Jump to content

Wp/nit/సిక్కిం

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nit
Wp > nit > సిక్కిం

సిక్కిం (Sikkim) భారతదేశేమ్త్ హిమాలయ పర్వతలత్తి  అంటూత్ అనేక ఒకొ రాష్ట్రం.

భారతదేశముత్ అనిఙ రాష్ట్రాల్ ఎన తక్కువ జనాభా అనేక రాష్ట్రం. వేల్పుత్ రెండవ సిన్నం రాష్ట్రం (ఏదవుఙ ఓల్ సిన్నం  గోవా). 1975 గయ్యద సిక్కిం "చోగ్యాల్" రాజ కన్దన్  పాలనత్ అనేక  ఒక స్వతంత్ర దేశము. 1975త్ ప్రజాలే తీర్పునడ్ (రిఫరెండం) నద్దడ్  సిక్కిం భారతదేశముత్ 22వ రాష్ట్రం ఎద్దున్. ఈ సిన్న రాష్ట్రాముఙ ఉత్తరాన నేపాల్, పోద్ కురిన పక్కఙ టిబెట్ (చీనా), ఆగ్ని మాల పక్కఙ భూటాన్ దేశాల్ దుష్రు దేశాలడ్ శివారు అంశావ్. తెల్లఙడ్ పక్కఙ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం అంసాద్. సిక్కిం అధికారిక గొట్టి నేపాలీ. రాజధాని గాంగ్‌టక్  దండి పట్టణం. హిందూమతం, వజ్రయాన బౌద్ధం ఇత్తి అనేక మతాల్. సిన్నమెద్దేన సిక్కిముత్  భూభౌతిక శివార్లు అంశావ్ .  తెల్లఙడ్ శివారు ఉష్ణమండల అడవిక్ ఓటావ్ ఆన్సవ్ . పోద్ కురిన పక్కఙ టుండ్రాలలాగ్  అంసాద్. ప్రపంచంముత్ 3వ ఎత్తైత శిఖరంగల కాంచనగంగ పర్వతం సిక్కిం, నేపాల్త్ నెరయ్యుత్ అంసాద్.

పేర్ వెనుక చరిత్ర[edit | edit source]

నేపాలీ భాషత్ సిక్కిం (తొదా శిఖిం) ఇంతే మురుయూత్ రాట భూమి . ('శిఖి' ఇంత్తే సంస్కృత పదం తన). దవ్వ్ తర్  లాడెయి ఇదర్త్ నేపాలీ గూర్ఖాలు మెట్లు ఎక్కువ అనేకదున్ సిక్కిం ఇనేక పేర్ వత్తున్.

సిక్కిం తోలేనితా రాజ్  పంచేన్ నాంగ్యాల్ కట్త్ ఎల్లా ఇడ్స్ 'లింబు' గొట్టిత్ 'సు'-కొత్త, 'ఖిమ్'-ఎల్లా - తన - సిక్కిం ఇనేక పదం వత్తున్ ఇస ఇడ్ సర్. టిబెటన్లు తమే గొట్టినడ్ సిక్కుమున్ "డెన్జాంగ్" - ఇనేఙ వల్త్   లోవ - ఇసర్.

ఒకొ నేపాలీ యువరాణి సిక్కింముత్ "లెప్చా" రాజున్ పెళ్ళి ఎత్న్ కొత్త వత్ "సు-హిమ్" (ఇనేఙ సోయ్త్  మంచ్ జాగా) ఇనేకదుఙ  ఒకొ వివరణ

చోగ్యాల్ పాలనా కాలంముత్ "సిక్కిం" పదాముఙ టిబెటన్ అనువాదమెద్దే "విబ్రాస్ల్జోంగ్" (འབྲསལྗོངས་) అధికార్న్ డ్ వాడ్ సర్.

