Wp/mnw/ဗျူဟာဗၟာလ္တူကောန်ဍုင်အရင်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဗျူဟာဗၟာလ္တူကောန်ဍုင်အရင်
Jump to navigation Jump to search
       (နဲပါ်ဆီကောန်ဍုင်ကွာန်ရဲပၠန်ဂတးသွက်ဂွံဒှ်မတ်ကတောဝ်ဇကု)

နဲပါ်ဆီဝွံ ဒှ်နဲဇြိုဟ်နက် ဒှ်နဲပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာတံ သ္ပအဓိကမွဲကီုရ ပ္ဍဲအကြာဍုင်ကွာန်ဒေသကောန်ဍုင်အရင် ကောံကလောံတန်တဴဒၟံင်တံဂှ်မ္ဂး မပ္တံကဵုဂကောံသၟတ်ဗၟာတံကော်(လမ်းစဥ်လူငယ်)ဂကောံပခိုင်ကၠိုက်ဂကူဗၟာ (ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွေံ့ပျိုးရေးအသင်း)ကီု နာနာသာ်ဍေံတံ ပံက်ဗဒှ်ကဵုလဝ်ဆီ ကဵုပရေင်ဂကူဗၟာ ကၟိန်ဍုင်ဗၟာတုဲ လီစကာ လီကဵုဂၠိုက်ဂၠာဲ တင်နင်လ္တူကောန်ကွာန်ဂမၠိုင်ရ မၞိဟ်လုခ်လဝ်တံဂှ်လေဝ် ဂကူဗၟာသၟးဟွံသေင် ဗွဲမဂၠိုင် အကြာဍုင်ကွာန်မန်မ္ဂး ဒှ်ဂကူမန်ဖအိုတ်ရ။

ဗၟာတံဂှ် ဟိုတ်နူဍိုဟ်ကေက်ပ္ဍဲအရာလီ လှေံလှန်တုဲ ရပ်စပ်သုင်စောဲဂကူသ္အာင်မာန်ရ ဍေံတံသုင်စောဲနဲတံင်ဂြဲ ဟီုတွံကီု ကဵုလာဘ်ဗဇဴကီု ကဵုအခေါင်ကဵုအဝဵုကၠောန်စကီုနာနာသာ် ဍေံလှေံလှန်လဝ်ရ မ္ၚးနူဂကောံတံဂှ်ဍေံတံတံင်ဂြဲကေတ်လဝ် နကဵုပူဂဵုဂှ်လေဝ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုင်ဂၠင်ရမပ္တံကဵုဥက္ကဌကွာန်တံဂှ်လေဝ် ဍေံတံကော်ပၠောပ်ဒၟံင်ဆီဂိတုဟွံခြာကီုရ မၞိဟ်ပၠောပ်ဆီဟွံဂွံတံဂှ် ဒှ်ဥက္ကဌ ဂိတုဟွံခြာဍေံရုပ်ဖျေံထောံမာန်ရအလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာဂွံချဳဒရာင်ဒၟံင်ဗွဲမဗၠးၜးအကြာတိဍာ်ပၠန်ဂတးတံဂှ် ဟိုတ်နူပၠောပ်လဝ်ဆီပါ်ထ္ကးလဝ်စိုတ်ဓါတ် ဂကူကောန်အဍုင်အရင်တံတုဲ ဒတူလိုင်ဒၟံင် သီုဟွံဒးဒုင်ဒဒိုက်ကွေံကွေံရ ဟိုတ်ဂှ်ရပရေင်ပါ်ဆီကောန်ဂကူဏံလေဝ်ဒှ်ဂျိ သွက်ကောန်ဍုင်အရင်တံမွဲ ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်မာန်ကီုရ ။

