Wp/mww/COVID-19

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mww
Wp > mww > COVID-19
Txuag Kev Sib Kis los ntawm Cov Kab Mob

Tus Kab Mob Khaus Lauv Nam Vais Lav (Coronavirus, COVID-19) yog ib tus mob khaub thuas uas tshwm sim los ntawm ib tus kab mob vais lav (virus) uas muaj peev xwm sib kis tau los ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus neeg. Tus kab mob vais lav (virus) uas ua rau tshwm sim muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog ib tus kab mob khaus lauv nam vais lav (coronavirus) tshiab uas tau sib kis mus thoob plaws lub ntiaj teb. Cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) muaj peev xwm suav xam los ntawm kev mob khaub thuas me ntsis txog rau kev mob khaub thuas hnyav (los sis tsis muaj cov tsos mob hlo li).[1]

Koj muaj peev xwm kis tau kab mob los ntawm kev tiv tauj nyob sib ze (cov kev nyob sib nrug deb thaj tsam li 6 fij (feet) los sis ob dag tes) nrog rau ib tus neeg uas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thaum xub thawj ces nws sib kis los ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus neeg. Koj muaj peev xwm kis tau kab mob los ntawm cov tee nrog los ntawm txoj hlab ua pa thaum ib tus neeg kis tau kab mob lawm ntawd hnoos, txham, los sis tham lus. Tsis tas li ntawd, koj kuj tseem muaj peev xwm kis tau tus kab mob ntawd los ntawm kev tuav (chwv) ib qho chaw (npoo los sis ntug) los sis khoom uas muaj tus kab mob vais lav (virus), thiab tag ntawd kuj tseem sib kis tau los ntawm kev tuav (chwv) koj lub qhov ncauj, qhov ntswg, los sis qhov muag.[1]

Tam sim no tseem tsis tau muaj tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob los mus pov thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) li. Txoj kev zoo tshaj plaws txhawm rau pov thaiv koj tus kheej yog zam kom tsis txhob raug tau tus kab mob vais lav (virus) uas ua rau tshwm sim muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Nyob twj ywm hauv tsev kom ntau li ntau tau thiab zam tsis txhob nyob sib ze nrog lwm tus. Rau ib daim ntaub npog ntsej muag uas npog koj lub qhov ntswg thiab qhov ncauj nyob rau hauv cov chaw muaj zej tsoom nyob coob. Tu ntxuav kom huv si thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau cov chaw (npoo) uas nquag kov (chwv) tas li. Siv xab npum thiab dej ntxuav koj ob txhais tes tas li kom ntev tsawg kawg yog 20 chib (xis nkoos), los sis siv tshuaj ntxuav tes tua kab mob muaj dej cawv cuaj caum yam tsawg txog li 60%.[1]

Yog hais tias ua tau, yuav tsum mus yuav cov khoom noj haus thiab tshuaj, mus ntsib kws kho mob, thiab mus lis ua kom tiav cov dej num (hauj lwm los sis kiv cab kas) fab nyiaj txiag nyob rau saum oos lais (online) xwb. Yog hais tias koj tus kheej mus kiag, yuav tsum nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus yam tsawg li 6 fij (feet) thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau cov khoom uas koj yuav tuav (chwv) ntawd. Mus txais cov khoom xa tuaj thiab mus nqa, thiab txo tsis txhob pub muaj kev sib tiv tauj tim ntsej tim muag kom ntau li ua tau.[1]

Nyob twj ywm hauv tsev yog hais tias koj muaj mob, tshwj tsis yog tias yuav tsum tau txais kev saib xyuas kho mob Zam tsis txhob siv kev siv tsheb thauj xa zej tsoom mus los, kev caij tsheb ua ke nrog lwm tus neeg, los sis tsheb tav xij. Cais koj tus kheej tawm ntawm lwm cov neeg thiab cov tsiaj nyeg nyob rau hauv koj vaj tsev. Tsis tau muaj ib txoj ncauj kev kho mob xab phaub twg rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tab sis koj muaj peev xwm nrhiav tau kev saib xyuas kho mob txhawm rau pab ntaus koj cov tsos mob kom tsis txhob mob loj. Yog hais tias koj xav tau kev pab tshwj xeeb txog fab kev kuaj mob, hu xov tooj qhia ua ntej.[1]

Txhua tus neeg yeej muaj kev pheej hmoo kis tau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Cov neeg laus thiab cov neeg txhua hom hnub nyoog uas muaj cov yam ntxwv mob lwm yam txuam nrog loj lawm tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo siab dua txog rau kev mob khaub thuas hnyav ntau dua.[1]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-Hmong.pdf