Wp/mnw/ ဘိက္ခာပရမ္ပရ၊ဇာတ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဘိက္ခာပရမ္ပရ၊ဇာတ်
Jump to navigation Jump to search

ဒၞဲါတွံကျာ်တြဲသဗ္ဗညု မစိုန်ဒှ်တဴအ္စာမၞိဟ်ဒေဝသတဴ ဃောမပဒတဴပ္ဍဲဘာဇေတဝန်ပဟိုတ်ကဵု သမ္ၚေဟ်မွဲတုဲ တွံတဴဘိက္ခာပရမ္ပရဇာတ်ဝွံရောၚ်။

ဝတ္ထုပစ္စပ္ပန်[edit]

သမ္ၚေဟ်ဂှ် ဍိုၚ်ပေၚ်တဴကေုာံဓရ်သဒ္ဓါရ၊ နွံကဵုဓရ်သဒ္ဓါပတှ်ေကံဖိုလ်တုဲ ကုကျာ်တြဲကီု ကုခမဳသၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဟွံပိုတ်သ္ကုတ် စံက်ဂးပူဇဴသက္ကာရဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ကာလဂှ် နွံကာလမွဲတ္ၚဲ ဣတေံချပ်ရ၊ အဲဂှ် ကုရတ်ကျာ်ကီု ကုရတ်သၚ်ကီု ပိဏ္ဍပါတ်အာဟာရ ဘောဇိုန်မပြဲဂမၠိုၚ်ကီု ယာတ်သ္ၚာမဍိုန်ဍောတ်ဇိပ်ဂၠိပ်ဂမၠိုၚ်ကီု သီုမကဵုဒါန်လၟိုန်ကာလ သ္ပပူဇဴသက္ကာရဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲရ။ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ရတ်ဓရ်ကီုလေဝ် ကြက်သ္ပပူဇဴသက္ကာရဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ အဲမသ္ပပူဇဴသက္ကာရ ကုရတ်ဓရ်ဂှ် ပသာ်ဂွံသ္ပရော ရဴဝွံချပ်ရ၊ ချပ်တုဲ သမ္ၚေဟ်ဂှ် ဂိုၚ်ကေတ်မပ္တံပ္ကဴသဴမြမောဝ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ အာဘာဇေတဝန် လ္ၚောဝ်ကျာ်တြဲတုဲ ဂရၚ်ပ္တီသၟာန်တိုန်ရ။

ယွံတၠဳပိုန် အဲဍိက်မမိက်သ္ပပူဇဴကုရတ်ဓရ်ရအဴ၊ အဲဍိက်မသ္ပပူဇဴကုရတ်ဓရ်ဂှ် ပသာ်ဂွံသ္ပရော ရဴဝွံဂရၚ်ပ္တီသၟာန်ရ၊ ကာလဂှ် ကျာ်တြဲဟီုကုသမ္ၚေဟ် ယွံသမ္ၚေဟ် ယဝ်ရတၠအဲ မမိက်သ္ပပူဇဴကုရတ်ဓရ်မ္ဂး သြဝ်သ္ပပူဇဴကုမှာထေရ်အာနန် မဒှ်ပၟၚ်တိုက်ဒြပ်ဓရ်ညိ။ ရဴဝွံဟီုတုဲ သမ္ၚေဟ်ဂှ် ခိုဟ်သန်ရ၊ ရဴဝွံဒုၚ်အဝန်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲယးဂတ ဘိက်နိမန်မှာထေရ်အာနန်တုဲ နပူဇဴသက္ကာရမဂၠိုၚ် ရၚ်တၠုၚ်ဏာသ္ၚိဇကုတုဲ ကဵုဂ္ဇံပ္ဍဲဒၞဲါထေက်တန်ၚုဟ်မးမဂၠိုၚ်တုဲ ပူဇဴနမပ္တံပ္ကဴသဴမြမောဝ်တုဲ ကဵုဒါန်ဘောဇိုန်မၞုံရှ်သာမပြဲနာနာသာ်တုဲ ကဵုဒါန်ယာတ်ထေက်တန်ၚုဟ်မးမဂၠိုၚ် မရုမ်ဂပ်ကဵုသ္ၚာပိဂတှ်ေရ။

မှာထေရ်အာနန်ဂှ် ပူဇဴသက္ကာရဝွံ ပူဇဴရတ်ဓရ်ဟေၚ်ရောၚ်၊ ဟွံဗဗွဲကုအဲရ၊ စိုတ်ဗဗွဲကုအဂ္ဂသာဝကမှာထေရ်သာရိပိုတ် မဒှ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဓရ်ရ၊ ရဴဝွံချပ်တုဲ ပိဏ္ဍပါတ်ကီု ယာတ်သ္ၚာကီု ကေတ်ဏာတုဲ ကဵုဒါန်မှာထေရ်သာရိပိုတ်ရ။ မှာထေရ်သာရိပိုတ် မဒှ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဓရ်ကီုလေဝ် ပူဇဴသက္ကာရဝွံ ကဵုဒါန်ကုရတ်ဓရ်ဟေၚ်ရောၚ်၊ ဗွဲစၟတ်စိုတ်ဗဗွဲကုကျာ်တြဲ မဒှ်တၠဓရ်ဟေၚ်ရောၚ်၊ ရဴဝွံချပ်တုဲ အာကဵုဒါန်ကုကျာ်တြဲရ၊ ကျာ်တြဲသဗ္ဗညုတုန် ဟွံညာတ်ညးမပြဲလောန် လ္တူနူဇကုတုဲ ကဵုပိုန်ပိဏ္ဍပါတ်ရ၊ ဒုၚ်ကေတ်ယာတ်သ္ၚာဂမၠိုၚ်ရ၊ ခမဳဂမၠိုၚ် က္တဵုဗဒှ်ဂလာန်ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်အိုတ်ရ။

ယွံကၠောန်တၠတအ် သမ္ၚေဟ်မဟိမုဝွံ ကြက်သ္ပပူဇဴသက္ကာရ ကုရတ်ဓရ်ရ။ ရဴဝွံ ကဵုဒါန်ကုမှာထေရ်အာနန် မဒှ်ပၟၚ်တိုက်ဒြပ်ဓရ်ရ၊ မှာထေရ်အာနန်ကီုလေဝ် ပစ္စယ်ဝွံ ဟွံဗဗွဲကုအဲ၊ ရဴဝွံချပ်တုဲ ကဵုဒါန်ကုမှာထေရ် သာရိပိုတ် မဒှ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဓရ်ရ၊ မှာထေရ် သာရိပိုတ်ကီုလေဝ် ပစ္စဝွံ ဟွံဗဗွဲကုအဲ ရဲဝွံချပ်တုဲ ကဵုဒါန်ကုကျာ်တြဲရ၊ ကျာ်တြဲတုန် သ္အာၚ်နူဇကု ဟွံညာတ်ညးမပြဲလောန်လ္တူနူဇကုတုဲ ဟိုတ်ဒဒှ်ဇကုတၠဓရ် ပစ္စယ်မရန်တၟံကုဓရ်တုဲ မဂပ်ဝ်ကဵုလဝ်ဒါန်ဂှ် စိုန်ဗဗွဲကုအဲဟေၚ်ရ။

ရဴဝွံပၠေပ်စိုတ်တုဲ ကဵုဒါန်ပိဏ္ဍပါတ်ဂှ်ရ၊ ယာတ်သ္ၚာဂမၠိုၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ရ၊ နနဲမြဲသာ်ဝွံ ပိဏ္ဍပါတ်ဂှ် ကဆံၚ်ကဵုကဆံၚ်ဟိုတ်ဒဒှ်မဗဗွဲထေက်ကြိုက်စိ စိုပ်အာတမ်ဇိုၚ်ကျာ်တြဲ မဒှ်တၠဓရ်ရ။ ရဴဝွံ က္တဵုဗဒှ်ဂလာန်အိုတ်ရ။ ကျာ်တြဲသဗ္ဗညုက္ညကၠုၚ်တုဲ ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ် မူရဴနဂလာန်မွဲ ကောံဓရီုဒၟံၚ်အိုတ်ရော-ရဴဝွံသၟာန်တုဲ နဂလာန်မဟိမုဝွံ ကောံဓရီုဒၟံၚ်အိုတ်ရအဴ၊ ရဴဝွံ နကြိဂရၚ်ပ္တီနေဝ် ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံဟေၚ် ပိဏ္ဍပါတ်ဂှ် အာစိုပ်ဒဒှ်မဗဗွဲထေက်ကြိုက် ကဆံၚ်ဆံၚ်ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ပ္ဍဲကာလကၠာတေံကီုလေဝ် ကၠာကျာ်ဟွံဒှ်ဏီ ကေၚ်စိုပ်ဟေၚ်ရောၚ်၊ ရဴဝွံသ္ဂးတုဲ ဇက်နၚ်ဇာတ်အတိက်ရ။

ဝတ္တုအတိက်[edit]

ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲကာလအတိက်တေံ ဍုၚ်ဗာရာဏသဳ သၟိၚ်ဗြာဟ္မဒတ္တနကြိပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်နေဝ် သၠးကၠေံပွမဗက်စအဂတိပန်တုဲ ဒ္ဂေတ်ဓရ်သၟိၚ်စှ်ပြကာ ဟွံကဵုလီုတုဲ ဗွဲမဗဗွဲဓရ် ပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ရ။ ရဴသာ်ဝွံ ၜိုန်ရပ္ကၚ်ရၚ်ဍုၚ်ဗဗွဲဓရ်ကီုလေဝ် ဗွဲမဗဗွဲထေက်ကြိုက်ဟွံက္တဵုဒှ်ကုသၟိၚ်ဂှ်ရ။ ဒှ်တဴညံၚ်ရဴလ္ၚုသၟးရ၊ သၟိၚ်ဂှ်ဂၠာဲဂလာန်ဂရိုဟ်မသက္ကုဂုဏ်ဇကုတုဲ သီုမစမ်ၜတ်တဴ မပ္တံညးမမံၚ်ပ္ဍဲနန်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲအပ္ဍဲနန်ကီု ပ္ဍဲအပ္ဍဲဍုၚ်ကီု ပ္ဍဲတြၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကီု ဟွံညာတ်ညးဟီုဂလာန်ဂရိုဟ် မသက္ကုဂုဏ်ဇကုတုဲ ကြက်ဂၠာဲပ္ဍဲဇၞးပိုဒ်ရ၊ ရဴဝွံတွဵုရးဍုၚ်ဂှ် ပအပ်ပြာပ်ကုအမာတ်ဂမၠိုၚ်တုဲ မွဲဟာန်ကေုာံ ပြောဟိတ် နလွေဟ်ဟွံပြာကတ် နကြိဂေတ်ဂ္ၚေၚ်ကာသိရးနေဝ် ဟွံညာတ်ညးမမိက်မွဲမွဲ ဟီုဂလာန်ဂရိုဟ်မသက္ကုဂုဏ်ဇကုတုဲ စိုပ်အာ နိဂီုကွာန်ပစ္စန္တရးမွဲ ဂ္ဇအ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇြပ်မဒှ်မ္ၚးတြၚ်ရ။