  (တာဒၞာဒပ်ပၠန်ဂတး ညံင်ဂွံသ္ၚောဲနူညးဍုင်ကွာန်) ပ္ဍဲဗျူဟာဏံ ဇၟာပ်ညးအဲဂွံညာတ်ကေတ်လဝ် ပြာပြာ ကတ်ကတ်ရကွာန်လဵုကြပ်ကဵုဒပ် ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် လုပ်တိတ်ကဵုကွာန်ဂၠိုင်မ္ဂး ကွာန်ဂှ်ဒးဒုင်ပြံင် ပရေင် ပြံင်ကွာန်ဂှ် ၜိုန်ရရံင်နကဵုမတ်သာမည ဟွံတၟေင် သွက် ဗၟာတံကီုလေဝ်ဒှ်တင်ကုတ်ထပိုတ်ဒြဟတ်ဒပ်ပၠန်ဂတး တံဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ ဗွဲတၟေင်ဂှ် -၁ ပရေင်ဇွောဝ်မ -၂ စန်ဒက်ကောန်ဍုင်ကွာန်ဝါတ် ၃ ကေတ်တင်နင်နူ ကောန်ဍုင်ကွာန်ဇကုဝါတ် ၄ ကောန်ဍုင်ကွာန်ဇကု ဍေံတံင်ဂြဲဏါတုဲ ကလေင်ဒှ်ဒစုက်ဇလဇကုပၠန်  ၅

ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ကောန်ဍုင်ကွာန်ဇကုလီုလာ် ယုတ်သဝ် စှ်ေနာနာသာ် က္တဵုဒှ်မာန်ရ။

မ္ၚးနူကဵုနဲပြံင်ကွာန်တံဂှ် နဲပျဲပျာံကောန်ကွာန် ဗွဲမဓဇန် ညံင်ဂွံဖေက် ညံင်ဟွံဂံင်ဆက်ဆောံကဵုဒပ် ပၠန်ဂတးရပ် လွဟ်လေဝ်နွံလဆောဝ်ရပ်ကောန်ဍုင်ကွာန် မၞိဟ်ဒှ်သၠေဟ်ပၟာညိည ပျဲထ္ၜးကဵုကောန်ညးဍုင်ကွာန် ဒက်ကအ်ကွက်လဝ်လ္တူ တၞံဆု ပန်ဂစိုတ်ပ္ဍဲဂၠံင်ပန်သွာင် တက်ပျဲပျာံနာနာသာ် မ္ၚးနူဂှ်ပၠန် ဖျေံပရပ်လဝ်ဒပ်ပၞာန်ဇကု ညံင်ဂွံကြပ်ကဵုကွာန် လၟုဟ်မ္ဂး ကွာန်ကၟာဝက် ကွာန်တၟံကၞေင် ဂၠိုင်ကဵုကွာန် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ ဣဏံဂှ် ဒှ်ဗျူဟာဇၞော် ပၞာန်ဗၟာတံ သုင်စောဲဒၟံင်လ္တူ ဒပ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်မွဲကီုရ။

           (စုတ်မၞိဟ်ဒလုက် အကြာဒပ်သၞ) ပ္ဍဲဗျူဟာဏံ ဒပ်ပၞာန်ဗွဲမဂၠိုင် သုင်စောဲဒၟံင်ကြပ်ဖအိုတ် လေဝ်ဟီုမာန်ရ ဆ္ဂးပရေင်ဇြိုဟ်နက် လ္တူကမၠောန်တၟေင် တၞဟ်ခြာတဴရ သွက်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဇြိုဟ်နက်ကွေံကွေံ လေဝ်ဟီုမာန်ရ မုဟိုတ်ရောဟီုမ္ဂး မၞိဟ်ဒလုက် ကၠုင်ဒှ် ဇုက်ဗၟာတံဂှ် ဂကူဗၟာဟွံသေင် ပ္ဍဲမန်မ္ဂး ဒှ်ဂကူမန်ရ ပ္ဍဲ ကရေင်ဒှ်ဂကူကရေင်တုဲ ပရေင်ဂွံရုဲစှ်  ဂၠဟ်ပတိတ်ဂှ် ဝါတ်တဴရ ဆဂှ်ဟွံသေင်ဏီ မၞိဟ်ဒလုက် ကလေင်ရံင် မၞိဟ်ဒလုက်ပိထပ် ပန်ထပ်လေဝ်ဟီုစဂွံဒၟံင်ကီုရ မၞိဟ် ဒလုက် လုပ်နွံပ္ဍဲဒပ်ဇကုဂှ် မ္ၚးနူပရိုင်မံက်တိတ်တုဲ မၞိဟ် ဇကုကဵုဇကု ညံင်ဂွံဒှ်သၠေဟ်ပၟာ ညးသ္ကအ်ကီု ညံင်ဒွန် ပၞာန်ဂွံလီုလာ်ကီု နာနာသာ်ဒှ်အာမာန်ကီုရ တင်ဏံ လေဝ် ဒှ်တင်ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်မွဲကီုရ။

      ( တက်ကျာလှေံ နကဵုနဲၜတ်တ်) ဗျူဟာဏံသွက်ဗၟာတံ နူလက်ထက် တြေံတေံဒဵုလၟုဟ် ဏီရ ရံင်ကေတ်သက်သဳ ပ္ဍဲလက်ထက် တၠညးရာဇာဓိရာဇ်မ္ဂး သၟိင်ဗၟာဗလးနင်လကျာ်ကဵုကၠုင် တက်ကျာလှေလှန်ကီု ပ္ဍဲလက်ထက်ဒပ်ပၞာန် ပၠတရဴဍုင်မန်  နာဲအံင်ထောန်ဒှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗၟာတံတက်ကျာလှေံလှန်ကဵုဍုင်မန်ကီုပ္ဍဲ လက်ထက် ဗော်ဍုင်မန်တၟိဏံလေဝ် ခေန်ညောအ်တက်ကျာ လှေံလှန်ဒေံါပန်ပေါဟ်ကီု ပရေင်လီလှေံ နကဵုနဲၜတ်တ်ဂှ်နွံကၠုင်ဒၟံင် အဆက်က်ရ မ္ၚးနူလီလှေံဏါသီုဂကောံတုဲနကဵုပူဂဵုမွဲမွဲ လေဝ်ဒးဒုင်လီလှေံဒၟံင်ဗွဲမဂၠိုင်ပ္ဍဲနဲလီလှေအ်လှန်ဂှ်လေဝ် လီလှေအ်နာနာသာ်လဆောဝ် ကရေပ်ခရတ်ဗွဲမဂိဓဇောတ်တုဲ လီလှေအ် လဆောဝ်ဖဍိုန်စိုတ်ဓါတ်တဲုလီလှေအ် လဆောဝ်ဍေံရပ် သုင်စောဲမၞိဟ်ကောန်ဍုင်ကွာန်ဇကု ပတှ်ေမွဲမွဲ ကဵုလီလှေအ်ဇကုပၠန် ဗီုဗီုဏံအကြာပၞာန် တဝ်စၞေဟ်ရပ်လွဟ်တံ ဂွံဆဵုဒၟံင်အဆက်ဆက်ရ ဣဏံ လေဝ်ဒှ်ဗျူဟာအဓိကဍေံတံမွဲကီုရ။

    ( မာတ်ဒၞာအဓိကဒြဟတ်ဇွောံမ) ဒပ်ပၞာန်မွဲမွဲ ဂွံတန်တဴအာမာန်ဂှ် အဓိကကိစ္စဇၞော်အိုတ် ဂှ်ဇွောံမရ မာတ်ဒၞာဂွံကတေင်ဇွောံမမ္ဂးဒးချိုတ်ကှ်ကှ်ရ အဓိကဇွောံမပ္ဍဲဒပ်ပၠန်ဂတးတံဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ၁ကံင်အခေါင် ၚာင် ၂ ပရေင်သၠာဲဂတးသွံရာန် ပ္တိတ်ပၠောပ်ကဵုဍုင်မ္ၚး၃ ပရေင်သွံရာန်ကပေါတ်တိတ်ပ္ဍဲဍုင် ၄ သြန်အထံက်ပင်နူဂကူဇကု ကေုာံနူဍုင်မ္ၚး ကြက်ဍေံဇၞော်ဇၞော်နွံဒၟံင်ဆဏံရ အလဵု အသဳပၞာန်ဗၟာအဆက်ဆက်တံဂှ် ဍေံကံက်အကံက်ညံင် ကောန်ဍုင်ကောန်ကွာန်တံ မံင်ဟွံဂွံ ညံင်ဒပ်ပၞာန်ပၠန် ဂတးတံ ဟွံဂံင်ကေတ်ဂၠိုင်င် ဆဂှ်ဟွံက ဍေံဖျေံလဝ် မၞိဟ်ဗက်အကံက်ဍေံဂၠိုင်ကဵုက္ဍိုပ် တိတ်လုပ်မွဲ ညံင် ကောန်ဍုင်ကွာန်တံဂှ် ဇၞော်မောဝ်ဟွံမာန် ကောန်ကွာန်တံဂှ် ဒးဂ္စါန်ဒၟံင်သွက်ဂွံဂျိုင်တဴအာ မွဲတ္ၚဲတုဲမွဲတ္ၚဲ ပရေင်သၠာဲ ဂတးသွံရာန်လ္ပါ်ဍုင်မ္ၚးလေဝ် နကဵုအလဵုအသဳ မွဲဍုင် ကဵုမွဲဍုင် ဖျေံလဝ်ဗီု ဓရတ်မာတ်လဝ် ဂွံသွံရာန်ပ္ဍဲဍုင် ပၠန်လေဝ် ဍေံစဵုဒၞာလဝ်ကၠက် သြန်ထံက်ပင်ဂမၠိုင်ပၠန် လေဝ် ပ္ဍဲခေတ်ဏံ ဍုင်ဂွံကဵုဒြဟတ်ကဵုပရေင်ရပ်လွဟ် ဂှ်အောန်စှ်ေကွေံကွေံတုဲ ပၞောပ်ကောန်ဍုင်အရင်တံဂှ် ၜိုန်ရပၞာန်ဗၟာတံဖျေံဗျူဟာဍေံတံဖအိုတ်ရ ဣဏံလေဝ်ဒှ်တင် အဓိကသွက်ကောန်ဍုင်အရင်တံ ဂွံကှ်ဇြာဲ သီုဟွံဒးဗ္တိုက် မွဲကဏ္ဍကီုရ။

