Wp/nqo/ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲
Jump to navigation Jump to search

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߐ߮ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߟߐ߯ߘߎ߯ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߦߋ߲߬

ߖߍ߬ߣߍ߫

ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߌߛߍ߲߬، ߛߏ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߯ߘߎ߯ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߥߟߏߒߘߐ ߣߊ߬ߝߡߊ ߟߎ߫ ߕߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ، ߦߏ߫ ߛߊߣߌ߲ ، ߜߋ߲ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ،ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߊ߲߬ߞߙߊ߬ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߝߋ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߊ߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߝߙߋ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߛߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ، ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߛߊߣߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߫ ߛߊ߲߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߁߆߆߃ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߞߏ߫ ߐߙ ߖߍ߬ߣߍ߫ =

ߖߍ߬ߣߍ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ

ߐߙ ߖߌ߬ߣߍ߫ ، ߖߍ߬ߣߍ߫ ߕߐ߯ ߓߐ߫ ߢߊ ߝߟߍ߫ ߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߟߐ߯ߟߐߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐߞߙߎ߬ ߦߌߟߊ߫ ߖߌߘߏ߲߯ߓߊ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߙߋ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲ߞߢߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߖߌߘߏ߲߯ߓߊ ߦߙߐ ߘߌ߫ ، ߞߎߟߎ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߖߌߘߏ߲߯ߓߊ ߦߙߐ ߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊߛߙߋߟߌ ߞߍߢߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߖߌߘߏ߲߯ = ߜ߭ߐߟߝ ߘߋ߫ ߖߍ߬ߣߍ = ߜ߭ߐߟߝ ߘߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ، ߜ߭ߌ߬ߣߋ ، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߣߊ߫ ߜ߭ߎߌߣߍ߫ ، ߜ߭ߎߌߣߍߦߊ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߍ߬ߣߍ ߕߐ߯ ߟߊߦߟߍ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߎ߲߬ ߓߌ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߛߊ߫ ، ߦߏ߫ ߕߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߺ ߖߌ߬ߣߍ ߓߌߛߊߏ߫ ߺ ߕߍߡߊߓߊ߲߯ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߺ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߔߊߔߎߥߊ߬ߘߎ߯. ߡߐ߱ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߜ߭ߎߦߊ߯ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߕߐ߯ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߍ߫