Wp/nqo/ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫
Jump to navigation Jump to search

ߘߎ߰ߞߟߏ

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߞߣߐ߫߸ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄ ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߘߐ߬ߝߐ

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬. ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ߫ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߬ ߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߝߏߘߋߞߙߊߡߐ߯ߦߊ߫، ߘߎ߬ߕߌ߰ߦߊ߫، ߖߊ߰ߓߌ߬ߟߊ߫، ߛߥߊ߬ߣߍ߬ߟߊ߫. ߛߥߊ߬ߣߍ߬ߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߓߐ߲߯ߕߍ߫߸ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ߫ ߃ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߥߊ߬ߣߍ߬ߟߊ ߓߏ߬ߟߏ߲ߘߊ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߓߐ߰ߝߍ

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߋ߬ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߸ ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߤߊ߲߯ ߞߊߙߏ߫ ߇߸ ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ ߅ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߕߍ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߛߏ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫، ߦߏ߫: ߛߡߐ߬ ߕߘߎ، ߣߊߞߐ ߟߊ، ߛ.ߘ.ߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߣߐ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߸ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߦߙߌ߫ ߕߘߎ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ(ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ)ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߡߘߊߙߊߛߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ߞߏ ߟߊ߫ ߞߐ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲߫ ߠߊߕߊ߯. ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߌߓߟߏߡߊ߫ ߃ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߘߊߙߊߛߊ߫ ߞߊߙߊ߲ߛߏ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߖߓߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߛߏ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫.

ߞߊ߲

ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߛߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߏ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲߬ߞߐ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߏߘߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ( ߛߏߞߎߘߊ) ߛߏ߫ ߃ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߓߊߘߎ߰ߟߊ߫

ߣߊߡߎ߲

ߛߌߦߊ

ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߛߏ ߜߍ߲߬ߕߍ߰ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ߛߏ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫߸ ߞߐ߬ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߫ ( ߖߎߡߊ ) ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߓߊ-ߘߐ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߄ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߞߊ߲ߛߊߣߍ߲-ߞߊ߲߬، ߝߊ߬ߙߊߝߍ߬، ߛߟߎߞߎߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߡߎ߲߬ߠߊ߫.

ߝߐߟߌ