Wp/nqo/ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ߝߊߦߌߘߺߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄.߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߈ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߝߍ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߡߌߟߏ ߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬

ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߓߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߃ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߺߊ߫ : ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫

ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߺߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߝߟߊ߬ߞߊ߬ߦߊ ߘߌ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߟߎ߬

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߂ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߕߍߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߣߺߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߦߋ߫ ߛߏ ߓߐߘߊ ߟߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ : ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߤߊߖߊ߬ߛߊߟߌߡߕߊߕߎ߬ߙߋ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊߜߍߞߓߊ߬.

ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߐߛߑߣߊߺߞ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߐߘߊ ߟߊ߫. ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߊ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߺߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫. ߞߺߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߡߊ߬ ߝߏ߯ ߖߊ߯ߓߘߊ. ߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߕߐ߯ ߞߏ߫  ߡߊ߬ߡߊߘߌߞߓߊ߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߥߟߊߺߛ ߘߌ߫.

ߛߌߦߊ߫ ߟߎ߬

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ ߛߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߐߘߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߏ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߝߟߍ߫

ߞߐ߲ߘߍ ، ߝߏߝߣߊ ، ߘߎ߲ߓߎߦߊ ، ߓߊ߰ߦߐ ، ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ ، ߕߎ߬ߙߋ ،ߛߊ߲ߜ߭ߊߙߺߋ ، ߞߙߏ߬ߡߊ ، ߘߊߓߏ ، ߞߊ߬ߡߙߊ ، ߞߋߕߊ ، ߓߙߋߕߋ ، ߓߊߙߺߌ ، ߓߊߟߑߘߋ߬.

ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