 hala 2013 haya kul ši ɲooti, nda manti jinay buuna-buuney kaŋ boro foo ma kaa k'i hacci ng'izoo hiijaa se, wala taalam foofoyaŋ kaŋ woyboro m'a day nga hugoo wala nda boŋ gahamoo se: haŋakorbay, kanbehiiri, kuurutaami, jindehiiri, tuurtaalam (zunbu nda tana). Aru fooyaŋ ga kaa ka foolo wala saaku wiri. Ba yoo nda bari koyey kaŋ ga doona ka alakeefu, aljam, miimi nda soolahaya tanayaŋ ceeci ši wey fondaa ra cee koraa woo. Boro mma ni boŋ ceeci.

Kaŋ Maali nda Faranši soojey na turantey gaaray, ceewaani fooyaŋ ka monno ka huru kabateerey do. I ka kuuru jinayyaŋ day k'i sanba ngey cerey nd'alaayaney se Bamakoo, Šikaaso, Kaayi, wala hala Dakar nda Parii. Woo baa garaasey nda kuurufayakey se kayna. A ga baabaa da, zama neerekey ga hin ka jinawey ka koy beenehiyoo fandidogoo ra. Maamala doo kayante no sohõda, ba kaŋ nga hururoo ši faala. Zaarey kaŋ ra haya laala tee, maamalakey ka dii taabi kul hal'i ga hin ka man nungoo. Manti da waati kul n'i ka hin ka koy fandidogoo ra. Jirbey kaŋ r'i ga koy n' ka kayandi – atalaata, alhamiisa, nda ašuuti hane de. Wey ti jirbey kaŋ ra soojey beenehiyey ga deeši. Borey kaŋ ga goy se Gaawo gandaa ra ga willi woynakaŋay wala Faranši.

Nda manti jirbey wey, boro fooyaŋ ka gaaru ka sanbariyaŋ day k'i jiši hiino se. Woo banda, faabakaw šii no, za koyraa borey hunday alfaydawey ga buu. Zaahõ faabakey kaŋ goo Eeropu, wey din borey gay nda ngey alhabar. Woo se šenday timmanta goo kabateerey ga. Kuuroo šendi ka tonton, goyjinay kayante šii i se, maamalaa da hansa ka yay. Borey ga biney naagu de hala baani ma yee kate laboo se. Ir Koy ma baani cate ir labo see.

Filla woo hun faakaaray ra kaŋ ra kabateerey jinehunoo, goykaw nda maamalakawyaŋ šelaŋ.