Wp/nog/Гепард

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Гепард
Гепард

Гепард (лат. Acinonyx jubatus) — мысыклылар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвшилердинъ бир туьри, гепардлар тукымына киретаган ялгыз айван. Гепард сав дуньядагы энъ тез ювыратаган айван ды, ол саьатине 110 км тезлик пен ювырады. Африкадынъ коьп кыралларында эм Ювык Куьнтуварда йолыгадылар. Гепардтынъ басы эм кулаклары кишкей, коьзлери йогары орынласканлар. Уьйкен гепардтынъ авырлыгы 40 кг-нан 65 кг-га дейим, тенининъ узынлыгы 115 см-ден 140 см-ге дейим, куйрыгынынъ узынлыгы 80 см-ге дейим, ялынынъ орташа бийиклиги 75 см-ден 90 см-ге дейим етеди.

Муны да каранъыз[edit | edit source]