Wp/nqo/ߞߊ߬ߟߊ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߞߊ߬ߟߊ
Jump to navigation Jump to search

ߞߊ߬ߟߊ

ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲(ߞߊ߬ߟߊ) ߞߏ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ) ߒ ߞߏ߫ ߒ ߤߖߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊߙߏ߲߬ ߞߍ߬؟ߒ ߡߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߏ߬، ߋ)ߌ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߛߌߛߍ߲߬؟ߒ ߡߴߊ߬ ߞߟߊ߬ ߛߌ߫ ߟߐ߲߫، ߌ) ߛߏ߲߭ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߘߌ߬؟ߒ ߕߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬.


ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊߒߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߟߊ ߦߌߟߊ ߞߊ߬ߟߊ ߞߍߢߊ ߞߊ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߞߊ߬ߟߊ

ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߢߊߝߕߐ߫ ߣߌ߲߬߸ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߞߍ߫:

ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߟߊ

ߞߏ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߝߐߢߊ ߟߵߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫،ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߌ߲߭ߕߊ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ :ߝߟߐ߫، ߝߟߐߝߟߐ߫،ߛߊߙߏ߲߬، ߛߊߙߏ߲ߣߊ߬ߛߌߣߌ߲߬،ߓߌ߬ ߛߋ߲߬ߢߐ߲߯،(ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫) ߏ߬ ߟߏ߲،ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ،ߌߘߐ߬،(ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߍ߬ߟߍ ߦߴߌߘߐ߫

ߓߌ߲߭ߕߊ

ߛߍ߲،ߛߌߛߍ߲߬، ߛߌߛߊ߲߬،ߓߌ߬،ߢߌ߬ߣߊ߲߬،ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬،ߤߊߟߌ߬ ߕߋ߲߬،ߢߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬،ߢߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬،ߌߞߘߐߣߌ߲߬،ߥߟߊ߫ ߒߞߘߐߣߌ߲߬ ،ߤߊߟߌ߬ߛߊ߫

ߞߊ߬ߟߊ ߟߐ߯ߟߊߟߌ

ߞߊ߬ߟߊ ߣߊ߬ߕߐ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:ߛߌߣߌ߲߫،ߛߌߣߌ߲ߞߍ߲ߘߍ߫ ، ߛߌߣߌ߲ߞߍ߲ߘߍߞߐ߫،ߛߊ߲߬ߘߐ߫، ߥߟߊ߫ ߖߊߙߌ߫،ߞߐߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߛߐߣߌ߫،ߕߎ߲߯،ߡߎ߬ߕߎ߲߯ ߥߟߊ߫ ߓߌ߬ߕߎ߲߯،ߓߌߟߋ߲߬،ߞߊߙߏ߫ ߞߎߘߊ߫،ߛߊ߲߬ߘߐ߬ߞߐ߫،ߓߌ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߲߯.

      ==ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߟߊ ߕߍߘߐ==

ߛߐ߲߬،ߞߍ߬ߣߍ߲،ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲، ߛߊߣߌߛߊߕߍ߫،ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫

ߦߙߐ ߞߊ߬ߟߊ

ߦߙߐ ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߞߊ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫،ߓߊ߸ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫(ߕߟߋ߬ߓߋ߸ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߞߐ߰ߘߎ߮߸ߥߙߏ߬ߘߎ߮) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߕߋ߬ߟߋ ߓߋ߬ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߕߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߟߋߞߋ߫߂ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߘߐ߫.ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߞߍ߫ ߛߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߙߊ߬ ߞߏ߫(ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫)ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫(ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫)،ߏ߬ ߘߐ߫߸ߦߙߐ ߞߊ߬ߟߊ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫. ߦߊ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫،ߦߋ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߌߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫،ߦߙߐ ߞߊ߬ߟߊ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:((ߦߊ߲߬،ߦߋ߲߬،ߏ߬ߘߌ߫،ߞߎ߲߬ߘߐ߫،ߞߘߐ߫،ߞߎ߲߬ߡߊ߫،ߛߊ߲ߘߐ߫،ߘߎ߰ߟߊ߫،ߞߕߐ߫، ߢߍߕߐ߫،ߘߊߝߍ߬،ߝߊ߲߯ߠߊ߫،ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߞߊ߲ߠߊ߫،ߘߟߊ߫،ߕߍߟߊ߫،ߞߎ߲߬ߝߍ߬، ߞߢߊߡߊ߫،ߢߊߞߕߐߡߊ߫،ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߫،ߢߣߊ߫،ߣߊ߰ߟߊ߫،ߢߝߊߟߋ߲ߡߊ߫، ߢߊߕߟߋߡߊ߫،ߢߍߕߐߡߊ߫،ߞߕߐߣߊ߫،ߞߎ߲߬ߕߐ߬ߡߊ߫،ߞߎ߲߬ߞߕߐ߬ߡߊ߫، ߛߐ߲ߞߢߊ߫،(ߊ߬ ߞߢߊߡߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬) ߞߘߐߞߢߊ߫(ߊ߬ ߞߢߊߡߊ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫) ߕߍߡߊ߬،ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬،ߞߍ߲߬ߞߍ߲ߝߍ߬،ߞߌߙߌ߲ߞߌߙߌ߲ߡߊ߫،ߞߐ߰ߘߎ߯، ߥߙߏ߬ߘߎ߯،ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫، ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫،ߞߢߊߞߊ߫(ߞߐ߰ߘߎ߮)، ߡߊ߬ߙߊ߲߬ߓߟߏ߫،ߕߟߋ߬ߓߐ߫،ߕߟߋ߬ߓߋ߫))