ပ္ဍဲခဏဂှ် သမ္ၚေဟ်မွဲ မၞုံပိုန်ဟာန်ဒ္စံါစှ်ေကိုတ် မမံၚ်ပ္ဍဲနိဂီုဂှ် နဗော်သွးမဂၠိုၚ် နကြိအာနှေဟ်ဟုံဍာ်နေဝ် ညာတ်သၟိၚ်မၞုံဇကုမဍိုန်ဍောတ်ဇိပ်ဂၠိပ် မၞုံသာ်မတုပ်ကေုာံ သာ်ထဝ်မဂ္ဇံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇြပ်ဂှ်တုဲ ယၚ်ဒဒှ်မၞုံကဵုသ္ဍိုက်ဆာန်မက္တဵုဒှ်ဂှ်တုဲ လုပ်အာဇြပ်သ္ပလောကဝတ် ဟီုဂလာန်သ္ဍိုက်မၠိုက်တုဲ ပ္ဍဲဇြပ်ဝွံဟေၚ် မံၚ်ဒၟံၚ်ညိကၠာ၊ ရဴဝွံဟီုတုဲ စဴအာသ္ၚိဘောဇိုန်နွံရှ်သာမပြဲနာနာသာ် ကဵုဍိုက်ပေၚ်တုဲ နဗော်သွးမဂၠိုၚ်ကဵုကေတ်နၚ်ခွက်ပုၚ်တုဲ ကၠုၚ်ရ၊ပ္ဍဲခဏဂှ် ဣိသိမဍိုက်ပေၚ် ကေုာံ အဘိညာဏ်မ္သုန် မပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်ဟေမဝန်ကၠုၚ်တုဲ မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇြပ်ဂှ်ဟေၚ်ရ။ ပစ္စေကဗုတ်နူဂိုဟ်နန္ဒမူကီုလေဝ် က္ညကၠုၚ်တုဲ မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇြပ်ဂှ်ဟေၚ်ရ။ သမ္ၚေဟ်ဂှ် ကဵုသၟိၚ်ကြာတ်တဲတုဲ စဳရေၚ်ခွက်ပုၚ်မွဲဟာန် ကေုာံ သွကဝေက်ဂမၠိုၚ် မၞုံရှ်သာမပြဲနာနာသာ်တုဲ ဆက်ကွာဲကုသၟိၚ်ရ၊ သၟိၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ပုၚ်ဂှ်တုဲ ကဵုကုပြောဟိတ်ရ။ ဗဗၞးပြောဟိတ် ဂိုၚ်ကေတ်ပုၚ်ဂှ်တုဲ ကဵုဒါန်ကုဣသိရ၊ ဣသိအာဇရေၚ်ပစ္စေကဗုတ်တုဲ နတဲပဲါ ရပ်ခွက်ပုၚ်တုဲ နတဲပုၚ်ရပ်ဍာ်ကာတုဲ စရိုဟ်ဍာ်ဒါန်တုဲ ပုၚ်ဂှ်လံၚ်စုတ်ပ္ဍဲဗဗေၚ်ရ၊ ပစ္စေကဗုတ်ဂှ် ဟွံဘိက်နိမန်ညးမမိက်မွဲမွဲတုဲ ကဵုပိုန်ရ။

ပ္ဍဲလအိတ်ကိစ္စပစ္စေကဗုတ် မကဵုပိုန်ပိဏ္ဍပါတ် သမ္ၚေဟ်ဂှ်ချပ်ရ၊ အဲကဵုပုၚ်ကုသၟိၚ်ရ၊ သၟိၚ်ကဵုကုဗဗၞးပြောဟိတ်ရ၊ ဗမၞးကဵုဒါန်ဣသိရ၊ ဣသိကဵုဒါန်ကုပစ္စေကဗုတ်ရ၊ ပစ္စေကဗုတ်ဂှ် အယာံမာတ်ညးမမိက်ကီုလေဝ် ဟွံအာတ်အခေါၚ်တုဲ ကဵုပိုန်ရ၊ ဟိုတ်သၟိၚ်ဗမၞး ဣသိမကဵုဒါန်ၜိုတ်ဏံတုန် ပသာ်ရော ပစ္စေကဗုတ်ဝွံ အယာံမာတ်ညးမမိက်မွဲမွဲကီုလေဝ် ဟွံသၟာန်အာတ်အခေါၚ်တုဲဟေၚ် ဟိုတ်မကဵုပိုန်တုန် ပသာ်ရော နမပ္တံမြဴသာ်ဝွံ ကြက်အဲသၟာန်ညးပန်ဂှ်ရ၊ ရဲဝွံချပ်ရ၊

သမ္ၚေဟ်ပြာပ်လုပ် သၟိက်သၟာန်သၟိၚ်[edit]

ချပ်တုဲ သမ္ၚေဟ်ဂှ် ပြာပ်လုပ်ကုညးမွဲတုဲ လ္ၚောဝ်တုဲသၟာန်ရ၊ ပၞောဝ်ညးပန်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ သၟိက်သၟာန်သၟိၚ်သ္ဂးတိုန်ပိဂါထာဝွံရ။

 • ၂၇၆၊ သုခုမာလရူပံဒိတွာ၊ ရဋ္ဌာဝိဝနမာဂတံ။

ကူဋာဂါရဝရူပေတံ၊ မဟာသယနမူပေါစိတံ။

 • ၂၇၇၊ တဿတေပေမကေနာဟံ၊ အဒါသိံဝဒ္ဓမောဒနံ။

သာလဳနံ ဝိစိတံဘတ္တံ၊ သုစိံမံသူပသေစနံ။

 • ၂၇၈၊ တံတွံ ဘတ္တံ ပဋိဂ္ဂယှ၊ ဗြာဟ္မဏဿအဒါသယိ။

သတ္တာနံ အနသိတွာန၊ ကောယံဓမ္မောနမတ္ထုတေ။

၂၇၆။ မဟာရာဇာ- ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ၊ ရဋ္ဌာ - နူတွဵုရးဍုၚ်၊ ဝိဝနံ- န်ကွာန်ပစ္စန္တရး မတုပ်ကေုာံ ဂြိုပ်ဟၟဲကဵုဍာ်ဝွံ၊ အာဂတံ - ဍေံမကၠုၚ်စိုပ်၊ ကူဋာဂါရဝရူပေတံ- ဍေံမဍိုက်ပေၚ်တဴကေုာံ ပြာသာဒ်မဗ္ဂပ်လဝ် အထောတ်ဒြပ်ဝၚ်မပြဲ၊ မဟာသယနမုပေါစိတံ-ဍေံမၞုံပကတိ မမံၚ်ပ္ဍဲဒၞဲါမပြဲမၞုံကဵုကျာ်သြဳ၊ သုခုမာလရုပံ-န်သၟိၚ်ဇၞော်မၞုံလွေဟ်မဍိုန်ဍောတ် ဇိပ်ဂၠိပ်၊ ဒိသွာန- ဂွံညာတ်ကေတ်တုဲ။

၂၇၇။ အဟံၚ်-ၚ်အဲ၊ ပေမကေန-ဗွဲမသ္ဍိုက်ဆာန်၊ ဝဒ္ဓမောဒနံ-ဍေံမဂပ်ဝ်သ္ဂး ရဴဝွံမ္ဂး ပုၚ်မပြဲ၊ ဝိစဳတံ-ဍေံမဂပ်ဝ်ဖျိန်လဝ် နသ္ၚုခိုဟ်ဂမၠိုၚ် ရုဲစှ်လဝ်တဲခိုဟ်၊ သုစိံ - ဍေံမသ္အးဇ္ၚး၊ မံသူပသေစနံ-ဍေံမနှဴရဴနကဵုဖျုန်၊ သာလဳနံဘတ္တံ-န်ပုၚ်သြောံသာလဳ၊ တဿတေ-ကုသၟိၚ်ဇၞော်ဂှ်ဟေၚ်၊ အဒါသိံ -စိုန်ကဵုရ။

၂၇၈။ တွံ-ၚ်တၠအဲသၟိၚ်ဇၞော်၊ တံဘတ္တံ-န်ပုၚ်ဂှ်၊ ပဋိဂ္ဂယှ-ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ၊ အတ္တာနံ-အတ္တနာ-မိန်ဇကု၊ အနသိတွာန-ဟွံစတုဲ၊ ဗြဟ္မဏဿ-ကုဗမၞး၊ အဒါသယိ-စိုန်ကဵုရ၊ အယံဓမ္မော-ၚ်သ္ဘဴဝွံတုန်၊ ကော-ဗီုလဵုရော၊ တေ-ကုတၠအဲသၟိၚ်ဇၞော်၊ နမော-ၚ်ပွမလ္ၚောဝ်၊ အတ္တု-သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ။

သၟိၚ်ဇၞော် သၟိက်သွဟ်ကုသမ္ၚေဟ်[edit]

သ္ဂးတိုန်ဂါထာဝွံရ။

 • ၂၇၉။ အာစရိယာဗြာဟ္မဏောမယှံ၊ ကိစ္စာကိစ္စေသုဝါဝဋော။

ဂရုစအာမန္တနိယော၊ ဒါတုမရဟာမိဘောဇနံ။

၂၇၉။ ကုဋုမ္ဗိက-ယွံသမ္ၚေဟ်၊ ဗြာဟ္မဏောၚ်-ၚ်ဗမၞး၊ မယှံ-ဒဒက်တဴအဲ။ အာစရိယော-အ္စာရောၚ်။ ကိစ္စာကိစ္စေသု-ပ္ဍဲကေၚ်ကာဇၞော်သၟတ်ဂမၠိုၚ်၊ ဝါဝဋော-စိုန်သ္ပလွဳပရာရ။ ဂရုစ-ညးမဂပ်ဝ်သ္ပသဇိုၚ်ပရဲရောၚ်။ အာမန္တနဳယော-ညးမထေက်ကဵု ဘိက်နိမန်-ရဴဝွံမ္ဂး သြဝ်စညိ သြဝ်သုၚ်ညိရောၚ်။ ဘောဇနံ-န်ပုၚ်၊ ဒါတုံ-တၞဟ်နကဵု၊ အရဟာမိ-ပ္ဍံထေက်ကြိုက်ရ။

ကြဴနူဂှ် သမ္ၚေဟ်သၟိက်သၟာန်ဗမၞး သ္ဂးတိုန်ၜါဂါထာဝွံရ

 • ၂၈၀။ ဗြာဟ္မဏံ ဒါနိပုစ္ဆာမိ၊ ဂေါတမံရာဇပူဇိတံ။

ရာဇတေဘတ္တံ ပါဒါသိ၊ သုစိံမံသူပသေစနံ။

 • ၂၈၁။ တံတွံဘတ္တံ ပဋိဂ္ဂယှ၊ ဣသိဿဘောဇနံအဒါ။

အခေတ္တညူသိဒါနဿ၊ ကောယံဓမ္မောနမတ္ထုတေ။

၂၈၀။ ဒါနိဣဒါနိ- ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ၊ ရာဇပူဇိတံ-ဍေံဒမိန်သၟိၚ်မဂပ်ဝ်ပူဇဴ၊ ဂေါတမံ-ဍေံမဒှ်တၞောဝ်ဂေါတမ၊ ဗြာဟ္မဏံ-န်ဗမၞး၊ ပုစ္ဆာမိ-ပ္ဍဲသၟာန်ရ၊ ရာဇာ-ၚ်သၟိၚ်ဇၞော်၊ တေ-ကုတၠအဲဗမၞး၊ သုစိံ-ဍေံမသ္အးဇ္ၚး၊ မံသူပသေစနံ-ဍေံမတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴနဖျုန်၊ ဘတ္တံ-န်ပုၚ်၊ ပါဒါသိ-စိုန်ကဵုရ။

