Wp/nqo/ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬
Jump to navigation Jump to search

ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ؟

ߕߏ߬ߢߊ ߦߙߍ߬ߦߙߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߴߌ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߫ ߘߐߖߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߣߊ߫ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߎ߯ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬߸ ߘߊ߬ߟߎ ߣߌ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߝߊߙߌ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ،

ߞߏ߫ : (( ߞߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ * ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ߲ ߟߋ߬ ߘߐ߫ * ߞߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ * ߊߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ * ߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߊ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫)) ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ߲ ߁ - ߅

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߝߟߍߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߞߘߐߕߊ߬ ߡߊ߬ ، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊߢߊ߭ ߘߐ߫.

ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߕߞߌߦߊ ߝߟߍߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߝߟߍߟߌ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߲߫ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߊߣߍ߲߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒߕߋߦߊ ߞߊ߲߬ ، ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫

(( ߒߓߊ߬ ߌߟߋ ߊ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ ߦߙߐ ߟߎ߬)) ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ ߝߐߘߊ ߁߉

ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߦߟߌߟߊߡߍ߲ߛߍ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ : ߊߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߍ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߠߋ߬ ߦߴߊߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ :ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߸ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߦߝߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߦߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬. ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲ ߧߋ߲߫ ߠߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߙߐ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߋߎ߫.

ߌ ߦߏ߯ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ :

(( ߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬ ؟ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫))

ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ : (( ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫)) ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ ߂߈

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߋߞߙߋ߫ ߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߖߊ߯ߕߋ ߟߐ߲߫.

ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߲ ߢߊ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߝߍ߬ ، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߲߫ ߸ ߞߋߟߓߊ ( ߞ ߣ) ߞߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߱ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬.

ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߞߍ߫  ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : (( ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߧߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬))

ߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ : (( ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߘߋ߲ ߢߍ߫ ߸ ߘߌ߬ߢߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߰ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫)).

ߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ : (( ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߎߦߌ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߛߣߐ߬ߦߵߊ߬ ߢߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫)).

ߣߴߊ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ، ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߲߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߡߊ߬ ، ߞߌߢߍ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߡߐ߱ ߖߟߌ߬ߖߟߌ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߘߟߊߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߓߊߓߎ ߟߊ߫ ؟  ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫.. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߎߡߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬  ߘߌ߫ ߹߹

ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ #

ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߓߏ߲߫ ߜߘߊߟߊ ߟߊ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫

ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ #

ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߠߍ߲߫ ߘߌ߫

ߝߎߦߌ߬ ߘߏ߲߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߞߘߐߕߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ #

ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߌ߬ߘߌ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߢߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫

ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߠߌ߲ ߕߍ߫ #

ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߞߘߐߕߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ ߕߍ߫


ߕߏ߬ߢߊ ߦߙߍ߬ߦߙߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߴߌ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߫ ߘߐߖߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫: ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߣߊ߫ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߌ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߛߌ߫ ߦߋ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߘߎ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߎ߯ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߘߊ߬ߟߎ ߣߌ߫ ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߝߊߙߌ߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ، ߞߏ߫ : (( ߞߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ * ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ߲ ߟߋ߬ ߘߐ߫ * ߞߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ * ߊߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ * ߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߊ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫)) ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ߲ ߁ - ߅ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߝߟߍߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߞߘߐߕߊ߬ ߡߊ߬ ، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊߢߊ߭ ߘߐ߫. ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߕߞߌߦߊ ߝߟߍߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߝߟߍߟߌ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߲߫ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߊߣߍ߲߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒߕߋߦߊ ߞߊ߲߬ ، ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ (( ߒߓߊ߬ ߌߟߋ ߊ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߐ߫ ߸ ߊ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߝߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߴߌ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ ߦߙߐ ߟߎ߬)) ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ ߝߐߘߊ ߁߉ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߦߟߌߟߊߡߍ߲ߛߍ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ : ߊߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߠߋ߬ ߦߴߊߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ :ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߸ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߦߝߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߦߊ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬. ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߦߋߟߋ߲ ߧߋ߲߫ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߙߐ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߋߎ߫. ߌ ߦߏ߯ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ : (( ߊ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߓߊ߬ ؟ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫)) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ : (( ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫)) ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߝߐߘߊ ߂߈ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߙߋߞߙߋ߫ ߊ߬ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߖߊ߯ߕߋ ߟߐ߲߫. ߣߴߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߲ ߢߊ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߝߍ߬ ، ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߦߋ߲߫ ߸ ߞߋߟߓߊ ( ߞ ߣ) ߞߊ߬ ߟߐ߬ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߛߌ߱ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ : (( ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߧߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬)) ߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ : (( ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߡߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߘߋ߲ ߢߍ߫ ߸ ߘߌ߬ߢߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߰ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫)). ߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ : (( ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߎߦߌ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߛߣߐ߬ߦߵߊ߬ ߢߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫)). ߣߴߊ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ، ߒ߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߲߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ߫ ߜߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߡߊ߬ ، ߞߌߢߍ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߖߟߌ߬ߖߟߌ߬ ߟߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߘߟߊߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߓߊߓߎ ߟߊ߫ ؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫.. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߞߎߡߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߹߹ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߓߏ߲߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ # ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߓߏ߲߫ ߜߘߊߟߊ ߟߊ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ # ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߠߍ߲߫ ߘߌ߫ ߝߎߦߌ߬ ߘߏ߲߫ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߞߘߐߕߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ # ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߌ߬ߘߌ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߢߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߣߊ߬ߝߟߏ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߠߌ߲ ߕߍ߫ # ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߞߘߐߕߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ ߕߍ߫