Wp/nqo/ߥߞߌ-ߔߘߋߞߎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߥߞߌ-ߔߘߋߞߎ
Jump to navigation Jump to search

ߢߍߓߊ߮ ߡߊ߯ߺߟߞߌ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߍ߲ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߒߞߏ ߘߐ߫


     [الموطأ 
  للإمام مالك بن أنس]
   مترجم إلى لغة أنكو.
==========

ߛߌ߰ߘߊ ߃߲/ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߐ߫:

߁߅ - ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߯ߺߟߞߌ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛ߭ߌ߬ߤߊ߯ߓߎ߬ ߘߋ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ߓߺߌ߬ ߛߟߊߡߊ߫ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊߓߘߎߙߤߊߡߊ߯ߺߣߌ߲߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߓߺߎ߬ ߤߎ߬ߙߊߦߑߙߕߊ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: «ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫».

߁߆ - ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߯ߺߟߞߌ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߺߝߌߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߓߎߣ ߞߕߊߓߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (ߊ.ߘ.ߊ߬) ߞߏ߫: ߟߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߴߌ ߘߊ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߘߴߌ ߘߊ߲߬.

߁߇ - ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߯ߺߟߞߌ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߎߡߊߙߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߣߌ߫ ߛ߳ߺߊ߯ߓߕߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߖ߭ߊߦߑߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߐ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫.

߁߈ - ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߊߦߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߯ߺߟߞߌ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߺߓߎ߬ ߤߎ߬ߙߊߦߑߙߕߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (ߊ.ߘ) ߞߏ߫: ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߐ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߣߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߊ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߤߙߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߥߊߣߴߏ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߬.

ߛߌ߰ߘߊ ߄߲/ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߎ ߞߏ߬ߟߌ ߘߐ߫:

߁߉ - ߦߊߦߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߯ߺߟߞߌ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߊ߯ߺߝߌߺߎ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߏ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (ߊ.ߘ.ߊ߬) ߞߏ߫: ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߟߵߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭.

߂߀ - ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߯ߺߟߞߌ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߤߎ߬ߛ߫ߺߊߦߑߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߊߎߘߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߓߊ߯ߺߛߌ߫ ߘߋ߲߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (ߊ.ߘ.ߊ߬) ߞߏ߫: ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߎߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲، ߛߎ ߞߏ߬ߟߌ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߎ ߟߊߘߍ߭ ߣߴߊ߬ ߘߓߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫.