Wp/nqo/ߥߙߌߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߃

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߥߙߌߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߕߌ߲ߕߊ߲ ߃
Jump to navigation Jump to search

ߓߌ߬߸ ߥߙߎߞߌ߫ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߣߴߏ߬ ߦߋ߫: ߓߐ߰ߝߍ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߕߏ߲ߘߋ ߃ ߢߌ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߬ ߛߌ߰ ߂߲ ߘߐ߫߸ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯_ߎ_ߛߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫߸ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߐ߬ ߂ ߡߊ߬ ߕߘߋ߫، ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߓߊ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߓߘߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߊߙߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫߸ ߊ߲ ߧߴߊ߲ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫ ߓߌ߭ ߡߎ߬ߡߍ، ߊߘߡߊߦߊ ߘߍ߭ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫( ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߥߙߌߞߌߕߐߟߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߫). ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍߢߊ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬، ߓߊ߸ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ ߛߐ߬ߛߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߛߍ߫، ߒ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߲ ߡߙߌ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߲ ߡߙߌ߫ ߟߴߊ߲ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߣߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߤߊߡߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬، ߲ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐߡߙߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߢߟߊߦߊ(ߊߛߴߔߍ) ߃ ߣߌ߲߬ ߖߊ߬ߕߋ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߢߐ߲߯ߘߐ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߊߒߡߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߓߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬: _ߘߍ߭ ߢߟߊߦߊ: ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߘߊߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊߣߌ߲ ߘߌ߫ _ߛߐ߬ߘߐ߲ ߢߟߊߦߊ: ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊߘߡߊ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ ߦߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߑ _ߓߐ߰ߝߍ ߢߟߊߦߊ: ߛߊߣߌ߲ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ߣߴߌ ߡߊ߫ ߦߙߌ ߕߍ߰߸ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߋ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߏ߬ ߖߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߴߌ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ߑ _ߞߍߢߐ߲߯ߘߐ: ߢߟߊߦߊ ߃ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫߸ ߊߘߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߌ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫، ߞߏ߫߸ ߢߟߊߦߊ ߃ ߏ߬ ߘߏ߫ ߕߴߛߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.