Wp/nqo/ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ
Jump to navigation Jump to search

ߓߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߘߏ߲ ߓߘߊ߫"ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ"ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫      ߝߊ߯ߘߐߞߍ߂߁߲ߣߌ߲߬ ߞߘߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߕߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫.

ߥߊߟߌߘߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߓߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߕߐߦߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬، ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߓߟߏ ߘߌ߫ ߒ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߐߓߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߢߍ߫،ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊ߲ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߤߊ߲ߞߟߌߓߘߍߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߢߊ ߟߐ߬ ߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ ߘߏ߫ ߟߊߛߋ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߞߘߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߘߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ߤߊߟߌ߬ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߓߘߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߜߙߋ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߜߙߋ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߒߕߊ߲ߧߊ߫ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߸ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߴ ߏ߬ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߓߐ߬ߘߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߸ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߴߏ߬ ߘߐߞߍ߫ ߌ ߕߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ "ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߌ߫" ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߬ߘߐ ߏ߬ ߘߐߞߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬) ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߜߎ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߢߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ߡߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ "ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ" ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߘߍ߭ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬  ߟߊߥߙߎߞߌ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߊ߲ ߡߊ߬،ߒߞߏ  ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏߟߊߕߍ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫( ߛ߭ߌߣ) ߏ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬،ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߞ. /ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߣߍ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߂߀߁߈ߕߋ߬ߟߋ߫߂߅ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫.

ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ "ߢ" ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ "ߖ" ߦߋ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߣߍ߲ ߓߟߏ߫ .

-ߞ. /ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫؟

ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߘߏ߫ ߥߟߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߟߐ ߘߏ߫ ߸ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߖߐ ߥߙߎߞߌ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ .

-ߢ.ߖߐ߲߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ؟

ߖ. ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ "ߛߍ߲ߓߊ߫" ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߟߊߥߙߎߞߌ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߓߍ߯ ߡߊߞߟߌ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ - ߂߀߁߈ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߍ߫.

ߏ߬ ߞߍ ߸ߖߊ߬ߡߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߉ߟߊߘߊ߲߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߌߞߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫߉ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߁߲-ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߥߟߊ߫ ߒߞߏߟߊ߲ߘߌ ߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߞߏ߫  ߘߌ߫ ߝߣߊ߫.

߂߲-ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߕߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߥߊ߯߅߀߀.߀߀߀ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߘߊߎ߫.

߃߲-ߞߊߙߏ߫ ߁߁ ߠߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߘߐ߬ߖߊ߬߬ߥߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ (ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)߸ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

߄߲-߂߀߁߈ߓߟߏߟߊߘߍ ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߊ߲߭ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߘߌ߫.

߅߲-ߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߛߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߥߊߝߎߟߌ ߞߍߦߙߐ ߓߕߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߕߊ߫ ߞߛߊߞߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

߆߲-ߊ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ (ߡߐ߱) ߛߙߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫.

߇߲- ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫ (ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߓߕߐ߫ ߟߴߌ ߘߐ߫).

߈߲-ߓߟߏߟߊߘߍ߫ ߛߙߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߐ߭ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

߉߲-ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߊ߫.

ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫" ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ" ߟߊ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߈ߠߊ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈.

-ߢ.ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߖߐ߲߫  ߟߴߊ߬ ߟߊ߫؟.

*ߖ.ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߡߍ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ "ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ "߸ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߣߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߓߐ߫ ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߘߐ߫.

-ߢ.ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߓߟߏߟߊߘߍ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟.

*ߖ.ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߂߲ ߣߌ߫ ߄߲ ߟߎ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊ߬ ߢߊ߫ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊߘߍ߫ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߡߊ߬.

ߡߍ߲ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߍ߲ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ ߤߊ߲߯ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߘߐ߫،ߓߊ߬ߙߌ߬߸ߌ ߓߊ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߞߊ߬ "ߡߙߌߘߐ"ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫،ߓߊߏ߬ ߸ߊ߬ߟߋ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߛߋ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߯ߓߊ߯ (ߞߐ߲ߕߌߣߍ߯ߙ) ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

-ߢ.ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߛߎ߯ ߖߐ߲߫ ߝߙߋ߬ ߟߊ߫ ؟.

*ߖ.ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ߫ ߛߙߊߟߊ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߐ߭ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߂߀߁߈- ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߟߊ߫ ߸ߛߍ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߟߌ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߉ ߏ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߁߂ ߟߊ߫ ߸ߟߊ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߝߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ ߛߍ߮ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߘߌ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊߝߎߟߌ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߛߌ߯ߣߌ߬ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߕߣߐ߬ ߞߎ߬ߘߊ߬ ߦߋߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߞߏߛߐ߲߬،ߟߊ߬ߘߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ "ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊߝߎߟߌ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫".

-ߢ.ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫ ؟.

*ߖ.ߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߥߊߟߌߘߊ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲߫ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫.

-ߢ.ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߡߊߞߟߌߣߍ߲߫ ߓߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߌߘߊ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫؟.

*ߖ.ߊ߬ ߓߘߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߌߘߊ߫ ߂߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߛߍ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍߛߐ߲ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫.

-ߢ.ߊ߬ߟߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫؟.

*ߖ.ߊ߲ ߠߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߘߐ ߛߐ߲߬ߞߐ ߦߋ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲ ߥߊ߯ ߁߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߓߐ߬ߘߐ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߂߇߅.߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߂߈߅.߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

-ߢ.ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟.

