Wp/nqo/ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫
Jump to navigation Jump to search
ߝߏߘߋ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫

ߝߏߘߋ߫ ߞߕߎߓߎ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߱ߖߌ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߣߌ߫ ߤߖߊ߫ ߊߛߌߕߊ߫ ߞߐ߬ߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߤߖߊ߫ ߊߛߌߕߊ߬ ߞߐ߬ߡߊ߬ ߝߊ߫ ߟߊ߫ (ߞߕߎߓߎ߫ ߞߐ߬ߡߊ߫ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߎߟߘߊ ߞߐ߬ߡߊ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߟߊ߱ߖߌ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߝߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߕߎߓߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߟߊ߬ ߓߙߋߕߋ߫ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ (ߊ.ߘ.) ߡߊ߬، ߟߏ߬ߙߏ߲߬ߓߏ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߕߎߓߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߟߊ߱ߖߌ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߓߘߊ ߛߏߜߍ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߊ߬ ߕߏ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ ߟߊ߱ߖߌ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊߘߙߊߛߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߖߟߌߛߌ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ ߞߊ߬ߥߊ߲ߘߌ߬ ߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߞߣߊ߬ ߓߊ߲ ߦߋ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߐߟߍߗ߭ ߟߊ߫߸ ߊߙߊߓߎ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߙߐ، ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߛߘߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߞߣߊ߫ ߖߌ߰ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߎߕߎ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߊ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߡߞߊ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߖߎߝߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁ ߞߍ߫ ߡߊߖߟߌߛߌ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫، ߝߏ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߡߊ߬ ߡߛߏ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߛߎ߰ߘߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߙߌ߬ߦߊߘߌ߫. ߒߓߊ߬ ߛߊ߬ߣߐ߬ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ

ߞߐ߬ߡߊ߬ ߡߛߏ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߭ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߓߊ ߘߌ߫ ! ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ߡߐ߯ ߟߎ߫ ߛߌ߯ ߡߊ߬، ߓߊ ߛߎߘߊ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲ ߝߏ ߞߊ߬ ߖߊ߲ߛߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߊߟߌߡߎ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߦߌ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߲ߓߊ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬. ߒ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߲ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߖߐ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫؟؟ ߝߊ߭ ߓߊ߲ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߞߏ ߟߊߕߍ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߲ߧߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫. ߖߊ߱ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߥߍ߫! ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲ߠߊ߬ߞߊ߸ ߏ߬ ߛߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߏ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߦߌ߬ ߂߀ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ߲ ߠߊߘߍ߰ ߞߣߊ߬ߕߏ ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߞߘߐ.

ߛߊߣߴߊ߬ ߓߊ߲ ߕߍ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊߓߎ ߢߌߣߌ߲ ߊ߬ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߛߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߣߘߐߟߊ ߘߌ߫: ߊߡߊߘߎ߫ ߛߊ߬ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߐ߫ ߊ߬ ߝߊߘߐ߰ߣߍ߲ ߘߋ߲ߞߍ߫.

ߝߏߘߋ ߞߕߎߓߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߊߟߋߖ߭ߌ (ߡߊߟߍߘߎ߯) ߞߊ߬ ߝߏߘߋߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߦߋ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫ ߡߊߟߍߘߎ߯ ߖߊ߯ߓߊߟߞߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߊ߱ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߕߐ߭ ߟߎ߬، ߖߊ߯ߓߊ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߐ߲ߣߌ߲ߠߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߯ ߛߌ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߐ߫. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐ ߛߓߍ߫ ߇ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋ߫ ߝߋ߫، ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫.

ߢߣߊߡߦߊ

ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߀߉߉߁ ߟߊ߫߸ ߘߋ߲ ߆ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫: ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߄ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߂

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