Wp/nr/PB Skhosana

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nr
Wp > nr > PB Skhosana
P.B. Skhosana
File:PB Skhosana.png
Umsebenzi: Umtloli
Ubelethwe ngo: 13 kuVelabahlinze 1954
Indawo yo kubelethwa: Henrdina, eMpumalanga

Philemon Buti Skhosana (13 kuVelabahlinze 1954), mtloli oqakathekileko wemitlolo yesindebele waziwa ngomdlalo yakhe i"Larhwalala Nobani". Wathoma ukufunda isikolo ngomnyaka ka-1964 esikolweni sebanga eliphasi iMeerlus eseduze neMayini i-Blesbok eseduze neMiddleburg waqudelela iimfundo zakhe zetjhumi eMayitjha High School eWaterval esabelweni saKwaNdebele ngomnyaka ka-1976.[1]

Wabandulwa njengothitjhere e-Botshabelo Training Institution, ngethlagwini ye-Middelburg. ngemva kokuphetha iimfundo zakhe ze-Primary teachers Certificate ngomnyaka ka 1978. Wafundisa eBuhlebethu High School eSiyabuswa kwaNdebele kufikela ngomnyaka ka1984 lapho akhutjhulwa khona njengesiphathiswa sezamasiko emnyangweni wezeFundo namaSiko kuRhulumende walokha wakwaNdebele. UNom Skhosana waba nerhuluphelo lokuzibandakanya ekuthuthukisweni kwelimi lesiNdebele ukusukela ngomyaka ka 1986 ngemva kwalapho waba lilungu leBhodi yeLimi lesiNdebele seSewula. Umsebenzi wakhe wokuthoma wakhutjhwa ngo 1991, ekuyintolwana yesihloko esithi Isigiyani.

Ukufikela namhlanje uNom Skhosana sele atlole iincwadi ezimihlobohlobo zesiNdebele ezidlula kutjhumi nesithabdathu.bekamfundisi omkhulu emNyangweni wamaLimi wenDabuko eYunivesithi yePitori, ukusukela ngomyaka ka 1997, uphumelele ukuthuthukisa imatheriyali yelimi lesiNdebele kiwo woke amazinga weemfundo zeyunivesithi.

Isithasiselo[edit | edit source]

  1. "Preserving and Celebrating our literary heritage" (March 2011) - National Library of South Africa. Retrieved 22 February 2016