చరిత్ర[edit | edit source]

9వ శతాబ్దముత్ "గురు రిపోంచే" ఇనేక బౌద్ధమతగురువు కాలం తన సిక్కిం చరిత్ర ఆధారా ఫుట్ తెవ్ . 13వ శతాబ్దంముత్ టిబెట్కుత గురుటాషి ఇనేక రాజ్ నే పొరక్ చోగ్యాల్ కన్ద్ న్త్ మూల పడ్స్. అమ్న్ 5వ కిత్తాద్  ఫున్త్సోగ్ నామ్గ్యాల్ న్ సిక్కిం చోగ్యాల్ (రాజు) న్ ముగ్గుర్  లామాలు ఇర్ ఓడిప్ తెర్.

1700 తన భూటానీలు, నేపాలీలు సిక్కిం పోదే లాడెయి ఎద్దున్ టిబెటన్లు సిక్కింన్ కాపడే కద్ ఎద్దున్. వెనుకత్ నేపాలీలు సిక్కింత్ తెరాయి శివారుత్ పుర భూమిన్ వెత్తేర్. బ్రిటిష్ తర్ వత్తుపుడ్ సిక్కిం బ్రిటిషు తొన్ కెయ్యు కరపేకద్ ఎద్దున్. అదుఙ వయ్యడ్ బ్రిటిష్ ఈస్టిండియా కంపెనీక్, నేపాలుఙ 1814త్ గూర్ఖా లాడెయి ఎద్దున్. తరువాత జర్గ్త్  ప్రకారం సెద్దే శివారున్ పుర 1817త్ సిక్కింముఙ తిరుగుత్ వతున్.గాని తరువాత సిక్కింఙ, బ్రిటిష్ ఇండియా తరుఙ నడుం సంబంధా తక్కువ ఎద్దేవ్. 1861 తరువాత సిక్కిం బ్రిటిషు తరే కెయ్యుఙ సేద్దున్  1947త్ ప్రజాభిప్రాయనడ్ సిక్కింముత్ భారతదేశంముత్ కలయ్యేఙ  ఇస ! ఇత్తిన్.గాని భారత ప్రధాని నెహ్రూ భారతదేశ రక్షణత్ సిక్కిం స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిన్ కాపాడేకాదుఙ మల్ల ప్రజలత్తి ఉద్యమం ఎద్దున్.

భారతదేశముత్ కలయ్యతప్పుడ్  97.5% ప్రజల్ తీర్పు ఇడ్ తెర్.. 1975 మే 16త్ రాజరికం తొద్ ఎత్న్ సిక్కిం భారతదేశముత్ కలయ్యుతున్ .

జనాభా[edit | edit source]

లెప్చా' జాతితర్ సిక్కింముత్ తోలేతన బతుక్సన్సార్.  'భూటియా'ల్ (భూటాన్ తన వలస వత్తెర్), 'దమాయ్'లు మేరథర్ ఇస ఇడేంఙ వంద్.   గాని 19వ శతాబ్దముత్ వలస వత్హ్  నేపాలీక్ సిక్కింముత్ ఎక్కువ జనాభా అనేక జాతిక్.  మార్వాడీలు, బీహారీలు, బెంగాలీలు వ్యాపారమీదరెకర్ ,నౌకరి ఇదరేజర్ ఎక్కువ అన్సర్. హిందూమతం, బౌద్ధమతం ప్రధాన మతాల్

అత్తి అత్తి  క్రైస్తవులు, మస్తో మంది మహమ్మదీయుల్  అన్సర్.. సిక్కింముత్ ఎప్పుడూ మత లాడెయి ఏరేతేవ్. నేపాలీ  గొట్టి ఎక్కువ ముడ్ సర్.  హిందీ, ఇంగ్లీషు, సిక్కిమీస్, లెప్చా, లిమ్బూ, బెంగాలీ గొట్టి మూడెకర్ ఎక్కవ. మొత్తం సిక్కిం జనాభా 5,40,493 (భారతదేశముత్  తక్కువ జనాభాత రాష్ట్రం) - ఇత్తి పడిసిల్ 2,88,217 - పిల్లక్ 2,52,276. చదరపు కిలోమీటరుకు 76 మంది జనాభా మాత్రమే అంసాద్. రాజధాని గాంగ్టక్ జనాభా 50,000. సగటు తలసరి ఆదాయం 11,356 రూపాయలు. ఇద్ భారతదేశముత్  ఎక్కువ స్థానంముత్ అంసాద్.