Wp/nr/PB Skhosana

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nr
Wp > nr > PB Skhosana
P.B. Skhosana
File:PB Skhosana.png
Umsebenzi: Umtloli
Ubelethwe ngo: 13 kuVelabahlinze 1954
Indawo yo kubelethwa: Henrdina, eMpumalanga

Philemon Buti Skhosana (13 kuVelabahlinze 1954), ngumtloli oqkathekile wemitlolo yesindebele begodu waziwa nge drama yakhe ethi "Larhwalala Nobani". Wathoma ukufunda isikolo ngomnyaka we-1964 esikolweni sebanga eliphasi iMeerlus eseduze neMayini i-Blesbok eseduze neMiddleburg wase uphothula iimfundo zakhe zeMetrigi eMayitjha High School eWaterval esabelweni saKwaNdebele ngomnyaka we-1976.[1]

Wabandulwa njengothitjhere e-Botshabelo Training Institution, ngethlagwini ye-Middelburg. Emva kokuphetha iimfundo zakhe ze-Primary teachers Certificate ngomnyaka ka 1978. Wafundisa eBuhlebethu High School eSiyabuswa kwaNdebele kufikela ngomnyaka ka1984 lapho akhutjhulwa khona ngengesiphathiswa sezamasiko emNyangweni wezeFundo namaSiko kuRhulumende walokha wakwaNdebele. UNom Skhosana waba nerhuluphelo bewathoma ngokuzibandakanya ekuthuthukisweni kwelimi lesiNdebele ukusukela ngomyaka ka 1986 emva kwalapho waba lilungu leBhodi yeLimi lesiNdebele seSewula. Umsebenzi wakhe wokuthoma wakhutjhwa ngo 1991, ekuyintolwana yesihloko esithi Isigiyani.

Ukufikela namhlanje uNom Skhosana sele atlole iincwadi ezimihlobohlobo zesiNdebele ezidlula e-16. Kwagadesi umfundisi omkhulu emNyangweni wamaLimi wenDabuko eYunivesithi yePitori, ukusukela ngomyaka ka 1997, uphumelele ukuthuthukisa imatheriyali yelimi lesiNdebele kiwo woke amazinga weemfundo zeyunivesithi.

Isithasiselo[edit | edit source]

  1. "Preserving and Celebrating our literary heritage" (March 2011) - National Library of South Africa. Retrieved 22 February 2016