      (မာတ်လဒဵုပရေင်ပညာ) သွက်ကောန်ဍုင်အရင်တံ ဂွံကတ်ပညာပ္ဍဲကောန် ဍုင်ပံင်ကောံ မျာင်မာတ္ၚဲဏံဒှ်တင်တင်ဝါတ်ဂါတ် ဇၞော်ကွေံကွေံ ဗွဲတၟေင်ကိုန်ဗ္တောန်လိခ်သုင်စောဲဒၟံင် ပ္ဍဲဘာဗ္တောန်လိခ်ဂှ် စုတ်လဝ်သွက်ကၠာင်ကၠေင်က္ဍဟ် ကောန်ဍုင်အရင်တံ ဗွဲမဇြိုဟ်နက် ဂၠိုငကွေံကွေံရ သွက်သ္ဂောံ ဂွံလုပ်ကၠာင်ကၠေင်က္ဍဟ်ဂှ်လေဝ် ဒးသုင်စောဲသြန် ဗွဲမဂၠိုင်ဏီ ဂွံကတ်ပညာက္ဆံင်သၠုင် သွာင်ခိုဟ်ဟ်ပၠန်လေဝ် ဒးထပက်သြန်တုဲ ဒးသွံကၠအ်သွံဝါဗ္ၚ ဒးလုခ်ကဵုအဆက် အဆက်ဂွံမွဲမ္ဂး က္ဍဟ်ခိုင်ဂလိုင်လဵုလေဝ်  ဂွံသွာင်ခိုဟ်ဟ်ဟွံမာန် သွာင် မပ္တံကဵုအုပ်ဓုပ်ဍုင်ကွာန်သွက်ကောန်ဍုင်အရင်တံ ဇြိုင်သ္ဂောံကလိဂွံမာန်ရ မွဲသာ်ပၠန် ပရေင်ကၟာတ်ဘာကောန်ဍုင်အရင်ကီု ဓရတ်အ္စာဘာ ကောန် ဍုင်အရင်ကီုဂှ်ရိုဟ်ရင်ဟွံမာန်ရဟိုတ်နူပရေင်ညာ ကောန်ဍုင်အရင်တံ ကလိဂွံနင် နူဘာအလဵုအသဳ ဗၟာတံတုဲ ဗၟာတံချိင်ၜတ်ပရေင်အုပ်ဓုပ်ပရေင်စဳဇန် ကမၠောန်ကောန်ဍုင်အရင်တံဒး ကောန်ဍုင်အရင် တံ ကေတ်ပေဲါအံင်ဇၞးကဵုအလဵုအသဳဗၟာတံ ဝါတ်တဴကွေံကွေံရ။

   (ကုတ်ထပိုတ်ဒြဟတ်တၠပညာ) ပၞောဝ်ဒြဟတ်ဂမၠိုင် ဒြဟတ်ပညာဂှ် ဒှ်ဒြဟတ်ဇၞော်အိုတ်မွဲကီုရ အလဵုအသဳဗၟာတံဂှ် ဍေံတံညာတ်ကေတ်လဝ် ဗွံမကၠးပ္ဍးတုဲ ဍေံစဵုဒၞာတန်ဂေတ်လဝ် ဂၠိုင်ကဵုတန် မၞိဟ်ဟွံလုပ်စလ္ပါ်ဍေံတံဂှ်လေဝ် ညံင်ချဳဒရာင်ဟွံဂွံ ညံင်မံင်တန်တဴ ပ္ဍဲဍုင်ကွာန်ဇကုဟွံဂွံဂှ် နဲနာနာသာ်ဍေံသ္ပ လ္ဆောဝ်ဒးဒုင်စောဲဂဗုတ်ကီု  ဒးဒုင်ဓရတ် ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ဇကုကီု ကုတ်ထပိုတ် က္ဆံင်အဝဵုကီု ဘပဠပျဲပျာံ ညံင်ဂွံဂြိပ်တိတ်ဍုင်မ္ၚးကီု လ္ၚဵုရပ်စုတ်ထံင် သီုဟွံမွဲဒုဟ်ဒန်ဒးဒုင်ကၠတ်ဂစိုတ် ပ္ဍဲထံင်ကီု မ္ၚးထံင်ကီု နာနာသာ်ဍေံဖျေံလဝ်ဗီု သွက်ဂွံကုတ်ထပိုတ် ဒြဟတ်တၠပညာ ညးစှ်ေစး ပၠန်ဂတးတံရ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ညးပၠန်ဂတး ကောန်ဍုင်အရင်တံ ဟွံလောဲသွာကွေံကွေံရ။

