Wp/nqo/ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬
Jump to navigation Jump to search
ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯

ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߠߋ߬ Template:ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߖߊ߯ߓߘߊ ߥߌߟߌߦߊߡ ߔߐ߲ߕߎ߳߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߍ߭ ߝߐߟߌ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߄߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߓߐ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ (ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߎ߲߬ߖߊ߲) ߡߊ߬ ߞߐߟߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆ ߛߊ߲ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߣߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߲߬ߖߊ߲ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߘߐ߲߭ ߡߊ߬ ߞߐߟߊ߫. ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋߏߔߏߟߘ ߛߋߘߊ߫ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߟߌ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊߛߴߊ߬ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߎ߲߬ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߓߊ߫߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߊߡߎ߲]] ߣߴߊ߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬[[ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߞߎ߬ߓߏ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߅߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߝߐ߫ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߙߊ߬ߡߐ߮.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬

ߊ߬ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߞߎ߬ߓߏ߲ ߘߎ߬ߛߊ߬ߡߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊߓߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ߓߊ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߰߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ߲ߝߏ߬ߦߌ߲߬߸ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߙߊߓߐ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߟߋ߬.ߞߋߕߊ߬ ߝߏߘߋߓߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߁߉߅߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߁߉߅߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ [[ߖߌ߬ߣߍ߬]] ߡߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߘߐߦߙߌߥߊ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߗߌߙߏ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߮ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߐߟߊ߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߏߊߙߏ߫ ߘߊ߮ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ ߂߇ ߁߉߅߇ ߟߊ߫.

ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫

ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߎ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ (ߔߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߣߌ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ [[ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲]] ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊߙߎ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߬ߠߊ߫ ߓߎ߲߬ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߎ߲߬ߖߊ߲߬ߧߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߓߎ߲߬ߖߊ߲ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߢߐ߲߯ߠߊߛߊߦߌ߲ ߞߍ߫ ߟߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߲߲ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߝߏߘߋߓߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߲߬ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߲߭ ߞߊ߲߬

|ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߴߊ߬ ߞߐ߫ = ߛߘߌ߬ߞߌ߬ߓߊ ߞߋߕߊ. ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߝߏߝߣߊ߫