Wp/nog/Гепард

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Гепард
Гепард
Домен: Эукариотлар
Патшалык: Айванлар
Тип: Хордалылар
Класс: Эмизуьвшилер
Отряд: Йырткышлар
Аьел: Мысыклылар
Тукым: Гепардлар
Туьр: Гепард

Гепард (лат. Acinonyx jubatus) — мысыклылар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвшилердинъ бир туьри, гепардлар тукымына киретаган ялгыз айван. Гепард сав дуныядагы энъ тез ювыратаган айван, ол саьатине 110 км тезлик пен ювырады.

Тыскы коьриниси[edit | edit source]

Гепардтынъ басы эм кулаклары кишкей, коьзлери йогары орынласканлар. Уьйкен гепардтынъ авырлыгы 40 кг-нан 65 кг-га дейим, тенининъ узынлыгы 115 см-ден 140 см-ге дейим, куйрыгынынъ узынлыгы 80 см-ге дейим, ялынынъ орташа бийиклиги 75 см-ден 90 см-ге дейим етеди.

Ареалы[edit | edit source]

Африкадынъ коьп кыралларында эм Ювык Куьнтуварда йолыгадылар.

Муны да каранъыз[edit | edit source]

Анълатпалар[edit | edit source]