Wp/nqo/ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ
Jump to navigation Jump to search

ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ

ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߎ߯߂ߟߋ߬ ߘߌ߫:ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߟߌߞߏߟߌߡߊ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ ߝߟߍ߫:

ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߟߌߞߏߟߌߡߊ

߁߭-ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߟߌߞߏߟߌߡߊ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߢߊ߫ ߞߏߝߐߣߍ߲ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߊ߲߲߭ ߠߊ߫،ߏ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲߫߂߀߀߀ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫،ߊ߬ ߘߊ߲ߘߐߣߍ߲߫ ߝߟߍ߫:(ߊ߬ ߝߊߣߍ߲߫ ߓߙߍߛߍ߫،ߊ߬ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫،ߊ߬ ߕߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߘߌߦߊߘߌߦߊ߫،ߊ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߖߐ߯ߞߐߞߐ߫،ߊ߬ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߕߐߟߍ߫،ߞߵߊ߬ ߡߍߣߍ߲߫ ߓߟߌߎ߫،ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ ߡߐ߫،ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ ߜߋ߲،ߞߵߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߞߊ߲ߞߊߙߊ߲߫،ߞߵߊ߬ ߟߊߛߎߡߊ߫ ߔߐߍ߯،ߞߵߊ߬ ߘߊ ߝߊ߫ ߡߊ߫،ߞߵߊ߬ ߛߘߌ߬ ߝߊߦߌ߲߫،ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߊߦߌ߲߫،ߞߵߊ߬ ߛߊߙߌ߫ ߔߌߦߊ߫،ߞߵߊ߬ ߝߛߵߊ߬ ߡߊ߬ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲߫،ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߝߐߍ߲߫،߲ ߞߵߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߡߐߍ߫،ߞߊ߬ ߦߟߍ߫ ߡߎߢߍ߫،ߞߊ߬ ߦߟߍ߫ ߞߘߋߞߘߋ߫،ߞߵߊ߬ ߕߍ߰ ߓߎ߲ߖߊ߲߫،ߞߵߊ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߞߌߚߌ߫،ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊߕߌ߫.

ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ

߂߲-ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫߂ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫:ߝߟߐ߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߞߍ߫߸ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߞߊ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫،ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߜߙߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߊ-ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߝߎߛߍ߫(ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߔߋߔߋ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ ߞߊ߲߬،) ߋ-ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߕߎߛߊ߫ ߥߟߊ߫ ߕߊߛߌ߫(ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬) ߌ-ߊ߬ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߬ ߛߍߟߍ߲߫(ߊ߬ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߡߊߡߌߛߍ߲ߧߊ ߞߊ߲߬) ߍ-ߊ߬ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߬ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߥߟߊ߫ ߔߊߙߊ߲ߎ߲߫(ߊ߬ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬) ߎ-ߊ߬ ߞߎߘߎ߲ߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫(ߊ߬ ߞߎߘߎ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߘߐ߯ߦߊ ߞߊ߲߬) ߏ-ߊ߬ ߞߎߘߎ߲ߡߊ߲߫ ߔߎߘߌ߫(ߊ߬ ߞߎߘߎ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬)


ߐ-ߊ߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߡߐߟߌߡߐߟߌ߫(ߊ߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߡߣߍߡߣߍ߫) ߓ-ߊ߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߛߌ߲߯(ߊ߬ ߝߙߌߛߌߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߢߎ߰ߖߌ ߞߐ߯ߣߍ߲ߓߊ) ߔ-ߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߏߚߏ߫(ߊ߬ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߓߊ߬ߦߊ߫) ߕ-ߊ߬ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߥߊߦߊ߲ߎ߲߫(ߊ߬ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߡߌ߲߫ ߘߌߦߊ߫ ߦߏ߫ ߕߌ߬ߦߊ߬ ߦߌߟߊ߲ߣߍ߲) ߖ-ߊ߬ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋ߲߫(ߊ߬ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߢߌߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߓߟߏ߫) ߗ-ߊ߬ ߞߎ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߡߍߚߍ߫(ߊ߬ ߞߎ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ ߘߐ߫) ߘ-ߊ߬ ߞߎ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߏߋߕߏߋ߫(ߊ߬ ߞߎ߬ߡߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߜߏߦߊ߫).