Wp/nqo/ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫
Jump to navigation Jump to search

ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ (ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߈ ߁߉߂߃ - ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉ ߁߉߈߄) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߞߍ߫ ߁߉߇߂ ߣߌ߫ ߁߉߈߄ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ ߂߆ - ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߃ ߁߉߈߄ ߠߊ߫.

ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫


ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮

ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߐߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߋ߫߸ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߋ߬

ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߞߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߘߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߜߞߋߘߎ߯ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߦߏ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߊ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߰ ߝߣߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߊ ߘߌ߫.


ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߊߡߌ߬ߣߊ

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߅߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߛߏߕߌ߮ ߘߴߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߃߁ ߡߊ߬߸ ߁߉߅߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߃ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.


ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߐ߫

ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߙߎ߬ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߊߓߋ߭ ߞߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߓߟߏ߫߸ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߜ߭ߊ߯ߣߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߁߉߆߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߁߉߆߉ ߘߓߊ߬ߕߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߅ ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߆ ߁߉߇߂ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߕߍ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫.


ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬߸ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߣߐ߭ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߏ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߃ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߣߌ߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖ ߓ ߟ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬. ߖ ߓ ߞ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬߸ ߛߊ߲߬ ߇ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߝߏߓߐ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߘߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߗߊߥߎ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߕߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊߟߊߣߍ߲߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫.