Wp/rif/ⴰⴼⵓⵍⵍⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > ⴰⴼⵓⵍⵍⴰⵢ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ
ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ


ⴰⴼⵓⵍⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Apuleus) ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵎⵙⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵎⴰⴷⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 125 ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ . ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 170 . ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴼⵓⵍⵍⴰⵢ ⵙ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎ : "ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ" ⴷ "ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ" ⴷ "ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ"

ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⴼⵓⵍⵍⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵔⴽⴰⵏⵜⵉⵜ. ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⵓⵍⵍⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴷⵍⵙ, ⵢⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓ ⴰⵔⴰ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⴼⵔⵉⴽⵏ ⴰⵍⵎⵉ ⵉ ⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ-ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

  • ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
  • ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ
  • ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

  • ⵜⴰⵇⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
  • ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵍ ⴰⵣⴰⵀⵉⵔ
  • ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵅ ⵓⵍⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⴰⴼⵍⴰⵟⵓⵏⵉ
  • ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵅ ⵙⵓⵇⵔⴰⵟ
  • ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵅ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