Wp/mww/1st John

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mwwWp > mww > 1st John
Jump to navigation Jump to search

/1 Peb sau has txug txuijlug kws cawm tuabneeg txujsa qha tsua mej paub; Txujlug ntawm yeej muaj nyob thaus tsw tau tswm ntuj tswm teb lug lawm; Peb nov nwg tej lug, peb qhov muag tub pum nwg hab peb txhais teg tau tuav nwg. Thaus tug kws cawm tuabneeg txujsa lug, peb puav leej pum nwg, peb txha has txug nwg, hab qha txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg tsua mej; Txujsa ntawm yeej nrug nraim leej txwv nyob, hab leej txwv tub qha txujsa ntawm tsua peb lawm. Peb qha tej kws peb pum hab peb nov lawm tsua mej, sub mej txha tau lug nrug leej txwv hab nwg tug tub Yexu sws raug zoo, ib yaam le peb tub nrug nwg sws raug zoo lawm. Peb sau tej nuav tuaj tsua mej, peb txha zoo sab kawg nkaus le. Qhov nuav yog Vaajtswv tug tub qha tsua peb, peb txha qha tsua mej has tas, Vaajtswv yog qhov kaaj nwg tsw muaj ib qho tsaus le. Yog peb has tas, peb tub nrug Vaajtswv sws raug zoo lawm, kuas peb tseem ua ib yaam le cov kws nyob huv qhov tsaus ntuj ua, tes tej kws peb has hab tej kws peb ua puav leej yog daag huvsw. Kuas yog peb nyob huv qhov kaaj ib yaam le Vaajtswv kws nyob huv qhov kaaj, peb ib leeg yeej nrug ib leeg sws raug zoo, hab Vaajtswv tug tub Yexu Kheto cov ntshaav yuav ntxuav peb tej kev txhum huvsw moog. Yog peb has tas, peb tsw muaj txem kuj yog peb rov daag peb wxb, peb yeej tsw paub qhov tseeb hlo le. Kuas Vaajtswv yog tug kws ncaaj nceeg peb txha tso sab tau has tas, yog peb leeg txem tsua Vaajtswv tes Vaajtswv yuav daws peb lub txem hab ntxuav peb tej kev txhum huvsw moog. Yog peb has tas, peb tsw tau ua txhum, tes kuj yog peb has tas, Vaajtswv daag, tes kuj yog peb tsw ntseeg Vaajtswv tej lug. /2 Cov mivnyuas, kuv sau tej nuav tuaj qha mej, mej txha le tsw ua txhum; Kuas yog leejtwg ua txhum, mas peb muaj ib tug ncaaj nceeg kws thov leej txwv paab peb, nwg yog Yexu Kheto.