၂၈၁။ တွံ-ၚ်တၠအဲဗမၞး၊ တံဘတ္တံ-န်ပုၚ်သြောံသာလဳဂှ်၊ ပဋိဂ္ဂယှ-ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ၊ ဣသိဿ-ကုဣသိ၊ ဘောဇနံ-န်ပိဏ္ဍပါတ်၊ အဒါ-စိုန်ကဵုရ၊ ဒါနဿ-ဒဒက်တဴဒါန်၊ အခေတ္တညူ-ၚ်ဒဒှ်မတီကေတ်ဒဒှ်ဇကုတိဗ္ၚမခိုဟ်ဆာဲဟွံသေၚ်၊ အသိ-စိုန်ဒှ်ဟာ၊ အယံဓမ္မော-ၚ်သ္ဘဴဝွံ၊ ကော-ဗီုလဵုရော၊ တေ-ကုတၠအဲဗမၞး၊ နမော-ၚ်ပွမလ္ၚောဝ်၊ အတ္ထု-သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ။

ဗမၞးသၟိက်သွဟ် ကုသမ္ၚေဟ်[edit]

သ္ဂးတိုန်ၜါဂါထာဝွံရ။

 • ၂၈၂၊ ဘရာမိ ပုတ္တဒါရေစ၊ ဃရေသုဂဓိတောအဟံ။

ဘုဉ္ဇေမာနုသကေကာမေ၊ အနုသာသာမိရာဇိနော။

 • ၂၈၃၊ အာရညိကဿ ဣသိနော၊ စိရရတ္တံတပဿိနော။

ဝဎုဿဘာဝိတတ္တဿ၊ ဒါတုမရတာမိဘောဇနံ။

၂၈၂၊ ကုဋမ္ဗိက-ယွံသမ္ၚေဟ်၊ အဟံၚ်-ၚ်အဲ၊ ပုတ္တဒါရေစ-န်ကောန်သမ္ဘာဂမမၠိုၚ်ကီုလေဝ်၊ ဘရာမိ-ပ္ဍံမြိမြန်ရ၊ ဃရေသု-ပ္ဍဲသ္ၚိဂမၠိုၚ်၊ ဂဓိတော-စိုန်မက်ဂၠက်ရ၊ မာနုသကေ-ဍေံမဒှ်ပ္ဍဲမၞိဟ်အိုတ်၊ ကာမေ-န်ကာမဂုဏ်ဂမၠိုၚ်၊ ဘုဉ္စေ-စိုန်ဒုၚ်စသိုၚ်ရ။ ရာဇိနော်-ကုသၟိၚ်မပြဲ၊ အနုသာသာမိ-ပ္ဍံဒၠောံဗ္တောန်ရ။

၂၈၃၊ စိရရတ္တံ-လုကဴဗ္တံမဂၠိုၚ်သ္ၚောဲ၊ တပဿိနော-ဍေံမၞုံဒ္ဂေတ်မတရဳကၠေံ၊ ဝုဎုဿ-ဍေံမဇၞော်နဂုဏ်ပညာ၊ ဘာဝိတ္တဿ-ဍေံမၞုံကာယစိုတ်မဂပ်ဝ်ဇၞော်ပၟဝ်၊ အာရညိကဿ-ဍေံမပဒတဴပ္ဍဲဂြိုပ်၊ ဣသိနော-ကုဣသိ၊ ဘောဇနံ-န်ပိဏ္ဍပါတ်သြောံသာလဳ၊ ဒါတုံတၞဟ်နကဵု။ အရဟာမိ-ပ္ဍံထေက်ကြိုက်ရ။ ကြဴနူဂှ်

သမ္ၚေဟ်သၟိက်သၟာန်ဣသိ[edit]

သ္ဂးတိုန်ၜါဂါထာဝွံရ။

 • ၂၈၄ ဣသိဉ္စဒါနိပုစ္ဆာမိ၊ ကိသံဓမနိသန္တတံ။

ပရူဠကစ္ဆံ နခလောမံ၊ ပၚ်္ကဒန္တံရဇဿိရံ။

 • ၂၈၅ ဨကောအရညေဝိဟာသိ၊ နာဝကၚ်္ခသိဇဳဝိတံ။

ဘိက္ခုကေန တယာသေယျော၊ ယဿတွံဘောဇနံအဒါ။

၂၈၄၊ ဣသေ-ယွံဣသိ၊ ဒါနိဣဒါနိ-ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ၊ ကိသံ-ဍေံမၞုံဇကုမဇြာဲဇြေဟ်၊ ဓမနိသန္ထတံ-ဍေံမၞုံလ္တေၚ်မဓၞောဝ်တဴ၊ ပရူကဠကစ္ဆံ-ဍေံမၞုံသော်ပါၚ်ကၞက်မဍိုပ်ဍဴညံၚ်ရဴခြုံ၊ နခလောမံ-ဍေံမၞုံသၞေံဇိုၚ်သၞေံတဲသော်မဂၠိၚ်၊ ပၚ်္ကဒန္တံ-ဍေံမၞုံအိက်ၚေက်မဗာန်ခြပ်၊ ရဇဿိရံ-ဍေံမၞုံက္ဍိုပ်မတ္ၜန်တ္ၜောဲတဴနမၠိုက်၊ ဣသိံ-န်ဣသိ၊ ပုစ္ဆာမိ-ပ္ဍံသၟာန်ရ။

