Wp/nqo/ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍߦߊ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍߦߊ
Jump to navigation Jump to search


ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߎߘߍߘߐߦߊ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ :

ߞߎߘߍߘߐߦߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ߛߐ߰ ߞߍߕߐ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߖߎ߯ߓߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߡߣߎߡߎߣߎ߲ߒߖߘߍ߬ߦߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߓߏ߬ߙߌ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߕߌ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߕߐ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߖߍ߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߙߌߡߊ ߣߌ߫ ߣߐ߲߬ߞߐ߲߬ߡߛߐ߬ߣߍ߲߬ߠߊ߬ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߬ ߸ߛߌߟߊ߫ ߢߊߡߌߟߏߡߊ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߓߊߞߍ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߝߢߐ߫ ߕߍߡߊߞߊ߲ߒߞߋߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߥߟߍߡߊߟߐ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߴߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߝߊ߬:

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߡߊ߬ߟߌ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߁߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅߄ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎߘߍ߫ ߈߀߀ ߠߋ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁ߞߘߐ߫.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߘߞߊ߬ߙߎ߬ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߣߋߜ߭ߊߟ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߁߂. ߃߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߁߇߀. ߉߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅߂ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߙߐߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߇߁߄. ߂߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߃ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅߂ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߝߙߌߕߐ߲߬ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߖߘߊ߬ߞߙߎ߫ ߥߟߊ߫ ߛߌߙߊߟߏߣ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߈߁߅. ߂߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߉߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߄ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߙߌ߬ߦߊߘ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߅߈߄. ߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߈ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߄ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߞߊ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߈߅߅. ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߉ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߈߆߆. ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߲߬ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߇߉߁.߄ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߔߊ߬ߙ߭ߌ߬ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߂߁߃. ߆߅ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߅ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂߇ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߥߊߛ߭ߌߕߐ߲ߣ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߊߡߙߌߞߌ߬ ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߀߅߀. ߉߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߈ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄߇ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߳ߦߐߙߞ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߊߡߙߌߞߌ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߈߄߄.߀߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߈߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߃ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߍ߯ߙ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߋߖ߭ߌߔߕ ߥߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅.߀߆߂.߇߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߆ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂߇ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߊߟߌߖ߭ߋ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃.߀߄߅߉. ߅߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߄߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃ ߄ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߟߓߌ߫) ߏ߬  ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃.߀߇߈߄. ߃߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߄߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅߇ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߊߙߓߊ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂.߀߈߀߉.߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߃߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߁ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߊߞߙߊ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁.߀߅߄߄.߀߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅߅ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߙߋߝ߭ߌߟ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃.߀߁߂߄.߀߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߄߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ

߫ ߦߊߥߏ߲ߘߋ߲߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߞߊߡߋߙߎ߳ߣ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂.߀߆߅߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߃߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄߅ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߔߋߞߍ߲߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߌ߯ߣߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂.߄߉߉.߁߆ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߅ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߂ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߲ߞߙߊ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߕߎߙߑߞߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅.߀߆߂߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߈߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߓߊߦ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߋߡߌߙߊߕߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߸ߞߎߓߋߘߊ ߊߓߎߘߊߓߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇.߀߄߃߀. ߇߃ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߉߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߄ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߕߊߦߌ߬ߟߊ߲ߘ ߥߟߊ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߓߊ߲ߞߐߞ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂.߃߀߇.߄߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߄ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅߈ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߕߏߞߌߦߏ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߥߟߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߄. ߂߆߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߅߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߣߌߥߎߘߋߟߌ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߤߌ߲ߘߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߉.߀߅߆߆ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߀ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߓߐ߲߬ߓߊߦ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߤߌ߲ߘߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߉.߀߂߈߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߉߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߅߀ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߔߙߋߕߏߙߌߦߊ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߀߀߀. ߅߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂߇ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߎߥߊߣߍߛߑߓߎߙߜ߭ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߏߓߌߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲) ߏ߬ ߦߋ߫ ߆߀߁߀. ߅߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߇߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߁ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߊߣߊߣߊߙߌߝ߭ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߡߘߊߞߊߛߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇.߀߄߁߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߂ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߃߆ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߜߐߞߎ߫.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߞߊߙߌߕߊ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫(ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߃.߄߆߁ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߄ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߄ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊߕߑߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߣߍߔߊߟߌ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߃߆߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߃ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂߂ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߣߌߞߏߛߌ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߌߔߙߎ߬) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅.߀߅߃߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߃ ߸߃߀ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߓߏ߫ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߛߋߦߌߟߊ߲߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߂߅߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߁߁ ߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߂߃ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߲

*ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊߛ߭ߌ߬ ߕߍ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫ (ߔߊߞߑߛߌߕߊ߲߫) ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈.߀߆߃߇ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߏ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߉߸ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߈ ߠߋ߫ ߡߊ߬.