Wp/mnw/ပုံဇာတ် ကျာံသာရဝါန်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ပုံဇာတ် ကျာံသာရဝါန်
Jump to navigation Jump to search

ပုံဇာတ် ကျာံသာရဝါန်[1][edit]

လိက်သာရဝါန်ဝွံ ပရူဒဒှ်ကျာံသာရဝါန် နူဍောတ်ဍောတ် စဵုကဵုဇၞော်တိုန်၊ ``လ္ပပ္တေဟ်အိုတ် စိုတ်သတ်ဂမျိ၊ လပဒဒှေ် ပ္တေဟ်သတ်ဂမျိ၊ တ္ၚဲရပ္တေဟ်စိ လီုဇဳဝိတရောၚ်၊ ပူဂဵုလ္ၚဵု ပ္တုပ်ကဵုသတ်ဂျိ၊ ကာလဍေံသွတ် လွဳလွတ်လဝ်စိ၊ ဍေံဇၞော်တိုန်ညိ ဒမၠိတိုၚ်ခေါၚ်၊ ဍေံဗ္ဒဟ်အမှု သတြုဂၠိုၚ်တောၚ်၊ ပူဂဵုဂှ်ရောၚ် တုပ်ညံၚ်သတ်ဂျိ၊ ဗ္စာရဏာညိ ဒမၠိတြုံဗြဴ၊´´ သ္ပလဝ်မိဿဟာဲကဵုသၞသတြုမ္ဂး ဗဴကဵုလၜါ ဗီုအာစိုပ်ဒဒိုက် လမျီုဒးအိုတ်သ္ကန်အာ ထေက်ကဵုသ္ဒးကေတ်ဂၠံၚ်တရဴ သွက်ဘဝမွဲခန်ကီု၊ လိက်မန် နူတမၠာတေံ ရနုက်ဗ္ဒန်ဒၟံၚ်တံဂှ် သၟိက်မိက်ဂွံထၟံက်ထ္ၜးဂကူမန်တံကီု၊ ညိလဝ်စိုတ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာလဝ်ရအဴ။ ။
နမတ္ထု
ဗုဒ္ဓရာဇာ အဂ္ဂဓမ္မရာဇာ၊ သံဃရာဇာ ဒေဝါတိဒေဝါ၊ အဋ္ဌအရိယာ အဂ္ဂသာဝက၊ ဒွေမာတာပိတု ဂုရုပဇ္ဇျာယ၊ ဗိန္ဒောဗြဟ္မ စတုလောကပါလာ၊ အဟံဝန္ဒာ သဗ္ဗမှာပူဇဴပ္ညဳ၊ တဳလမၞုံကုဂုဏ် သၟဟ်ကဵုဂုဏ်တိသုန္ဓရဳ၊ ဒှ်ဥဏ္ဏလုံရော ၝောံကိုဋ်ညးလောကဳ၊ အဲဍိက်ယဵုတဲပၚ် ဂုဏ်သၚ်သၟိၚ်အရဳ၊ ပ္ဍဵုတဲကဵုဒလာၚ်ကၞေၚ် ညိဟွံဂွံဗၠေၚ်ချဳ၊ ကလံကျာ်ဓဝ်သၚ် အစၚ်ဣိန်တက္ခဳ၊ အိုဿီုမိကဵုမၜါ ဇၟာပ်ကဵုလွောဟာဇဳ၊ သရဿဝတဳ လက္ခုံမဳဒေဝဳ၊ ပြမေသဳပြမေသာန် မာဲလဵုပြမာန်ကၠာ၊ ပၟၚ်သာသနာ အိုတ်ကဵုမဟေသာခါ၊ အာကာသရုက္ခာ ဘုမ္မာဒေဝ၊ ဂြိုပ်ဇၞော်ဟေမဝန် သဳဒန်ပဗ္ဗတာ၊ ဒေဝတဴဂြိုဟ်မူလ သီုဒစိတ်ပြကာ၊ ဂၚ်ဇၞော်ပဥ္စမော မေဃောသၟိၚ်ဗြဲကျာ၊ ဒေဝတဴကြုၚ်က္ၜဳ အိုဿီုမနဳခလာ၊ သီုကဵုတ္ကံပန် အနန္တစက္ကဝါ၊ သိန္နေရုရာဇ ဒသမှာဒိဿာ၊ စန္ဒသူရိယ သဗ္ဗလက္ခဏာ၊ သုတ္တဝိနေယျတၞံ သီုကဵုအဘိဓမ္မာ၊ ယိုက်လဝ်ဂုန်အိုတ်ရ ဇၟာပ်ဒေသကၠာ၊ အိုဿီုကဝိပန်ရ ဍိက်ပဥ္စဝန္ဒနာ၊ သဗ္ဗအန္တရာယာ ကဵုလာဲလေၚ်အာအိုတ်၊ ဒုဟ်ဇၞော်ကဵုသ္ဍးခၠန် ဒွါပိကဵုတန်သိုက်၊ ဒၞာဲဌာန်သအာ သတြုပကဵုပါဆဵုဘဲ၊ အိုဿီုဇကုအဲ ဟွံမွဲကဵုပရိုက်၊ သ္ဂေဟ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပိုဉ်ဘိုက် ကဵုဂွံသိုက်သၠိၚ်၊ ဒၞာဲဟီုၜိုတ်သန်အာ ပညာညံၚ်ကဵုဗၞုဟ်မိၚ်၊ စဳပြေၚ်အက္ခရာ ပကဵုပါထ္ဍိၚ်၊ အာယုက်ကဵုဇၞော်ဂၠိၚ် သမၞိၚ်ကဵုဇၞော်သၠဲ၊ တဲချပ်ဗ္ဂၚ်ဇၟာပ်တၚ် ကဵုခၠၚ်ရဴလျးတ္ၚဲ၊ ညံၚ်ကံနိရာဲက္ၜၚ် ကံသာရဆၚ်ပြဲ၊ တံပဇ္ဇုန္နကၠာ ရာဖန်ဗဒှ်နာဲမွဲ၊ ရာဒွံဒးသအး သၠေက်ပြးညံၚ်ကဵုချောဲ၊ ညံၚ်သၞာ်ရတ်အဂ္ဂ တေဇဇၞော်ဇျာသြဲ၊ တြေဝ်ဒမၠုမောဟအဲ ကဵုဒကုတ်ဗွဲမသွာ၊ ညာဏ်ဘာန်အဲသိန္ဓဴသၟဟ် ဟွံကပရှ်ကျာ၊ ညံၚ်ဗဇ္ဇဗတ် လျတ်ဒၟံၚ်ပဗ္ဗတာ၊ အဲစဳဇန်ဆက် ပိုဒ်ဗျည်အက္ခရာ၊ ကဵုဒှ်ညံၚ်စိုတ်ညိ မိအဲမှာဒေဝါ၊ ရီုဗၚ်သ္ဍံၚ်သွာ ဗိုၚ်ဖျေံမေတ္တာညိ၊ ပညာမစိုန်ဒှ်ကၠာ ညာဏ်မှာသၟိၚ်ကဝိ၊ လေပ်ကွတ်ကာပ်ဗျဆန် ပ္ဍဲဒေါဝ်ရးမန်ပိ၊ ပၞောဝ်ဒေသပိရ မန်ဇၞော်ကဵုဣဒ္ဓိ၊ မန်ဒိုၚ်မန္ဒကၠာ မန်ဒှ်ဇာတိ၊ တြးပြေၚ်ဓမ္မဒါန် သ္ဂေဟ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုညာဏ်တြိ၊ လၟေၚ်ပိုဒ်ဗျဉ်ကၠာ အက္ခရာသီုကဵုပါဠိ၊ ဂမြၚ်ညာဏ်အ္စာ ပိုၚ်ခြာကေတ်ဒမၠိ၊ အတိုၚ်အဲရာဒနာစိ လပကဵုမြိပါ၊ ကဵုဒှ်ကျာ်မွဲသၟတ် ပ္ဍဲကဵုအနာဂတ်ကၠာ၊ လွဳရိယကျာ်တြဲသၟဟ် ပကဵုဂွံဆောတ်မှာ၊ ကဵုဂွံက္တဵုဒှ်ညိအဴ နုဘဴမှာဒေဝါ၊ ဂလာန်သ္ဇိုဟ်ဂၞက် သ္ဇိုၚ်သာဒးဟီုအာ၊ ဒေဝဇၞော်နုဘဴ ဍိက်ရဴဂဴသေၚ်ဟာ၊ အဂ္ဂဒိပ္ပ ဂးနာမအဲကဝိကၠာ၊ ကာလစဳဇန်ဆက် ပိုဒ်ဗျဉ်အက္ခရာ၊ လ္ၚီကၠံသ္ဍာံ စှ်ဒစာံဟဂွံမှာ၊ ဒှ်သက္ကရာဇ် ကၞာတ်လဝ်ဇိုၚ်ပါဒ်သၚ်္ချာ၊ သ္ပလဝ်ဝါသနာ ထာဝရညိ။ ။
ပၚ်မှိၚ်ပိုဲဟီု အာဂီုတမၠာ၊ ဍုၚ်မွဲလအိတ် ဘဳစိတ်ပြာထာ၊ အိန်သ္ဂီုဂ္ညိဂၠဴ ညံၚ်ရဴသွဝ်ၜါ၊ ဂၠိုၚ်ပြာသာဒ်နန် သ္ၚိဗန္ဓရာ၊ ကၟာၚ်ပြမ တေဇပြာထာ၊ ပြယေန်ပြယံက် သံက်ပ္ကဴစမ္ၚာ၊ အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဒယှ်ပြာထာ၊ သေဌဳသ္ဂဴ ဂၞဴဍုၚ်သအဳဗ္ဂါ၊ ပိုန်နဲဂၠးတိ ဝိသုန္ဓရာ၊ သၟိၚ်မပ္ကၚ်ရၚ် နန်ဗ္တၚ်ဇာ၊ ဇရေၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပဒှ်သာ်လွာ၊ ဗဴကဵုလကၠာ ဒိုက်သာလောန်သန်၊ ဗာဂူတဵုကၠံ ဆံလံလောန်သန်၊ တောံပၞာဲဇိက်ဗ္ၚ တဵုဗက်သြောံဂန်၊ ခပဳထဝ်ကဵု သီုခပဳသြန်၊ ၜဲဇုက်လာံသာ ၜဲဂလာပၠန်၊ ကွာဲဖျေဲဒံၚ်ဒေၚ် ဂအဳရေၚ်ဇန်၊ မာ်ဗတစိၚ် လွိၚ်ဂေါဝ်လောန်၊ မထပ်ကဵုပ္ညဳ ဗဳဂအဳပ္ညန်၊ မရာဲမာလာ ခါဇဳမတ်ပၠန်၊ သၠၜုန္နရိက် အဘိက်မောဝ်လောန်၊ ဝါၚ်ဗိုၚ်ဝါၚ်ဗံၚ် တဵုဆံၚ်ဇၟာပ်ရာ၊ ညးၜါတဵုကၠောန် ပ္တန်ဝါဏိဇ္ဇ၊ ညးပလွဳ အနဳကာလ၊ ဇၞတ်ပတိုၚ်ခဳ ပ္ကီုလွဳရိယ၊ ၜါဗဴကဵုလ သ္ပလွဳပရာ၊ ဟိုတ်ကုသဵုတၟုဲ မတုဲတေံကၠာ၊ ပိုဉ်ဟာန်သရပ် အရပ်အရာ၊ ဗွဲလၟေၚ်ဂှ် က္တဵုဒှ်သေၚ်ဟာ၊ ဒြပ်ရတ်ဒှ်ရ ညိညသ္ဇိုၚ်သာ၊ ဇၞတ်ဒေပ်ပ္ကောံအိုတ် ၜိုတ်ကၠံပသာ၊ လစိန်ဂွါဗၠဲ ဗ္ဂဲသိလ္လာ၊ ဗိုတ်မြမၞိက်ရတ် မတ်ခုတ်ဿရာ၊ ပိုဉ်ဟာန်ကြဳဇှ် ဒယှ်ပြာထာ၊ ဗဴကဵုလကၠာ ပြာကဋ်တဴတုန်။ ။
တလုန်တလုန် မသုန်ဟီုအာ၊ ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် တဝှ်သဘဴ၊ သၟိက်ဂွံဂေတ်ဂေၚ် ဂၚ္ၚေၚ်ဇိုၚ်ဝါ၊ ဂၠာဲဇိုၚ်စက ပတဴယာကြာ၊ သီုညးၜါအဴ အာတဴအနဳ၊ တြုံရပ်ဂွံဇၞာၚ် ကွာ်လဗာၚ်အာ၊ ဗြဴလေၚ်တိုၚ်ပရှေ် ကွာ်ပလှေ်အာ၊ ဒ္ၚဳအာစိုပ်ဟေၚ် ဇိုၚ်ဇရေၚ်လှာ၊ ဇၞတ်မဇိုၚ်အာ ပ္ဍဲဇိုၚ်လှာဂှ်၊ ဟိုဲလဗြဴပြဟ် ကပှ်စုတ်တိုၚ်၊ ကောန်ကၚ္ၚုဲဂၠိုၚ် ပ္ဍဲဇိုၚ်ကၟာ၊ လ္ပဟိုၚ်ပိုၚ် ညံၚ်ဂၠိုၚ်သာဇၟာ၊ ကောန်ကသေဲသေဲ ပရေဲတဴဇိုၚ်လှာ၊ ကောန်ကသဲဗြဲ ကောန်ၚ္ၚုဲမွၜါဲ၊ ဇၞတ်ဇာၚ်အာဟေၚ် ဇရေၚ်ဇိုၚ်လှာ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် မဒှ်သာ်လွာ၊ ပ္ကောတ်ကိတ်လဗြဴ ကော်လထဴပျာ၊ အဵုလထဴအဲ ရီုဗၚ်မွဲဝါ၊ ဖေက်ဇတဝ်ဇၟာ ဒြေပ်အာပါၚ်ကၠဴ၊ လဗြဴဖေက်ပ္ကောတ် လောတ်လ္ၚာတဴ၊ ထဴဒြေပ်ကၠုၚ်ပြဟ် ပလှ်ထောံကၠာ၊ ၜါပိမွဲခတိုက် ကိတ်စိုက်ရေၚ်အာ၊ ထဴပလှ်သွံ ဗိုတ်ထောံသေၚ်ဟာ၊ အိုတ်ရလဗြဴ ကတဵုတဴကၠာ၊ ဇဲဇာဲဇံက်ဇာ် ကွာ်ပ္ဍဲဍာ်လှာ၊ ဇၞတ်မဇာၚ်အာ ၜါတြုံကဵုဗြဴ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗဒှ်သဘဴ၊ ဇာၚ်ဒးကောန်ကျာံ ဂေါဝ်သာံၜတ်သြဴ၊ သာ်မြသာံဖြာ ဂေါဝ်ဂါလောန်တဴ၊ ညးၜါတြုံဗြဴ ဒ္ၚဳဟီုတဴတုန်။ ။