၂၈၅၊ ဨကော-ဍေံမဒှ်ညးမွဲဓရ်၊ အရညေ-ပ္ဍဲဂြိုပ်၊ ဝိဟာသိ-စိုန်ပဒတဴရ။ ဇဳဝိတံ-န်လမျီုဇကု၊ နာဝကၚ်္ခသိ-သီုဟွံပၟဲတဴ၊ ယဿ-ယြဴကုပစ္စေကဗုတ်မွဲ၊ တွံ-ၚ်တၠအဲဣသိ၊ ဘောဇနံ-န်ပိဏ္ဍပါတ်၊ အဒါသိ-စိုန်ကဵုရ၊ အယံဘိက္ခု-ၚ်ပစ္စေကဗုတ်ဝွံ၊ တယာ-လ္တူနူတၠအဲဣသိ၊ ကေန-မူရဴနဂုဏ်မွဲ၊ သေယျော-စိုန်ပြဲဂှ်ရော။

ဣသိသၟိက်သၟဟ်ကုသေမ္ၚဟ်[edit]

သ္ဂးတိုန်ပိဂါထာဝွံရ။

 • ၂၈၆ ခဏန္တာလုကလမ္ဗာနိ၊ ဗိလာလိ တက္ကလာနိစ။

ဓုနံသာမာကနဳၜါရံ၊ သံသာရိယံ ပသာရိယံ။

 • ၂၈၇ သံကံဘိသံမဓုံမံသံ၊ ပဒရာမလကာနိစ။

တာနိအာဟရိတွာဘုဉ္စာမိ၊ အတ္ထိမေသော ပရိဂ္ဂဟော။

 • ၂၈၈ ပစန္တော အပစန္တဿ၊ အမမဿအကိဉ္စနော။

အနာဒါနဿသာဒါနော၊ ဒါတုမရဟာမိဘောဇနံ။

၂၈၆၊ ကုဋုမ္ဗိက-ယွံသမ္ၚေဟ်၊ အာလုကလာမ္ဗာနိ-န်ခၟာဲအာလူ ခၟာဲတာဂြိုပ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ဗိလာလိတက္ကလာနိစ-န်ခၟာဲကြဴ ခၟာဲကွာဲဂမၠိုၚ်ကီု၊ ခဏန္တော-ၚ်ဒဒှ်မခဲါစဂှ်ဒှ်တုဲ၊ ဘုဉ္စာမိ-ပ္ဍံစရ။ သာမာကနဳဝါရံ-န်သြောံစၞၜိုပ်သြောံမာ်ကီု။ ဓုနံဓုနန္တော-လရိုက်ကၠေံတုဲ၊ သံသာရိယံ-ပသံသာရိယံ-သီုမစဲပရးပ္ဍဲတ္ၚဲ၊ တဏ္ဍုလံ-န်သ္ၚ၊ အာဒါယ-ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ၊ပစိတွာ-ဖျိန်တုဲ၊ ဘုဉ္စာမိ-ပ္ဍံစရ။

၂၈၇၊ သာကံ-န်တၞးသၞေဝ်သွကီု၊ ဘိသံ-န်လွာသကိုန်ကီု၊ မဓုံ-န်သတ်ဗၠတ်ကီု၊ မံသံ-န်ဖျုန်မဒှ်စၞသၟေဟ်ဒဒက်တဴကၠ ဇာဒိသိုၚ်ကီု၊ ဗဒရာမလကာနိစ-န်သတ်ဗ္ဒရ်သတ်ဂစွံဂမၠိုၚ်ကီု၊ တာနိ-န်အိုဿီုဂမၠိုၚ်ဂှ်၊ အာဟာရိတွာ-ရၚ်တၠုၚ်ကေတ်တုဲ၊ ဘုဉ္စာမိ-ပ္ဍံစရ။ သောပရိဂ္ဂဟော-ၚ်ပွမသီဂိုၚ်ဒြေပ်ဂှ်၊ မေ-ကုအဲ။အတ္ထိ-ပ္ဍံနွံတဴရ။

၂၈၈၊ ပစန္တော-ဍေံမတောံပုၚ်သွ၊ သာဒါနော-ၚ်အဲမၞုံကဵုပွမစောဲအလာံ၊ အပစန္တဿ-ဍေံဟွံတောံပုၚ်သွ၊ အမမဿ-ဍေံမစာ်စ္ဍးအာနူပွမသၞေံသၞဴမတွံဂး တဏှာဒိဋ္ဌိ၊ အကိဉ္စနော-ဍေံဟၟဲကဵုဒွိၚ်ဒွဲါပလိဗောဓ၊ အနာဒါနဿ-ကုပစ္စေကဗုတ် ဟွံမွဲကဵုပွမစောဲအလာံမတွံဂး တဏှာဒိဋ္ဌိ၊ ဘောဇနံ-န်ပိဏ္ဍပါတ်သြောံသာလဳ၊ ဒါတုံ-တၞဟ်နကဵု၊ အရဟာမိ-ပ္ဍံထေက်ကြိုက်ရ။

သမ္ၚေဟ်သၟိက်သၟာန်ပစ္စေကဗုတ်[edit]

သ္ဂးတိုန်ၜါဂါထာဂမၠိုၚ်ဝွံရ။

 • ၂၈၉၊ ဘိက္ခုဉ္စဒါနိပုစ္ဆာမိ၊ တုဏှဳမာသဳနံသုဗ္ဗတံ။

ဣသိတေဘတ္တံပါဒါသိ၊ သုစိံမံသူပသေစနံ။

 • ၂၉၀၊ တံတွံဘတ္တံ ပဋိဂ္ဂယှ၊ တုဏှဳကုဉ္စသိ ဨကကော။

နာညံကိဉ္စိနိမန္တေသိ၊ ကောယံဓမ္မော နမတ္ထုတေ။

၂၈၉၊ ဘန္တေ-ယွံတၠဳပိုန်၊ ဒါနိဣဒါနိ-ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ၊ တှဏှဳမာသဳနံ-ဍေံဟွံဟီုဂလာန်မံၚ်တဴသ္ၚိတ်တ် ညံၚ်ရဴမလုပ်စဖဵု၊ သုဗ္ဗတံ-ဍေံမၞုံဒ္ဂေတ်မဆာဲ၊ ဘိက္ခုဉ္စ-န်ပစ္စေကဗုတ်ကီုလေဝ်၊ ပုစ္ဆာမိ-ပ္ဍံဂရၚ်ပ္တီသၟာန်ရ၊ ဣသိ-ၚ်ဣသိ၊ သုစိံ-ဍေံမသ္အးဇ္ၚး၊ မံသူပသေစနံ-ဍေံမနှဴရဴနဖျုန်၊ ဘတ္တံ-န်ပိဏ္ဍပါတ်သြောံသာလဳ၊ တေ-ကုတၠဳပိုန်၊ ပါဒါသိ-စိုန်ကဵုဒါန်ရ။

