Wp/nr/UmSebenzi WesiTjhaba WezamaLimi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nrWp > nr > UmSebenzi WesiTjhaba WezamaLimi
Jump to navigation Jump to search

UmSebenzi wesiTjhaba wezamaLimi ukhuthaza ube ukghonakalise iindlela zokuthintana kiwo woke amalimi. Ngokukhambisana neentlhogeko neemfuneko zomThethosisekelo, umSebenzi wesiTjhaba wezamaLimi ulawula ukwahlukana ngamalimi lapha ekhethu, begodu uthwele nomsebenzi wokulungelela amalimi woke wabantu ngokuphumelelisa amagadango womgomo onqophe ukukhuthaza kokusetjenziswa kwamalimi la, kunye nalawo amalimi ayedimeke amathuba angatjhejwa phambilini.