ကောန်ကျာံမတ်ဗြဲ အဝဲဂေါဝ်လောန်၊ သိက်ပိုဲပဒး ဟးအံက်ကျာ်ဂန်၊ ဇမၠိၚ်မွဲဟတ် မတ်ဍာဲညံၚ်သၞံၚ်၊ လဗြဴဟီုရ ပိုဲပစကောန်၊ မိပ်စိုတ်လောန်ထောန် ပစကောန်ကၠာ၊ သီုကဵုညးၜါ သာဓာခယ၊ သ္ဍးထောံအၚ်လှာ အရာဒေသ၊ စဴစိုပ်သ္ၚိရ ခဏဂှ်ကၠာ၊ သီုကဵုညးၜါ ခါဂှ်စဳရေၚ်၊ အာဂၠာဲနၚ်ရ ဇရဗီုဟေၚ်၊ တုက်စုတ်ဍာ်အဴ နုဘဴသေၚ်လေၚ်၊ သွိသွန်တုန်ရ စုတ်ကဒၟံၚ်ရေၚ်၊ သွက်ဍာ်ဂွံတ္ၜိုဟ် သွိသ္ပိုဟ်ကေတ်နၚ်၊ စုတ်ကောန်ကျာံဟေၚ် လၟေန်လကျှန်၊ သၞေံသၞဴ လဗြဴပူဗန်၊ ကောန်ဒဒေံယာဲ နာဲမတ်ဗြဲကောန်၊ နာဲဇၞော််တိုန်ညိ မိစဳရေၚ်ပၠန်၊ ကဵုထဲခါဲကၠာ ကၟာဇၞော်လောန်၊ မိစှေ်စွံနာဲ ဟာဲကြက်စၠန်၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဒမၠိ မိဂွံမြိမြန်၊ ဇၞော်တိုန်ဒှ်ဗၠာဲ တုဲယာဲကဵုအာ၊ ကဵုအာလန်ဂြး အိုတ်ရးဒိုဟ်ပန်၊ ကောန်ဝုတ်လက်တိုဝ် ရုပ်ဂေါဝ်ညံၚ်သောန်၊ ကဵုနာဲသၠေံနၚ် ဗွဲဂၠိုၚ်ဂၠၚ်လောန်၊ ရေၚ်ကာန်သအဳဗ္ဂါ ပ္ဍဲကဵုကၟာသြန်၊ ဂၞကျာ်ကောန်သၟိၚ် အနိၚ်ဂွံညန်၊ ဒှ်ဂအှ်ယာဲ ဟာဲမဂေါဝ်လောန်၊ လၟုဟ်နာဲသၟတ် သွတ်ဒၟံၚ်ဏီကောန်၊ ပ္ဍဲဇရဒၟံၚ်ကၠာ ဟာဲမဂေါဝ်လောန်၊ နာဲဒၟံၚ်ကၠာရ ဟးဣတကောန်၊ မိဂၠာဲဗ္စ ဇၟာပ်စၞပၠန်၊ ၚ္ၚုဲသုဲကဗျာံ သီုဂတာံဗြန်၊ ပုၚ်သွအမာဲ ယာဲစဳရေၚ်ပၠန်၊ ဟးဒတိုန်ဘက် ရုပ်ကြက်စၠန်၊ ပ္ဍဲဇရပၠန် နာဲတန်ကၠာရ။ ။
ဟးကောန်ဍောတ်ယာဲ နာဲမတ်ဗြဲသၞ၊ ဒၟံၚ်ဖဴယာဲရ လပလောံလာဲ၊ လပဟောံဇြ ဒၟံၚ်ရကဵုယာဲ၊ ဒြဟာန်လောန်ကာဲ ယာဲဂၠာဲဗ္စ၊ ပုၚ်ကွာၚ်တုန်ဟေၚ် မိစဳရေၚ်ဖျဳ၊ ကောန်ၚ္ၚုဲကောန်က ဂၠာဲဗ္စဇဳ၊ ဇၞတ်မတိုၚ်ခဳ ဇၞတ်မလွဳပရာ၊ ကောန်ကျာံမတ်ဗြဲ ပ္ဍဲဂှ်ဇၞော်အာ၊ ဂစှေ်အရံၚ် မူညံၚ်ပမာ၊ ညံၚ်ရံၚ်မၞိက် မဏိသိက္ခာ၊ မတ်ၜါညံၚ်သၞံၚ် သာ်အရံၚ်လအာ၊ က္ဍိုပ်အရံၚ် ညံၚ်သၞံၚ်စမ္ပါ၊ သၞေံရၜဴုန်နိၚ် ကေက်ဂၠိၚ်တိတ်အာ၊ ဂၞေဟ်ၜါလစာတ် ဂွုကၞာတ်ဗဒါ၊ ဒရံၚ်ဗတ သာ်မြသာံဖြာ၊ ဗဴကဵုလကၠာ ဗစာတော်ဆ၊ ကောန်ကျာံပိုဲဗော် ဇၞော်အာတုဲရ၊ ပိုဲဒးခါဲကၠာ ကၟာလစ၊ ကော်ဗော်သ္ကံသွး ဇရေၚ်ရးဗ္ၚ၊ ခါဲကၟာမွဲ ဇၞော်ဇျာသြဲယျ၊ ထပှ်ဖိဟ်သၟတ် ဟတ်သာံဒံၚ်ရ၊ ပန်ကၠၚ်လှဲလး ဇၞော်ကၠးတေဇ၊ ကေတ်ပ္တိတ်စွံရ မကောန်ကျာံထဝ်၊ လဗြဴလံလာဲ ဂၠာဲဟီုဝန်စဝ်၊ ယွံကောန်ကျာံဗၠာဲ နာဲပၞာၚ်တိုၚ်ထဝ်၊ ဗတ်ဒှ်မၞိဟ်သွံ ပ္ဍဲသ္ၚိစွံလဝ်၊ မိဂွံစွံပ္ဍုန် တူဖုန်ကမဝ်၊ ဒကဝ်မောံပ္ညဳ ခဍဳဒၞဳထဝ်၊ မိဂွံစွံလဝ် ဗဵုဒ္ၚောဝ်ထဒၟ၊ ဟိုတ်နာဲဒှ်ကျာံ စွံဗျာံလဝ်မ၊ ပ္ဍဲကၟာရ ခဏစွံလဝ်၊ ကောန်ယာဲဒၟံၚ်ရ လပဗုတ်စဝ်၊ လပလောံလာဲ နာဲကောန်ကျာံထဝ်၊ လပလၚ်ဇွောဝ် ဟးဒ္ၚောဝ်မတ်၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဒမၠိ မိကၠုၚ်လွဳလွတ်၊ ပုၚ်သွအမာဲ ယာဲပလံၚ်ဒၟံၚ်သၟတ်၊ ဟွံကဵုအေၚ်အောတ် ဂဍောၚ်မတ်ယာဲ၊ ဂကန်ဖျန်အဵု ကဵုကောန်ကျာံဗၠာဲ၊ ဟွံဂွံဟိုတ်မာဲ သတ်ဒၞာဲအရာ၊ ဗဴကဵုလကၠာ စဴအာသ္ၚိတုန်။ ။
တလန်တလန် ဟီုအာပၠန်ရ၊ ၜါဗဴကဵုလ ဟဂွံဟိုတ်မာဲ၊ ရိုဟ်တ္ၚဲအနဳ စဳရေၚ်နၚ်ကွာဲ၊ ပုၚ်သွစၞ သဗ္ဗအမာဲ၊ ညာတ်ကောန်ကျာံကၠာ ဇၞော်အာဒှ်ဗၠာဲ၊ ခုတ်ယၟုကၠာ နာဲသာရဝါန်၊ ညးၜါသ္ဍိုက်ဆာန် ညံၚ်ကောန်ဇြဟာန်၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံသ္ကုတ် ဟွံဖလုတ်ဆာန်၊ ပလွဳကွေံကြာန် အဓာန်ကာလ၊ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ ၜါဗဴကဵုလ၊ ပုၚ်ကွာၚ်စဏ သဗ္ဗနာနာ၊ နွံပယာံမွဲတ္ၚဲ ဗွဲမသက္ကုခြာ၊ လဗြဴဏာပုၚ် တ္ၚဲဂှ်သၠုၚ်အာ၊ ကျာံသာရဝါန် ဇၞော်မာန်ဒေါသာ၊ ပၟတ်ဂၞဴဂဵု လဟဵုစံၚ်ဏှာ၊ မာတ်ဟွံဂွံပုၚ် တ္ၚဲဂှ်သၠုၚ်အာ၊ က္တဵုဒှ်ဒေါသ ဟွံဒညညှာ၊ လဗြဴပလံၚ်ပုၚ် စိုပ်ကၠုၚ်ကၠာ၊ လေၚ်နၚ်နပုၚ် စိုပ်ကၠုၚ်သေၚ်ဟာ၊ သာရဝါန်ညာတ် ၜိၚ်သာတ်တိတ်အာ၊ တးကဵုဗတ စကၠေံသေၚ်ဟာ၊ အိုတ်သ္ကန်ဇဳဝိ သ္ကန်ကလိမှာ၊ ဒဒှ်ဖုံပၠဳ ပလွဳပရာ၊ စဵုလမျီိုအိုတ် ဒးချိုတ်လသာ၊ ပ္တေဟ်သတ်ဂမျိ လီုဇဳဝိတာ၊ ဆာန်တုပ်နဲကောန် လောန်ထောန်ပြိုက်ဖါ၊ သတ်ပုထုဇန် တန်ဗ္စာရဏာ၊ ညံၚ်ဗဴလၜါ ဗ္စာရဏာညိ၊ လ္ပပ္တေဟ်အိုတ် စိုတ်သတ်ဂမျိ၊ လပဒဒှေ် ပ္တေဟ်သတ်ဂမျိ၊ တ္ၚဲရပ္တေဟ်စိ လီုဇဳဝိတရောၚ်၊ ပူဂဵုလ္ၚဵု