၂၉၀၊ တွံ-ၚ်တၠဳပိုန်၊ တံဘတ္တံ-န်ပိဏ္ဍပါတ်ဂှ်၊ ပဋိဂ္ဂယှ-ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ။ ဨကကော-ညးမွဲဓဝ်၊ တှဏှဳ-ၚ်ဒဒှ်မကၞပ်သ္ၚောံဒၟံၚ်အိုတ်ဂှ်ဒှ်တုဲ၊ ဘုဉ္စသိ-ပ္ဍံပပြဘိုက်ရ။ အညံ-ဍေံမသ္အာၚ်အာ၊ ကိဉ္စိ-န်အယာံမာတ်ညးမၟိက်ကဵုမွဲမွဲကီုလေဝ်၊ နနိမန္တေိသိ-စိုန်ဟွံဘိက်နိမန်ရ။ အယာံဓမ္မော-ၚ်သ္ဘဴဝွံ၊ ကော-ဗီုလဵုရော၊ တေ-ကုတၠဳပိုန်၊ နမော-ၚ်ပွမလ္ၚောဝ်၊ အတ္ထု-သြဝ်ကဵုဒှ်ညိ။

ပစ္စေကဗုတ် သၟိက်သွဟ်ကုသမ္ၚေဟ်[edit]

သ္ဂးတိုန်ဂါထာဂမၠိုၚ်ဝွံရ။

 • ၂၉၁၊ နပစာမိနပေစမိ၊ နဆိန္ဒာမိနဆေဒယေ။

တံမံအကိဉ္စာနံဉတွာ၊ သဗ္ဗပါပေဟိအာရဏံ။

 • ၂၉၂။ ဝါမေနဘိက္ခမာဒါယ၊ ဒက္ခိဏေန ကမဏ္ဍလုံ။

ဣသိမေဘတ္တံ ပါဒါသိ၊ သုစိံမံသူပသေစနံ။

 • ၂၉၃။ ဨတေဟိဒါတုမရဟန္တိ၊ သမမာသပရိဂ္ဂဟာ။

ပစ္စနဳကမဟံမညေ၊ ယောဒါတရံ နိမန္တယေ။

၂၉၁၊ ကုဋမ္ဗိက-ယွံသမ္ၚေဟ်၊ အဟံ-ၚ်အဲ၊ နပစာမိ-တောံပုၚ်သွလေဝ်ဟွံတောံရ၊ နပစေမိ-ညးသ္အာၚ်ကီုလေဝ် ဟွံကဵုတောံရ၊ နဆိန္ဒာမိ-အဲလေဝ်ဟွံကုတ်ရ။ နဆေဒယေ-ညးသ္အာၚ်ကီုလေဝ် ဟွံကဵုကုတ်ရ။ အကိဉ္စနံ-ဍေံဟွံမွဲကဵုဒွိၚ်ဒွဲါမပ္တံရာဂ၊ သဗ္ဗပါပေဟိ-နူပြဝအကုသဵုဂမၠိုၚ်အိုဿီု၊ အာရကံ-ဍေံမသ္ၚောဲ၊ တံမံ-န်အဲဂှ်၊ ဉတွာ-တီတုဲ။

၂၉၂၊ ဣသိ-ယွံဣသိ၊ ဝါမေန-နတဲဇွိ၊ ဘိက္ခံ-န်ခွက်ပုၚ်၊ အာဒါယ-ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ၊ ဒက္ခိဏေန-နတဲသတုံ၊ ကမဏ္ဍလုံ-န်ကာဍာ်၊ အာဒါယ-ဂိုၚ်ကေတ်တုဲ၊ သုစိံ-ဍေံမသ္အဇ္ၚး၊ မံသူပသေစနံ-ဍေံမနှဴရဴနကဵုဖျုန်၊ ဘတ္တံ-န်ပိဏ္ဍပါတ်သြောံသာလဳ၊ မေ-ကုအဲ၊ ပါဒါသိ-စိုန်ကဵုဒါန်ရ။

၂၉၃၊ သမမာ-ဍေံမၞုံကဵုပွမသၞေံသၞဴမ္ဂး တဏှာဒိဋ္ဌိအိုတ်၊ သပရိဂ္ဂဟာ-ဍေံမၞုံကဵုပွမသီုဂိုၚ်ဒေပ်ဒြပ်အိုတ်၊ ဨတေ-ၚ်သၟိၚ်ဗမၞးဣသိဂမၠိုၚ်ဂှ်၊ ဟိသစ္စံ-ဂလာန်စၟတ်သန်၊ မာဒိသဿ-ကုညးညံၚ်ရဴအဲ၊ ဒါတုံ-တၞဟ်နကဵု၊ အရဟန္တိ-ပ္ဍံထေက်ကြိုက်အိုတ်ရ။ ယော-ယြဴၚ်ညးမွဲ၊ ဒါတာရံ-န်ညးမကဵုဒါန်၊ နိမန္တယေ-စိုန်ကၠေၚ်ဘိက်ရ၊ တံ-န်ပွမကၠေၚ်ဘိက် ညးမကဵုဒါန်ဂှ်၊ ပစ္စနဳကံ-ဒ္ဂေတ်မစှ်ေစးရုဂဒ္ဒ၊ အဟံ-ၚ်အဲ၊ မညေ-စိုန်စၟတ်သမ္တီရ။