==ߞߍߢߊ ߞߊ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ߟߊ==

ߞߏ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ߥߟߴߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫،ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫:((ߞߏߛߓߍ߫(ߛߓߍ߬ߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬)ߛߎߋ߯(ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬) ߞߏߢߊ߬(ߗߋ߲߰ߧߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬)ߞߏߖߎ߰(ߗߋ߬ߖߎ߰ߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬) ߜߊ߲ߛߊ߲߫(ߝߎ߯ߦߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬)ߖߋߞߎ߫(ߘߐ߬ߓߍ߲߬ ߢߊ߬ ߢߌߡߊ ߡߊ߬)ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫ ߥߟߊ߫ ߝߛߌߝߛߊ߫(ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬)ߞߍߢߊ ߞߊ߬ߟߊ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:(ߣߍ߲ߞߍ߫،ߓߊߞߍ߫،ߘߏߦߌ߲߫،ߕߐߟߍ߫،ߞߊߕߌ߫،ߢߌ߬ߣߊߡߊ߬،ߝߎ߯،ߝߎ߯ߝߊߕߌ߫،ߜߊ߲ߛߊ߲߫)

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ

ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫(ߝߌ߲ߞߍߦߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬) ߦߏ߫:(ߛߓߍ߬ߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬،ߣߐ߰ߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬،ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬،ߖߎ߯ߦߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬،ߢߌ߬ߡߦߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬) ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ (ߢߊ ߡߊ߬)ߟߊ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫.


ߕߍߘߐ ߞߊ߬ߟߊ

ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߞߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߞߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߥߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߞߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ߟߊ،ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ߃ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߢߍ߫(ߦߌߟߊ ߞߊ߬ߟߊ) ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊߟߌ ߢߍ߫(ߥߊ߯ߕߌ ߞߊ߬ߟߊ) ߥߴߌ ߝߊ߬ ߞߐ߫(ߦߙߐ ߞߊ߬ߟߊ)ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߂߲ߞߐ߫(ߥߊ߯ߕߌ ߞߊ߬ߟߊ)ߒ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬(ߥߊ߯ߕߌ ߞߊ߬ߟߊ ߟߐ߯ߟߊߟߌ ߘߐ߫) ߒ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬(ߥߊ߯ߕߌ ߞߊ߬ߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲).

ߞߊ߬ߟߊ ߟߊߘߊ߲ ߞߐߕߎ߲߮

ߞߐߕߎ߲߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:ߟߐ߮ ߘߐ߫،ߟߎ ߡߊ߬،ߞߣߍ ߞߊ߲߬،ߞߐ ߝߍ߬،ߢߍ ߘߐ߫،ߞߐ ߟߊ߫،ߞߍ߬ߙߍ ߝߍ߬،ߕߍ ߡߊ߬،ߓߊ ߞߊ߲߬،ߛߊ߲߭ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫. ߛߊ߲ ߡߊ߬،ߘߎ߱ ߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬߸ߞߐߕߎ߲߮ ߦߋ߫ ߟߊߓߋ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:﴿﴿ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ (ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߐ߫)ߕߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ(ߊ߲ ߓߘߊ ߘߐ߫)ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߊ߲߬(ߦߊ߲߬ ߘߐ) ߕߏ߫ ߦߋ߲߬(ߦߋ߲߬ ߘߐ)ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫(ߛߏ ߟߊ߫)ߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌ߬(ߓߌ߬ ߘߐ߫)ߞߐ߰ߘߎ߯(ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫)ߛߊ߬ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲߫(ߛߊ߬ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߕߍ߫) ߦߊ߬ߣߌ߫ ߡߞߊ߫(ߦߊ߬ߣߌ߫ ߡߞߊ߫ ߕߍ߫﴾﴾