*ߖ.ߞߏߛߓߍ߫ ߞߍ߰߸ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲،ߓߊߏ߬ ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߁߁ߘߐ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ - ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߣߵߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸(ߞߎߡߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫) .

-ߢ.ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟.

*ߖ.ߤߊߕߍ߫ ߹ߓߊߏ߬ ߸ߕߐ߬ߣߐ ߦߋ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߊ߫ "ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ"ߟߋ߫ ߡߊ߬،ߟߊߒߡߊߘߐ߫߸ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߗߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ %߁߀߀ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߊߡߊ߲߫ ߅߀߀.߀߀߀ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߸ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߃߀ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ߊ߰ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯.

ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ߫ ߓߟߏߟߊߘߍ ߛߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߯ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :

߁-ߟߊ߱ߦߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߞߎ߬ߙߎߡߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫(߁߀߀߀.߀߀߀)

߂-ߟ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߓߌ-ߣߊ߯ߣߌ߲߫ (߄߀.߀߀߀.߀߀߀)

߃-ߌߓߎߙߊߡߊ߬ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ (߁.߀߀߀.߀߀߀)

߄-ߡߐ߰ߡߍߘ ߣߊߢߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬(߂.߀߀߀.߀߀߀)

߅-ߡߊ߬ߡߎߘߎ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߅߀߀.߀߀߀)

߆-ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߗߍ ߥߎ߬ߟߊ߬ߙߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫-ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߬ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅.߀߀߀.߀߀߀)

߇-ߛߊ߬ߙߌ߬ߓߎ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬(߂.߀߀߀.߀߀߀)

߈-ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߊ߬ߟߐ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫(߁.߀߀߀.߀߀߀)

߉-ߓߌ߲ߕߎ߬ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁߀-ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅.߀߀߀.߀߀߀)

߁߁-ߊߦߌߛߊ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁ ߂ ߡߙߊߡߊ߫ ߛߙߋ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁߃-ߣߊߢߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁߄ ߡߊߙߌߦߡߎ߲߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁߅-ߛߙߊߕߊ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁߆ ߎߡߊߙ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁߇-ߛߍ߲ߞߐ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߁߈-ߎߡߊߙ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬(߂.߀߀߀.߀߀߀)

߁߉-ߤߊ߬ߡߊߤߑߟߊߤ ߕߎߓߞߊ ߘߎߞߎ߬ߙߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬(߂.߀߀߀.߀߀߀)

߂߀-ߟߊ߲߱ߛߊ߬ߣߊ߫ ߛߊ߰ߞߐ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅.߀߀߀.߀߀߀)

߂߁ߎߡߊߙ ߕߊ߲߬ߓߊߘߎ߰ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅.߀߀߀.߀߀߀)

߂ ߂-ߘߏ߲ߘߏ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߥߐ߯ߙߐ߲ߝߌ߬ߟߊ߬(߂.߇߀߀.߀߀߀)

߂߃-ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߘߌߣߏ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߂߃ ߞߛߌ߬ߘߎ߰ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߘߍ߬ߓߊ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߕߊ߲߫ (߁߀.߀߀߀.߀߀ ߀)

߂߄- ߟߊ߱ߦߌ߬ ߒߞߏ ߞߐߘߍ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߝߌ߬ߟߊ߬ (߂.߀߀߀.߀߀߀)

߂߅ߡߊ߲߬ߖߊ߰ߣߊ߬ ߒ ߟ ߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ (߁߀߀߀.߀߀߀)

߂߆-ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߕߎ߬ߙߋ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߂߇ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߟ ߞ ߝ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߂߈-ߞߙߊ߬ߡߐ߯ ߡߎߛߑߕߝߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫(߅߀߀.߀߀߀)

߂ ߉ ߡߎߛߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߘߌ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫(߁߀߀߀.߀߀߀)

߃߀ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣ ߓߊ߲߬ߞߐ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ (߁߀߀߀.߀߀߀)

߃߁-ߙߊ߬ߝߊ߲ ߕߎ߬ߙߋ ߒߖ߭ߙߋߞߏ߬ߙߋ߬ ߖߕ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߅߀߀.߀߀߀)

߃߂-ߦߊ߬ߞߎߓߊ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ ߜ߭ߋߞߋߘߎ߯ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߂.߅߀߀.߀߀߀)

߃߃-ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ߣߊ߬ ߖߕ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ (߁.߀߀߀.߀߀߀)

ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬߸ߞߐߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߫ ߛߙߍߘߍߦߊ ߦߊ߲߬.

-ߢ.ߞߟߌߟߌߞߊ߲ ߖߐ߲߫ ߦߴߌ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬؟.

*ߖ. ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ ߝߐ߫ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߏ߬ ߡߙߌߦߊ ߓߐߣߍ߲߫ ߌ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߕߊ߯ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ߌ ߦߴߌ ߛߋߞߏ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫،ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬ ߞߵߊ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߓߊߟߏߦߊ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊߘߌ߫ ߛߙߊߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߝߊ߬،ߏ߬ ߞߐ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߘߐߖߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊߟߌߘߓߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߞߏ߫ ߟߊ߫،ߒ ߧߋ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߏߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߌߟߋ ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊߏ߬ ߣߴߌߟߋ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߞߵߊ߲ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎ߫߸ ߊ߲ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߜߏ߫ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫.

-ߢ. ߓߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߒߞߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ߌ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߟߊ߫ ߛߌߦߙߊ߫.

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ :[߉߄ ߈߂߈߀]/[߄߀ ߉߄ ߂߇] /[߇߂ ߈߈].

ߛߌߦߙߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߷