ဂွံမိၚ်ဂလာန်ပစ္စေကဗုတ်ဂှ်တုဲ သမ္ၚေဟ်သ္ဍိုက်မၠိုက်ဗွဲမလောန်တုဲ

သၟိက်ဟီုထိုၚ်သး ပစ္စေကဗုတ်[edit]

သ္ဂးတိုန်လ္အိတ်ၜါဂါထာဂမၠိုၚ်ဝွံရ။

 • ၂၉၄။ အတ္ထာယဝတမေအဇ္ဇ၊ ဣဓာဂစ္ဆိရထေသဘော။

ယောဟံအဇ္ဇပဇာနမိ၊ ယတ္ထဒိန္နံမဟပ္ဖလံ။

 • ၂၉၅။ ရဋ္ဌေသုဂိဒ္ဓါရာဇာနော၊ ကိစ္စာကိစ္စေသုဗြာဟ္မဏာ။

ဣသဳမူလဖလေဂိဒ္ဓါ၊ ဝိပ္ပမုတ္တာစ ဘိက္ခဝေါ။

၂၉၄။ ဘော-ယွံမၞးတံ၊ ရထေသဘော-ၚ်သၟိၚ်မပြဲ၊ အဇ္ဇ-ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ။ မေ-ဒဒက်တဴအဲ။ အထ္ထာယ-တၞဟ်နဖဵု၊ ဣဓ-န်ဌာန်ဝွံ။ အာဂစ္ဆိဝတ-သြကၠုၚ်ရောၚ်သွံ။ ယတ္ထ-ယြဴပ္ဍဲပူဂဵုမွဲ။ ဒိန္နံ-ၚ်ဒါန်မဂပ်ဝ်ကဵု။ မဟပ္ဖလံ-စိုန်မၞုံဖဵုမဇၞော်ရ။ တေ-န်ပူဂဵုဂမၠိုၚ်ဂှ်။ ယော အဟံ-ယြဴၚ်အဲမွဲ၊ အဇ္ဇ-ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်။ ပဇာနာမိ-ပ္ဍံတီရ။

၂၉၅။ ရာဇာနော-ၚ်သၟိၚ်တၠဍုၚ်ဂမၠိုၚ်။ ရဋ္ဌေသု-ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်ဂမၠိုၚ်။ ဂိဒ္ဓါ-စိုန်မက်ဂၠက်အိုတ်ရ။ ဗြာဟ္မဏာ-ၚ်ဗမၞးဂမၠိုၚ်။ ကိစ္စာကိစ္စေသု-ပ္ဍဲကေၚ်ကာဇၞော်သၟတ်ဂမၠိုၚ်။ ဂိဒ္ဓါ-စိုန်မက်ဂၠက်တဴအိုတ်ရ။ ဘိက္ခဝေါစ-ၚ်ပစ္စေကဗုတ်ဂမၠိုၚ်တုန်။ ဝိပ္ပမုတ္တော-စိုန်တိတ်ဗၠးနူပွမမက်ဂၠက်အိုတ်ရ။

ပစ္စေကဗုတ်တွံဓရ်ကုသမ္ၚေဟ်ဂှ်တုဲ က္ညအာဒၞဲါဒၟံၚ်ဇကုရ။ ဣသိကီုလေဝ် တုပ်တဴညံၚ်ပစ္စေကဗုတ်ဟေၚ် တွံဓရ်ကုသမ္ၚေဟ်တုဲ အာဒၞာဲဒၟံၚ်ဇကုရ။ သၟိၚ်တုန် မံၚ်ဇရေၚ်သမ္ၚေဟ်ဂှ် ၜါပိတ္ၚဲတုဲ ကၠေၚ်စဴအာဍုၚ်ဗာရာဏသဳရ။

ပံၚ်ဇာတ်[edit]

ကျာ်တြဲရၚ်တၠုၚ်နၚ်ဓမ္မဒေသနာဝွံတုဲ ယွံခမဳတံ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံဟေၚ် ပိဏ္ဍပါတ်ဂှ် စိုပ်ဒၞဲါမဗဗွဲဟွံသေၚ်ဏီ ပ္ဍဲကာလတမၠာတေံကီုလေဝ် ကေၚ်စိုပ်ဟေၚ်ရောၚ်၊ ရဴဝွံသ္ဂးတုဲ သမ္ၚေဟ်ကၠာတေံ လၟုဟ်ကၠုၚ်ဒှ် သမ္ၚေဟ်ပူဇဴရတ်ဓရ်ရ။ သၟိၚ်ကၠာတေံ လၟုဟ်ကၠုၚ်ဒှ်အာနန်ရ၊ ဗမၞးပြောဟိတ်ကၠာတေံ လၟုဟ်ကၠုၚ်ဒှ်သာရိပိုတ်ရ။ ဣသိပ္ဍဲဂြိုပ် ဟေမဝန်ကၠာတေံ လၟုဟ်ကၠုၚ်ဒှ်အဲကျာ်

ရဴဝွံပံၚ်ဇာတ်ရ။

နိဿဲ[edit]

မေဓါဝဳ၊ ကျာ်ဇၞော်။ ဝိသုဒ္ဓါရာံ၊ ဘာ။ နာၚ်သၠုၚ်၊ကွာန်။ ဘိက္ခာပရမ္ပဇာတ်၊ ဨကဒသမအုပ် ပြကိုဟ်ဇာတ် ၅၅၀။