     (သၠာဲဂတးမၞဟ်ဇကုဗလးလဝ်) အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ပြံင်ဂတးသၠာဲမၞိဟ်တာလျိုင် ဍေံတံဂၠိုင်ကွေံကွေံဂှ် မၞိဟ်တှ်ေတုဲ တီညာတ်ဒၟံင်ရ ပရေင်သၠာဲဂတးမၞိဟ်တာလျိုင်တံဂှ် ဂုဏ်ဖဵုဍေံ နွံဂၠိုင်ကဵုသာ်ရ 1-သၞတံတံင်ဂြဲကေတ်ဏါဝါတ် 2 ပြသၞာစသြန်ထပ်လာဘ်က္တဵုဒှ်ဝါတ် ဒှ်လေဝ်အ္ခိင် ဟွံလအ်ဒးပြံင်သၠာဲ 3- ပရေင်လွဳကွး ဟွံကလင်အမိင်  မၞိဟ်ဇၞော်လ္တူဒှ်ဝါတ် မၞိဟ်ဇကုကၠောံက္ဍကဵုေဒသတိဍာ် သီုကဵုကၠောံစ္ဍကဵုအခိုက်ကၞာဒၞာဲတံဂှ် မ္ၚးနူဂှ်ပၠန် ကောန်ဍုင်စရင်နွံဒၟံင် ပ္ဍဲအလဵုအသဳဗၟာတံ မၞိဟ်ကိစ္စဇၞော် တာလျိုင်ကိစ္စဇၞော်တံဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ဍေံတံ ပြံဏါဒေသဂကူတၞဟ်တံရ။  ဣဏံလေဝ် ဗျူဟာစကာမၞိဟ်သွက်ဗၟာတံမွဲကီုရ

(ထပက်စုတ်ဗျူဟာပၞာန်ဇကု ကဵုသၞသုင်စောဲ) ဗျူဟာဇကုလ္ၚဵုတံဂှ် ဇကုတီကၠိုဟ်မာနလဝ် ချိုတ်ပၠိုတ်တုဲ ဗျူဟာတံဂှ် ဟွံကိတ်ညဳကဵုဗီုပြင်ဂကူ ဗီုပြင်တိဍာ်သၞ ပၠောပ်စုတ်ဏါ မၞိဟ်ဇကုဖျေံခန်ဗ္တောန် ဟွံသေၚ်မၞိဟ်ဇကုသီုဟွံကဵုတီ  ထဍေၚ်ပ္တိတ်ဏါ ညံင်သ္ဂောံဂြိပ်လုပ်လ္ပါ်သၞ သွက်ဗျူဟာတံ ဂှ် ဂွံစိုပ်ပ္ဍဲတဲသၞ သၞတံသုၚ်စောဲမ္ဂး ဂွံဝေၚ်ပၞာန်လောဲ ဗျူဟာဇကုတီလဝ်တုဲတုဲတံဂှ် သၞဂှ်ဝုၚ်စောဲ မ္ဂးဗွဲတွဵုမယုတ်ဇကုကြတ်ဖန်ဖက်ဒးရ ဟီုကၠးကၠး မ္ဂး ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်မန်ပိုယ်တံလေဝ် ဗိုလ်ပၞာန်ဗၟာတံ ကၠုင် ကဵုဒၟံင်ကွတ်ပၞာန် ကၠုင်ဖျေံဒၟံင်ဗျူဟာဂၠိုၚ်ကဵုအလန် ဍေံထ္ၜးကၠုၚ်ဟိုတ် ဂြိပ်ကၠုင်နူအဵုအသဳဗၟာ နာနာသာ်တံဂှ် ထေက်ကဵုဒးစွံသတိရ ဗီုပြၚ်အုပ်ဓုပ် ဗီုပြၚ်ဖန်ဇန်ပၞာန်တံဂှ် ဒးစွံသတိကီုရ ဗီုဏံလေဝ်ဗျူဟာ သွက်ကေတ်ပေါ္ဲအံင်ဇၞး လ္တူကောနိဍုၚ်အရၚ်တံ မွဲသာ်ကီုရ။


