Wp/rif/ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ
ⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.
ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⴰⵙ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴽⵓⵙⵟⴰⵏⵟⵉⵏⴰ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ . ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 238 ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴷⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵉⴰ . ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴷⵓⵙⵏ. ⵉⵎⵏⵖⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴽⴰ ⵏ ⵉⵢⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ.ⵓⵎⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼ (ⵢⵓⵎⵣ) ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ , ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵇⵔⵟⴰⵊⵏ. ⵄⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ , ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵜⵏ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ. ⵉⵙⵖⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ. ⵉⵙⵙⵓⴳⵜ ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵎⵣⵣⵉⵣⴰⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ. ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ: ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 148 ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴳⴳⴰ-ⵙ (ⵉⵙⴽⵔ-ⴰⵙ) ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵊⵊ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴷ-ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵇⵙⵙⵟⴰⵏⵟⵉⵏ. ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