Wp/nod/ᩅᩧᩃᩖ᩠ᨿᨾ ᨩᩮ᩠ᨠᩈᨻᩮ᩠ᨿᩁ᩼

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩅᩧᩃᩖ᩠ᨿᨾ ᨩᩮ᩠ᨠᩈᨻᩮ᩠ᨿᩁ᩼
Jump to navigation Jump to search
ᩅᩧᩃᩖ᩠ᨿᨾ ᨩᩮ᩠ᨠᩈᨻᩮ᩠ᨿᩁ᩼

ᩅᩧᩃᩖ᩠ᨿᨾ ᨩᩮ᩠ᨠᩈᨻᩮ᩠ᨿᩁ᩼ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ : William Shakespeare) ᩁᩢ᩠ᨷᩈᩦ᩠ᩃᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 26 ᨾᩮᩇᩣᨿ᩠ᨶᩫ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1564 ᨲᩣ᩠ᨿᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 23 ᨾᩮᩇᩣᨿ᩠ᨶᩫ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1616[1](ᨷ᩵ᩁᩪ᩶ᩅᩢ᩠ᨶᨠᩮᩧ᩠ᨯᨴᩯ᩶ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨡ᩠ᨿᩁᩅᩢ᩠ᨶᩁᩢ᩠ᨷᩈᩦ᩠ᩃᩃ᩠ᨦᩫᨶᩲᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩧᨴᩯ᩠ᨶ) ᨸᩮ᩠ᨶᨠ᩠ᩅᩦᩓᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁᨷ᩠ᨴᩫᩃᨤ᩠ᩋᩁᨩᩣ᩠ᩅᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᨿ᩠᩵ᩋᨦᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁᨹᩪ᩶ᨿᩧ᩠᩵ᨦᩉᩲ᩠ᨿ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇᩓᨡ᩠ᩋᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠ[2] ᨶᩢ᩠ᨷᨯᩱ᩶ᩅ᩵ᩤᨸᩮ᩠ᨶᨠ᩠ᩅᩦᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲᨡ᩠ᩋᨦᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ ᩓᨾᩦᨨᩣ᩠ᨿᩣᩅ᩵ᩤ "Bard of Avon"(ᨠ᩠ᩅᩦᩉᩯ᩠᩵ᨦᩋᩮᩅ᩠ᩋᨶ) ᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨿᩢ᩠ᨦᩉᩮᩖᩧᩋᩀᩪ᩵ᩁ᩠ᩋᨯᨴᩧ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ ᨾᩦ ᨷ᩠ᨴᩫᩃᨤ᩠ᩋᩁ 38 ᩁᩮᩧ᩠᩵ᩋᨦ ᨠ᩠ᩅᩦᨶᩧᨻᩫᨶ᩠ᨵ᩼ᨷᩯ᩠ᨷᨪ᩠ᩋᨶᨶᩮᩢ᩠ᨲ 154 ᩁᩮᩧ᩠᩵ᩋᨦ ᩓ ᨠ᩠ᩅᩦᨶᩧᨻᩫᨶ᩠ᨵ᩼ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨿᩣ᩠ᩅᩉᩯ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨯᩉᩖᩖᩣ᩠ᨿᩁᩮᩧ᩠᩵ᩋᨦ ᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨸᩯ᩠ᩃᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩇᩣᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ᩻ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨽᩣᩇᩣ ᩓᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨶᩧᨿ᩠ᨾᩫᨶᩣᩴᨾᩣᩈᨯᩯ᩠ᨦᨧᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ

ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. ᨸᩮ᩠ᨶᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩢᨠ᩠ᨡᨴᩨ᩠ᨶᨩᩪᩃ᩠ᨿᨶ ᨪᩮᩧ᩠᩵ᨦᨩᩲ᩶ᩀᩪ᩵ᨶᩲᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇᨶᩲᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨩᩮ᩠ᨠᩈᨻᩮ᩠ᨿᩁ᩼ᨾᩦᨩᩦᩅᩧ᩠ᨲ ᩉᩣ᩠ᨠᨶᩢ᩠ᨷᨲᩣ᩠ᨾᨷᩢᨠ᩠ᨡᨴᩦ᩠ᨶᨠᩮᩕᨠ᩠ᩋᩴᩁ᩠ᨿᨶᨪᩮᩨ᩠᩵ᨦᨶᩣᩴᨾᩣᨩᩲ᩶ᨶᩲᨩᩩᨾᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨣᩣᨵ᩠ᩋᩴᩃᩧ᩠ᨠᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1582 ᨩᩮ᩠ᨠᩈᨻᩮ᩠ᨿᩁ᩼ᨧᩢ᩠ᨠᨲᩣ᩠ᨿᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 3 ᨻᩕᩧᩇ᩠ᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ
  2. • ᩈᨴᩦᨼᩮ᩠ᨶ ᨠᩕᩦ᩠ᨶᨷᩯᩃᨴ᩠ᨴ᩼ (2005). Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare. ᩃ᩠ᩋᨶᨯ᩠ᩋᨶ : ᨽᩧ᩠ᨾᩃᩧᨤᩰ, 11. ISBN 0-7126-0098-1.
    • ᨯᩮᩅᩧ᩠ᨯ ᨷᩮᩅᩧ᩠ᨦᨴᩢ᩠ᨶ (2002) Shakespeare, 1–3. ᩋᩢ᩠ᩋᨠ᩠ᨪ᩼ᨼ᩠ᩋᩁ᩠ᨯ: ᨷᩯᩢᩖᨣᩅᩮᩃᩖ᩼. ISBN 0-631-22719-9.
    • ᩈᨴᩯ᩠ᨶᩃᩦ᩠ᨿ᩼ ᩅᩮᩃ᩠ᩈ᩼ (1997). Shakespeare: A Life in Drama. ᨶᩧ᩠ᩅᨿ᩠ᩋᩁ᩠ᨠ: ᨯᩢ᩠ᨷᨷᩮᩧ᩠ᩃᨿᩪ. ᨯᩢ᩠ᨷᨷᩮᩧ᩠ᩃᨿᩪ. ᨶ᩠ᩋᩁ᩼ᨴᩢ᩠ᨶ, 399. ISBN 0-393-31562-2.