Wp/nqo/ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲
Jump to navigation Jump to search

ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ߟߌ߬ (ߖߌ) ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߋߙߋ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߦߺߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߲߰ߠߊ߬ߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬. ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߺߴ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߠߊ߬ߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߟߊߞߟߊߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫

ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲߫

ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߞߋߙߋ߲ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߛߺߏ

ߊ߬ ߦߺߋ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߞߋߙߋ߲ ߢߍ߫

ߞߺߵߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߡߢߐߞߘߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߋߙߋ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߝߏߋ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߛߎ߲ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߦߏ߫ ߜߏ߬ߟߏ

ߖߌ߫ ߘߊ߲ߜߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߋߙߋ߲ ߘߊ߬ߣߊ߲ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߛߎ߲߫ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫  ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐߛߌ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߙߋ߲ ߞߣߐ߫.

ߞߊ߬ ߞߋߙߋ߲ ߦߌߟߺߌ߲߫

ߖߌߜߍ ߦߋ߫ ߣߡߊߦߊߟߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ، ߡߏ߬ߛߏ ߤߌߟߍ ߓߊ߯ ߥߟߌ߬ ߌߞߘߐ߫ ߖߌߜߍ߫ ߣߡߊߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߬ ߞߋߙߋ߲ ߞߣߐߟߊ  ߣߡߊߦߊ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߞߏߛߓߺߍ߫ ߹ ߓߊߏ߬ ߊ߰ ߝߙߐ ߟߊߘߏ߲߭ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߛߌߙߋ߲ ߠߊ߫ ߦߟߍ߬ߟߌ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߺߊ߫ ߛߌߟߊ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ؟

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ

ߞߋߙߋ߲ ߝߙߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߡߊ߬ߞߏߋ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߡߢߐߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߦߊߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߋߙߋ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ .

ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߡߢߐߞߘߐ߫ ߟߊ߬ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߋߙߋ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߣߺߴߊ߬ ߛߎߡߊ ߘߌ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬.

ߞߟߐ߬ ߛߊߦߌߡߊ

ߞߟߐ߬ ߛߊߦߌߡߊ

ߣߌ߫ ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߦߌߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߛߎߡߊ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߞߟߊߦߊ ߣߌ߫ ߞߋߙߋ߲ߘߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߥߟߊߛߊ߫ ߞߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߞߘߐ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߺߵߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߖߎ߮ ߡߊ߬.

ߞߟߐ߬ ߝߙߌߛߌߡߊ

ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߓߊ߯ ߟߊߝߙߌߛߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎߡߊ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߘߐ߬ߗߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫. ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲߫ ߞߟߐ߬ ߝߙߌߛߌߡߟߡߊ ߦߋ߫ ߞߋߙߋ߲ߘߌߡߌ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲ ߢߍ߯ߣߊߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߯ ߟߊ߫ ߛߎߣߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߺߎ߲߭

ߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߕߺߴߦߋ߲߬

ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊ߲߬ߘߊ߲ߜߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߜߍߘߊ߲ߜߊ ، ߊ߬ ߓߙߍ߬ߦߊ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߦߟߌߛߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߣߐߡߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫.

ߣߌ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߓߺߴߦߋ߲߬

ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߘߐߜߟߌߦߊ߫ ، ߞߺߵߊ߬ ߣߘߐߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߛߎߡߊ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߘߎߞߘߎ߫. ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߥߢߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߗߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߞߟߊߦߊ ߣߌ߫ ߞߋߙߋ߲ߘߌߡߌ߲߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߣߊ߬ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ،…. ߝߣߊ߫ ߘߴߛߋ߫ ߖߌߜߍߢߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ ߣߺߴߊ߬ ߛߎߡߊ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߏ߫ (ߘߌߡߌ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲ ߢߍ߯ߣߊߞߍ߫ ߕߎߡߊ ، ߛߙߏ߬ߘߌߡߌ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߓߐ ߞߋߙߋ߲ ߠߊ߫).