    (သၠာဲဂတးမၞဟ်ဇကုဗလးလဝ်) အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ပြံင်ဂတးသၠာဲမၞိဟ်တာလျိုင် ဍေံတံဂၠိုင်ကွေံကွေံဂှ် မၞိဟ်တှ်ေတုဲ တီညာတ်ဒၟံင်ရ ပရေင်သၠာဲဂတးမၞိဟ်တာလျိုင်တံဂှ် ဂုဏ်ဖဵုဍေံ နွံဂၠိုင်ကဵုသာ်ရ 1-သၞတံတံင်ဂြဲကေတ်ဏါဝါတ် 2 ပြသၞာစသြန်ထပ်လာဘ်က္တဵုဒှ်ဝါတ် ဒှ်လေဝ်အ္ခိင် ဟွံလအ်ဒးပြံင်သၠာဲ 3- ပရေင်လွဳကွး ဟွံကလင်အမိင်  မၞိဟ်ဇၞော်လ္တူဒှ်ဝါတ် မၞိဟ်ဇကုကၠောံက္ဍကဵုေဒသတိဍာ် သီုကဵုကၠောံစ္ဍကဵုအခိုက်ကၞာဒၞာဲတံဂှ် မ္ၚးနူဂှ်ပၠန် ကောန်ဍုင်စရင်နွံဒၟံင် ပ္ဍဲအလဵုအသဳဗၟာတံ မၞိဟ်ကိစ္စဇၞော် တာလျိုင်ကိစ္စဇၞော်တံဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ဍေံတံ ပြံဏါဒေသဂကူတၞဟ်တံရ။  ဣဏံလေဝ် ဗျူဟာစကာမၞိဟ်သွက်ဗၟာတံမွဲကီုရ

(ထပက်စုတ်ဗျူဟာပၞာန်ဇကု ကဵုသၞသုင်စောဲ) ဗျူဟာဇကုလ္ၚဵုတံဂှ် ဇကုတီကၠိုဟ်မာနလဝ် ချိုတ်ပၠိုတ်တုဲ ဗျူဟာတံဂှ် ဟွံကိတ်ညဳကဵုဗီုပြင်ဂကူ ဗီုပြင်တိဍာ်သၞ ပၠောပ်စုတ်ဏါ မၞိဟ်ဇကုဖျေံခန်ဗ္တောန် ဟွံသေၚ်မၞိဟ်ဇကုသီုဟွံကဵုတီ  ထဍေၚ်ပ္တိတ်ဏါ ညံင်သ္ဂောံဂြိပ်လုပ်လ္ပါ်သၞ သွက်ဗျူဟာတံ ဂှ် ဂွံစိုပ်ပ္ဍဲတဲသၞ သၞတံသုၚ်စောဲမ္ဂး ဂွံဝေၚ်ပၞာန်လောဲ ဗျူဟာဇကုတီလဝ်တုဲတုဲတံဂှ် သၞဂှ်ဝုၚ်စောဲ မ္ဂးဗွဲတွဵုမယုတ်ဇကုကြတ်ဖန်ဖက်ဒးရ ဟီုကၠးကၠး မ္ဂး ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်မန်ပို္ဲတံလေဝ် ဗိုလ်ပၞာန်ဗၟာတံ ကၠုင် ကဵုဒၟံင်ကွတ်ပၞာန် ကၠုင်ဖျေံဒၟံင်ဗျူဟာဂၠိုၚ်ကဵုအလန် ဍေံထ္ၜးကၠုၚ်ဟိုတ် ဂြိပ်ကၠုင်နူအဵုအသဳဗၟာ နာနာသာ်တံဂှ် ထေက်ကဵုဒးစွံသတိရ ဗီုပြၚ်အုပ်ဓုပ် ဗီုပြၚ်ဖန်ဇန်ပၞာန်တံဂှ် ဒးစွံသတိကီုရ ဗီုဏံလေဝ်ဗျူဟာ သွက်ကေတ်ပေဲါအံင်ဇၞး လ္တူကောနိဍုၚ်အရၚ်တံ မွဲသာ်ကီုရ။

 နိဿဲ