ပ္တုပ်ကဵုသတ်ဂျိ၊ ကာလဍေံသွတ် လွဳလွတ်လဝ်စိ၊ ဍေံဇၞော်တိုန်ညိ ဒမၠိတိုၚ်ခေါၚ်၊ ဍေံဗ္ဒဟ်အမှု သတြုဂၠိုၚ်တောၚ်၊ ပူဂဵုဂှ်ရောၚ် တုပ်ညံၚ်သတ်ဂျိ၊ ဗ္စာရဏာညိ ဒမၠိတြုံဗြဴ၊ ညံၚ်ညးၜါအဴ ဗှ်သဏာအဴ၊ ပ္ဍဲဂှ်သဘဴ ဒၟံၚ်တဴပ္ဍဲသ္ၚိ၊ စမဳရံၚ်ဗြဴ ဟွံစဴစိုပ်သ္ၚိ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဖိဖိ တ္ၚဲသၠုၚ်ညိဗ္စာ၊ လၟုဟ်ဝွံတၟုဲ လောန်တုဲအခါ၊ ပဟွံစိုပ်ကၠုၚ် တ္ၚဲသၠုၚ်လောန်အာ၊ စှေ်နူသ္ၚိကၠာ စိုပ်ကၟာပၠန်၊ ဟွံညာတ်လဗြဴ မုဟ်ဒြိုဟ်က္တဴလောန်၊ ဒ္ၚဳကောန်သၟာန်ပၠန် မကောန်ကျာံဗၠာဲ၊ ကောန်ကျာံမ္ၚဵု အလဵုစွံယာဲ၊ ဟွံသေၚ်တုန်ကၠာ စကာဟာကောန်၊ ကဵုအာဇာၚ်က မဂွံစပၠန်၊ ၚ္ၚုဲဂတာံဗြန် ဇာၚ်ပၠန်နၚ်ကၠာ၊ ဟဒှ်သာ်ဂှ် ၚ္ၚဳအှော်ခါဲကွာဲ၊ ကဵုပုၚ်နာဲတုဲ ဒ္ၚဳသုဲအာဂၠာဲ၊ တိတ်အာဇိုၚ်ဝါ ဟာမကောန်ဗၠာဲ၊ အလဵုလဝ်ယာဲ ဟာဲဂဍောၚ်မတ်၊ တီညိကီုဟာ သာရဝါန်ဍောတ်၊ ဟီုကဵုညိကောန် လကျှန်အဆတ်။ ။
ကျာံသာရဝါန် မိၚ်ဂလာန်သၟတ်၊ ဟီုတုန်ဆဴဆဴ ကဵုလထဴပၠန်၊ ဗြဴဗှေ်ဂှ်ပ္ညုၚ် ပ္လံၚ်နၚ်ပုၚ်သၟတ်၊ စဵုစေၚ်စဵုက္တဴ လဗြဴလုတ်ဝတ်၊ စမဂၞဴအဲ ဂဵုနဲပၟတ်၊ ပုၚ်သွဂှ်ကောံ စဟွံရုံသၟတ်၊ စသီုလဗြဴ လထဴလုတ်ဝတ်၊ ဗှေ်ကၠုၚ်သၟာန်ဂၠာဲ လောန်ကာဲစဳစတ်၊ ကၠုၚ်သၟာန်သက်သၟေဟ် ကေတ်ကွေံဟာသၟတ်၊ ထဴမိၚ်အဆတ် ရမတ်သီုသီု၊ ဟးဂိုဟ်မွဲတဲ နာဲမွဲလမျီု၊ တိၚ်ဂတီုသြိုဟ် မိမွဲဂွီု၊ နူဍောတ်စဵုဇၞော် မွဲဗော်က္ဍၚ်က္ဍီု၊ ညိဟွံခြာသ္ၚောဲ မွဲသ္ၚိဇူဒီု၊ ဆမွဲပါၚ်သၟတ် ကောန်ဍောတ်ဟွံဟီု၊ ရိုဟ်တ္ၚဲဟွံသ္ကုတ် ဒုတ်ဒုတ်ဒီုဒီု၊ မူကံတမၠာ မိကၠုၚ်ခြာဂွီု၊ လၟုဟ်မိဗြဴ ဒဴစဴဍုၚ်ဗြီု၊ ကၠုၚ်ထောံလဝ်အဲ ဇကုမွဲကီု၊ ဂုဏ်ဆာန်မတ်ဗြဲ လဟုတ်ဘဲယီု၊ ဂုဏ်သတ်အဟိုတ် ဂစိုတ်လမျီု၊ အဵုလဗြဴအဲ ဇျှာသြဲဂုဏ်သ္တီု၊ ဂၠာဲဗစအဲ ဟၟဲဍီုဍီု၊ မုက်လေဝ်ဟွံချိုတ် စိုတ်လေဝ်ဟွံလီု၊ ဆမိကဵုအဲ ၜါမွဲသ္ၚိကီု၊ ဟွံမွဲဒုတ်ဒီု ဟီုဝၚ်ေသ္ဇိုၚ်သာ၊ ညးဂှ်ဟီုခၠေဝ် အရေဝ်အခြာ၊ ညိညဟွံမွဲ ကောန်စဴမွၜါဲ၊ ဟးသကံသ္ၚိ မိသိုက္ခမာ၊ အဵုပၞာၚ်တိုၚ်ထဝ် ဒ္ၚောဝ်မတ်ၜါ၊ ဂတေဝ်ယာံကြိုၚ် ဇိုၚ်သြၚ်ကၟာ၊ လထဴဟိၚ်ဟိုပ် ကြိုပ်သောသဏာ၊ တုဲတြုံတၠလွဳ ဒ္ၚဳရာဒနာ၊ ယွံဒေဝတဴ ဂၞဴစက္ကဝါ၊ သၟိၚ်ဣိန်တုန်ကီု သၟိၚ်ဗြီုယီုမာ၊ ဒေဝတဴကိုဋ်လက် ဂၠးစက္ကဝါ၊ လမျီုအဲအဴ ပူဇဴပြၚ်ဏာ၊ ဖဵုအဲပူဇဴ ရဴဂဴပြၚ်ဏာ၊ အဲကဵုကျာံကၠာ မသာရဝါန်၊ ၜးဘဝအဴ နူဘဴကွေံကြာန်၊ ကဵုဂွံဂစိုတ် လမျီုအိုတ်သာန်သာန်၊ နသၞာ်စၞာံဒြိုဟ် ဂၠံဆီသြိုဟ်ကြာန်၊ သာ်ဝွံတုန်စိ ပအဓိဌာန်၊ တြုံဓဝ်သစ္စ တေဇနွံညာဏ်၊ ကော်သာရဝါန် အဓိဌာန်ပြဟ်၊ ဒ္ၚဳကော်ဟီုရ ဌာန်လစဂှ်၊ ဟိုဲသာရဝါန် ဌာန်ဝွံကၠုၚ်ပြဟ်၊ ဗြဴအဲမစ တုဲရလၟုဟ်၊ အဲကဵုမကီု ကော်ဟီုလတှ်၊ ဟာဲသာရဝါန် ဟိုတ်ဆာန်မဂှ်၊ မဒးလွဳလွတ် အိုတ်ဓတ်ညံၚ်ဇှ်၊ ဂၠာဲဗစပၠန် ညံၚ်ကဵုကောန်တှ်၊ နူဍောတ်စဵုဇၞော် ရော်ဂုဏ်မိလၟုဟ်၊ ပ္ဍဲမဟီုဂှ် ဆၚ်ပြဟ်စှေ်အာ၊ သာရဝါန်ညာတ် ၜိၚ်သာတ်ကၠုၚ်ကၠာ၊ စကၠေံသေၚ်ဟာ ကာလဂှ်ဟေၚ်။ ။
အတိုၚ်ဒဒှ် တဝှ်လၟေၚ်၊ သာရဝါန်ဟေၚ် တၟေၚ်ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်၊ ဗဴကဵုလကၠာ အာစိုပ်ဂစိုတ်၊ အဲစကၠေံအိုတ် ချိုတ်သီုညးၜါ၊ ယဝ်အဲဒၟံၚ်ဟေၚ် ဇရေၚ်ကၟာ၊ ညးဂမၠိုၚ်တီ ခပ်သီလအာ၊ ကၠုၚ်ပ္ကီုကဵုဘဲ ကုအဲသေၚ်ဟာ၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ ခဏယာကြာ၊ ပြဟ်ဒဴတိတ်အာ ကာလဂှ်ဟေၚ်။ ။
စိုပ်က္ၜဳဇရေၚ် လၟေၚ်လကျှန်၊ ဗၠိုပ်ဒဴစှေ်အာ ဂတာသဳဒန်၊ ပြဟ်အာစိုပ်ပၠန် သန္ထာန်အိန်သ္ဂီု၊ ဌာန်ဒတန်ကဝ် အံသဝ်ဍၚ်ဍီု၊ ဍုၚ်ကျာံတေံဂှ် တုဲဒှ်ဒၟံၚ်ထီု၊ ပါၚ်တရၚ်ဂှ် ထပှ်ထပ်ကီု၊ လှဲလးအိတ်သ္ဂီု သီုနန်ပြာသာဒ်၊ ဒေန်သြန်ဒေန်ထဝ် အံသဝ်ဂ္ညိာတ်၊ ဒေန်မၞိက်ဟေၚ် ရေၚ်မတ်သအဵုသအာ်၊ ကမၠောန်သအဳဂၠက် ကိုဋ်လှက်မပြဲ၊ မတ်ဗြဲလက်တိုဝ် ရေၚ်တသဵုကၞာတ်၊ ကျာံဝုတ်ဍောတ်တ် လောန်ဗၞတ်ဂ္ညိာတ်၊ သီုနန်ပြာသာဒ် ဂ္ညိာတ်ရေၚ်ဂျ၊ မှံၚ်မှဂၞကျာ် ရုပ်သာ်ဂေါဝ်ဂၠိ၊ ခစတုန်ကၞာတ် အမာတ်ဒိပ္ပ၊ ပၠေၚ်ရုပ်ဗ္ဒဟ်ရုပ် တုပ်မနုဿ၊ သီုမကျိုၚ်ဝ် ဗွဝ်ရုပ္ပ၊ နွံရုပ်သာ်ဂေါဝ် ခနောဝ်ဒးကျ၊ ညံၚ်ယုဂ္ဂန္ဓဝ် သွဝ်ကေလာသ၊ တူဒေန်ဒြၚ်စိၚ် သအဳလဗိၚ်ဂျ၊ ဂ္ညိာတ်ကျိုၚ်ဝ် သွဝ်ဒၟံၚ်ဗြံက်ဗြ၊ ဗြဴဝုတ်ဍောတ်တ် ကၞောတ်ရုပ္ပ၊ သၠိုက်ၝောံကိုဋ်ဟေၚ် ရေၚ်မတ်ဗိုတ်မြ၊ စၞေဟ်လက်ကြာပ် အာပ်ဒါပ်ဗြံက်ဗြ၊ လစိန်စရံက် ဒြၚ်ဗံက်ဟေၚ်ရ၊ သၞေက်ဝက်လဝ်သွိၚ် သၠိၚ်တူနန်မြ၊ ပၠေၚ်ရုပ်ဗ္ဒဟ်ရုပ် တုပ်အက္ခရ၊ ဍုၚ်ကျာံမူလ ဝိသေသဟေၚ်၊ နူဒတန်ကဝ် အံသဝ်လၟေၚ်၊ ဨကရာတ်ကျာံ ဂါံဗျာံပြုပြေၚ်၊ သၟိၚ်မှတ်စကာ ဒတဲဏာဟေၚ်၊ အိုတ်အာလၟေၚ် ဒတောဝ်သေၚ်ဟာ၊ သှေ်ဆဂၞကျာ် သာ်ထိုက်စမ္ၚာ၊ ခုတ်ယၟုစိ ဂးဝိမာလာ၊ သာရဝါန်ဗၠာဲ မဂေါဝ်ဆာဲကၠာ၊ ဒ္ၚဳလုပ်စိုပ်အာ ပ္ဍဲကာလဂှ်၊ ဂၞကျာ်ဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်ဟုပ်သ္ဂေဟ်သွဟ်၊ ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ သြဟ်ပ္တဴညဳသၟဟ်၊ သာရဝါန်တၞံ အံသဝ်ကြဳဇှ်၊ ရုပ်မၞိဟ်တုန်ဂှ် ဒ္ၚဳက္တဵုဗ္ဒဟ်ဟေၚ်၊ သလိုက်ၝောံကိုဋ် ရတ်မိတ်မၞိက်ရေၚ်၊ ဨကရာတ်ဟေၚ် ဂွံဒှ်သေၚ်ဟာ၊ ကောံဝိမာလာ အဂ္ဂမဟေသဳ၊ မှောၚ်မှဂမၠိုၚ် ဟုပ်ဗိုၚ်တွဳ၊ ပၞိက်ထဝ်ရပ်သွိၚ် ပိုက်လွိၚ်ဖျဳဖျဳ၊ ဒလာဲဝုဏ္ဏၚ် သၟုက်ဗတၚ်ၚ္ၚဳ၊ တူပြာသာဒ်ပ္ကဴ ဒုၚ်တဴသဳကၠဳ၊ ကောံဂၞကျာ်ပ္ညဳ ဒေဝဳမာလာ၊ ပ္ဍဲဂှ်ဂၞကျာ် သာ်မြသာံဖြာ၊ ဗြဴမမြီဆာဲ ဂၠာဲဟီုနာနာ၊ သာရဝါန်ဗၠာဲ ယွံနာဲဗညာ၊ နူမိဒက်မိတ် လအိတ်ကရုတ်ဏာ၊ စဵုလမျီုအိုတ် စိုတ်ညိဟွံခြာ၊ ပဝၚ်ေသစ္စ ပပစိုတ်ၜါ၊ သ္ပၝောံကိုဋ်မိ ညိရောၚ်ဗညာ၊ သ္ကဵုနာဲဟီုဝတ်ေ ခံခေတ်ခန်လွာ၊ မိၚ်တုဲဗညာ နာဲသာရဝါန်၊ ပဒိုက်စိုတ်အဴ ယွံမိသ္ဍဴယာန်၊ သစ္စကောဗၠာဲ ညိဟွံသြာဲဌာန်၊ ဝၚ်ေနူနာဲကၠာ ၜါကောဟွံဆာန်၊ ယွံမိဂၠံဟာန် ဂွိုၚ်ဒြဟာန်ဍောတ်၊ ပ္ဍဲမိရုပ်ထဝ် မပဒ္ၚဝ်မတ်၊ သစ္စကောသၟတ် ဗၞတ်ဟွံယောၚ်ယာ၊ မာဲရာဲသဳဓတ် ဗၞတ်မရာဲခါ၊ နာဲမသၚ်္ကာ ဟာမိဗြဴယာန်၊ ပ္ဍဲဝိမာလာ ကောံသာရဝါန်၊ သ္ဍိုက်မၠိုက်ရေၚ်ကာန် ဆာန်ကၟိန်သာဓာ၊ ပ္ဍဲဍုၚ်ထီုကၠာ မှောဝ်ဇာတဴတုန်။ ။

နိဿဲ[edit]

  1. http://mehmchanrah.blogspot.com/search/label/%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%B6