Wp/nqo/ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߣߐ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߣߐ߫
Jump to navigation Jump to search

ߕߏ߬ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߲߫ ߘߐߖߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫، ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߫ : ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫߸ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲

ߟߐ߲ߠߌ߲

ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߌ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߎ߯ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߘߊ߬ߟߎ ߣߌ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߝߊߙߌ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߫، ߞߏ߫ : ((ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ * ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ * ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ * ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫)) ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߁߭ - ߅߲

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߝߟߍߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ ߞߘߐߕߊ߭ ߡߊ߬، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊߢߊ߭ ߘߐ߫.

ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߕߞߌߦߊ ߝߟߍߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߝߟߍߟߌ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߊߣߍ߲߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒ߬ߕߋߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ : ((ߒ߬ߓߊ߬߸ ߌߟߋ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߬)) ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ ߝߐߘߊ ߁߉߲ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߦߟߌߟߊߡߌߛߍ߲ߧߊ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ : ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߊߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫߸ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߦߝߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫، ߓߊߏ߬߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߢߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲߫، ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬.

ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߟߋ߬، ߦߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲ ߧߋ߫ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߦߙߐ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߝߋߎ߫. ߦߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ : ((ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬ ؟߸ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫)) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ : ((ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫)) ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ ߂߈߲ ߒ߬ߓߊ߬߸ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߖߊ߯ߕߋ ߟߐ߲߫. ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߲ ߢߊ ߟߥߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߝߍ߬، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߞߋߟߓߊ߫ (ߞ.ߣ) ߞߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߱ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫. ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : ((ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߧߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬)) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ :((ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߘߋ߲ ߢߍ߫߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߰ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫)). ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ : ((ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߛߣߐ߬ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫)). ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߫ ߓߌ߬ߡߊ ߡߊߝߟߍ߫، ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߡߊ߬، ߞߌߢߍ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߋ ߦߋ߲߬، ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߞߐߝߍ߬، ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߓߊߓߎ߫ ߟߊ߫ ؟ ߊ߬ ߣߌ߫... ߒ߬ߓߊ߬߸ ߝߋ߲߫ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫߸ ߞߎߡߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ : ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߓߏ߲߫ ߜߘߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߝߏߦߌ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߞߘߐߕߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫، ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.