Wp/nqo/ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲
Jump to navigation Jump to search

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߴߊ߬ ߜߌ߲߬ߜߌ߲߬ ߞߊߛߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߘߊߝߘߊߟߌ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߁߆߅߃ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߗߋߘߋ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߊߓߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߰ߙߌ (ߕߌ߲ߕߊ߲) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߛߊ߲߭ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߄ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߊ߲߬ߞߎ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬. ߓߏ߬ߟߏ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߙߌߖߎ߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߫߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ߫ ߛߊ߬ߙߌ (ߞߊߓߙߎ). ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߟߐ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߘߏ߯ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߓߏ߬ߟߏ߲ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߖߓߊ߬ߕߍ߬ ߖߋߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߓߏ߬ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߊ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߏ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐߞߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬.

ߓߏ߬ߟߏ߲ ߕߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߕߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߯ߓߊ߫ (ߞߊ߲ߜ߭ߓߊ߫) ߛߏ ߞߣߐ߫. ߓߏ߬ߟߏ߲ ߕߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߋߕߊ (ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ = ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߙߋ߲) ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߓߊ߬ߕߋ߬ ߖߋߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߕߟߋ߬ ߅ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߏ߬ ߟߋ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߟߋ߬ ߅ ߏ߬ ߞߘߐ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߛߊ߲߬ߞߕߌ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߊ߬ߝߐ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߢߊ߰ߢߊ߮ ߏ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ߦߊ ߖߐ߯ߙߊ߲ߒߕߊ߲߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫.