Wp/mnw/ဂဇသေနဳ၊ တၞောဝ်ဒတောဝ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဂဇသေနဳ၊ တၞောဝ်ဒတောဝ်
Jump to navigation Jump to search

တၞောဝ်ဒတောဝ်ဝေါင်သ ဂဇသေနဳ (ဗညာစိင်) (အၚ်္ဂလိက်: Gajaseni)မဒှ်တၞောဝ်ဝေါင်သ မစေန်ဆက်စှ်ေကၠုင် နူသကိုပ်ဒပ်ပၞာန်မန် ဗညာစိင်တုဲ ညးတၠတိဍုင်ရးသေံ ဖြမောင်ကုတ် (ဨကရာဇ်ရာမာ ၆) ဇိုန်ကဵုလဝ်ယၟု တၞောဝ်ဝေါင်သနာမ်သကုလ် ဂဇသေနဳ ပြာကတ်ဒယှ်တှ်ဒၟံင် ပ္ဍဲရးသေံ ဒဵုတ္ၚဲဏအ်ရ၊၊

ဗညာစိင်[edit]

ဇကုညးဗညာစိင်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဇာတိ ဍုင်မန် နူတၞောဝ်ဒတောဝ် သၠုင်ပြဲမွဲတၠတုဲ အခိင်ညးကတဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ဍုင်ရးမန် နွံသၟဝ်အုပ်ဓုပ်သၟိင်ဗၟာတုဲ ကာလညးဇၞော်ဂေါဝ်တိုန် ယိုက်ဂၠင်တာလျိုင်ဍုင်ဂှ် ဒှ်သၟဝ်သၟိင်ဗၟာရ၊၊ သၞာံ ၁၇၇၂ အခိင် သၟိင်ဗၟာ မဇက်ပၞာန် တိုန်ဗတိုက် ဍုင်လွောင်ဖြၜင် လပါ်ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာ ဍုင်ရးသေံတေအ်ဂှ် ဗညာစိင် ဍိုက်က္ဍိုပ် ဒပ်ပၞာန် ဇက်တိုန်အာ ဗတိုက်ဂွံဇၞးလဝ် ဍုင်လာမ်ပင် ဗၞတ်မွဲသၞာံ ဒှ်ကီုရ၊၊ ကာလဂှ်ရ ညးစှ်ေဒၞာဲ ကုမၞိဟ်ဗြဴ ရဲဇင်ဇြေန်မွဲတၠတုဲ ကလိဂွံ ကောန်ဇာတ် ဒှ်တၞောဝ်ဒတောဝ် ဏလာမ်ပင် မဒှ်တၞောဝ်ဝေါင်သ ဗညာစိင် စေန်ဆက်စှ်ေကၠုင် ပြာကတ်ဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်သေံ ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာတေအ် စဵုအခိင်လၟုဟ်ကီုရ၊၊

ဗညာစိင် ကလေင်စဴကၠုင် နူဍုင်လာမ်ပင်တုဲ သၟိင်ဗၟာ ကဵုစဍုင် အတ္ထရာန် (ဍုင်ဂြာင်) တုဲ ကာလဂှ်ရ ပ္ဍဲဍုင်ရးသေံ ဖြစဴတက်သိန် ဒက်ပ္တန် ဍုင်ၜင်ကံက် ပကောံပကေဝ်တိုန် ကောန်ပၞာန်ဗဵုလဗးဂမၠိုင်ရ၊၊ ပရိုင်ပရော ဖြစဴတက်သိန် မနွံကသပ် ဒစဵုဒစးကဵု အဝဵုအသဳဗၟာဂှ် သၟိင်ဗၟာအင်ဝ မိင်ကေတ်တုဲ ညးပတိတ်အသမ် ကဵုဇက်ပၞာန် ကြာပ်ၜါလပါ် ဇက်စှ်ေ နူလပါ်ဇင်မာဲတေအ်ဂှ် မွဲလပါ်၊ ဇက်အာ နူဂၠံင်ကျာ်ပိဂှ် မွဲလပါ်တုဲ အာကောံညးသကအ် ဗိုင်ဗတိုက် ဍုင်ၜင်ကံက်ရ၊၊ ပ္ဍဲအရာဏအ်ဂှ် ပုဂံဝန် ဒှ်သကိုပ်ပၞာန် ၝောအ်ဒပ် သွာင်ကျာ်ပိ မဇက်စှ်ေ နူဍုင်အင်ဝ၊ စိုပ်မုတ္တမ ဖျေဟ်လဝ်ဒပ်တုဲ ခါန်ကေတ် ကောန်ပၞာန်မန် လၟိဟ် ၃၀၀၀ နူက္ဍိုပ်ဍုင်မန် ကေုာံ ကောန်ပၞာန်ဗၟာ ၅၀၀ ကဵု ဗညာစိင် ဍိုက်က္ဍိုပ် ဇက်တိတ်အာ ဂၠံင်ကျာ်ပိ ပလေဝ်လေတ် ဇက်စွံလဝ် ဇွောအ်မ နူဇိုင်ဒဵု တိုန်အာ စဵုကဵုစိုပ် သာမ်သပ် ထာဍိန်ဍေင် ပ္ဍဲပယျဵုသေံတုဲ ကာလၝောအ်ဒပ်ပၞာန် ဗၟာတေအ် ဇက်တိုန်မ္ဂး သွက်ဟွံဒးကေတ်နင် ဇွောအ်မရ၊၊

ပ္ဍဲကဵု ဒပ်ပၞာန် မဇက်အာ အလန်ဏအ်ဂှ် သကိုပ်ဒပ် နွံပန်တၠ ဗညာစိင် ဒှ်ဇၞော် သကိုပ်ဒပ်ဂမၠိုင်ဂှ် ဒှ်ဗညာဥူ၊ တလသြေင်၊ တလကၠေပ်တအ်ရ၊၊ အဃော ဒပ်ဗညာစိင်တအ် မကၠောန်ဒၟံင် ကမၠောန် ပ္ဍဲဂြိုပ်တေအ်ဂှ် ပ္ဍဲဍုင်မတ္တမဏအ် ပုဂံဝန် ကဵုအာဗက်ရပ်ကေတ် မၞိဟ်ပ္ဍဲအကြာကွာန်တအ် ကဵုလုပ်ဒှ် ကောန်ပၞာန် မၞိဟ်လ္ၚဵု ဒြေပ်ဒဴ ဗၠးအာ၊ ဗၟာတအ် ရပ်ကေတ် ကောန်ဗြဴ မိမညးမဒြေပ်ဒဴတအ်ဂှ်တုဲ ၜုင်တက်ပျဲပျာမ်၊ ပရိုင်ဒဒှ်ဂှ် စိုပ်အာ ကတောဝ် ဗညာစိင် သီုကဵု ကောန်ပၞာန်မန် ညးမနွံဒၟံင် ပ္ဍဲမုက်ပၞာန်ဂှ်တုဲ ဒှ်မနောဒေါသ ရာန်သကိုတ် ၜိုတ်ရကၠောန်ဒၟံင် ဂလိုင်ဏအ်ကီုလေဝ် ပျဲပျာမ်ဒၟံင် ကောန်ဂကူမန်ဇကုဖိုဟ် ဂးတုဲ ဂစိုတ်ကၠေအ် ကောန်ပၞာန်ဗၟာ ၅၀၀ ဂှ် ပ္ဍဲဇရေင်ထာဍိန်ဍေင် (ဝင်က) တုဲ ဇက်ကလေင်စှ်ေကၠုင် ဍုင်မတ္တမရ၊၊ ကောန်ကွာန်မန်ဂမၠိုင် ညးမနွံဒၟံင် ဇိုင်ဍာန် ပၞာန်ဗညာစိင် မဇက်အာဂှ် မိင်ပရိုင် ဗညာစိင် မဇက်အာ ဗတိုက်ကုဗၟာဂးတုဲ ဗက်လုပ်ကၠုင် ဒှ်ကောန်ပၞာန်မန် လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်ရ၊၊ ဒပ်ပၞာန်မန် ကလေင်စိုပ် ဇရေင်ဍုင်မတ္တမ အခိင်ဗတံ လုပ်အာဗတိုက် သီုကညာင်ဗက် နကဵုရမ္သာင်သေံ ပၞာန်ဗၟာတအ် ထေင်ခယျးဂး ဒပ်ပၞာန်သေံတုဲ ဒြေပ်ပေက်အာ မန်တအ် ကလေင်သီဂွံအာ ဍုင်မတ္တမရ၊၊ မန်တအ် ကလေင်သီဂွံ ဍုင်မတ္တမတုဲ ချပ်ဂၞန် စင်ခြင်ရင်သကအ် ဒးအခိင်အခါ သွက်မန် သ္ဂောအ်ကလေင်သီကေတ် ဍုင်ရးမန် သီုဖအိုတ်ဂးတုဲ လလောင်တြး ကဵုကောန်ဍုင်ကွာန်မန်တအ် ပကောံပကေဝ်ပိတုန် ဒြဟတ်ပၞာန် ဇက်တိုန်အာ ဗတိုက်သီဂွံ ဍုင်သတိုင်၊ ဍုင်ဟံသာဝတဳတုဲ နူဂှ် ဇက်အာဗတိုက် ဍုင်လ္ဂုင်ရ၊၊ ဒပ်ပၞာန်မန်တအ် ဗိုင်လဝ် ဍုင်လ္ဂုင် ပွိုင် (၇) တ္ၚဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ နွံပ္ဍဲဍုင်လ္ဂုင်ဂှ် ဒုင်ဗတိုက်ဒၟံင် ဟွံဒုင်ကမျ မွဲလပါ်ဂှ် သၟိင်ဗၟာအင်ဝ ဗလးနင် အဆည်ဝန်ကြီး ဍိုက်က္ဍိုပ်ၝောအ်ဒပ်တုဲ ဇက်စှ်ေကၠုင် ဗတိုက် ကုမန် ညးမဗိုင်လဝ် ဍုင်လ္ဂုင်၊ ဒပ်ပၞာန်မန်တအ် ဒြဟတ်အောန် ဒုင်ဒဝ်ဟွံမာန် မဒးပိုက်ပၞာန် ကလေင်ဆုတ်တိတ်ထောအ်ရ၊၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ထဍေင်ဗက်ဗတိုက် ဒပ်ပၞာန်မန် ညးမပၠန်ဂတးတအ် ဒြေပ်ဒဴအာစိုပ် ဍုင်ရးသေံရ၊၊

သၞာံ ၁၇၇၅ ကောန်ဍုင် ကောန်ကွာန်မန် မွဲဟာန်ကေုာံ ကောန်ပၞာန်မန် လၟိဟ် ၃၀၀၀ ပြင် သီုဗညာစိင်၊ ဗညာဥူ၊ တၠသြေင်၊ တၠကၠေပ်တအ် ပါ်ပရးမၞိဟ်တုဲ လုပ်အာဍုင်သေံ နကဵုဂၠံင်မာဆံက်ကီု သီုကဵု ဂၠံင်ကျာ်ပိတုဲ ကောံညးသကအ် ပ္ဍဲဍုင်ၜင်ကံက် လုပ်ခစ ဇရေင် ဖြစဴတက်သိန် ဨကရာဇ် ညးဇိုန်ကဵု ဒၞာဲဝါဲ တိဍာ် ပွဳပွိုင်ကအ်ကြေတ်ကီု သီုကဵု သာမ်ခေါက်ပထုမ်ဌာနဳ၊ သီုကဵု ဇိုန်ကဵု ဇွောအ်မ အထံက်အပင် ဂွံဒှ်တသိုက်ရ၊၊ သအာင်နူဂှ်ပၠန် ညးတၠတိသေံ ခါန်ကၞာတ်ပတိုန် မၞိဟ်ဇမၞော်မန်တြေံ နူဍုင်ဇျူဇျာမွဲတၠ ဒှ်ဗညာရာမာန်ဝေါင်ဂှ် ကဵုအုပ်ဓုပ် မန်ညးမစိုပ်ကၠုင်တၟိဂှ်ရ၊၊ ဗွဲကြဴဏအ် ဗညာစိင် ဒှ်ဗညာကိတ္တိ၊ တၠကၠေပ် ဒှ် ဗညာရာမ်၊ ဗညာဥူ၊ တၠသြေင်ဒှ် ဇမၞော်သကိုပ်ဒပ်ပၞာန်မန်လၟေင်င်ရ၊၊ ပ္ဍဲအရာတၠတိသေံ မအာတဝ်စၞေဟ် ကုသၞသတြု ဇၟာပ်ပ်အလန် ယၟုယၟာ သကိုပ်ဒပ်ပၞာန်မန်တအ် ပြာကတ်ဒၟံင်လၟိုန်န်ရ၊၊ မနွံပြာကတ် ပ္ဍဲလိက်ရာဇဝင်သေံ အခိင်ညးတၠတိသေံတဝ်စၞေဟ်ပၞာန် ကုဗၟာ အဆည်ဝန်ကြီ ပါ်ဗလးနင် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ မွဲဒပ် ဂပဝ်အာ လပါ်ဍုင်သုခေါဒယတုဲ စှ်ေကၠုင် ဍုင်ကၟာင်ဗိုတ် (ကာမ်ဖေင်ဖေတ်) သွက်ဂွံ စှ်ေကၠုင် ကြတ်ဗတိုက်ဒပ်ပၞာန် ဍုင်ဆာဲနာတ် မင်ကြတ် ဗတိုက်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ပ္ဍဲဂၠံင်ဍုင်ကၟာင်ဗိုတ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ဒးဘဲ ပ္ဍဲသၞေဟ်လ္ၚာပ်စိင် (ဍာန်ကရာမ်ဆင်)တုဲ ဂွံကၠုင်ပေါဲအံင်ဇၞးရ၊၊ ပ္ဍဲအလန်ဏအ် ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ဗညာစိင် အခိင်မယိုက်ဂၠင်ဒၟံင် တာလျိုင် လက်ထက်သၟိင်ဖြစဴတက်သိန်တေအ်ဂှ် ဒှ်ညး ဗညာမွဲတၠ မနွံယၟု ဗညာကိတ္တိ၊ ကာလစိုပ် လက်ထက်ရတ်နကောသိန် သၟိင်စဴဝှာစူလာလောက်ဂှ် တိုန်ဒှ် ကဆံင် ဗညာယောဓါ စၞး ဗညာရာမာန်ဝေါင် မနွံအဝဵု လတူဒပ်ပၞာန်မန် သီုဖအိုတ်ရ၊၊ ဗညာစိင် ဂွံအာယုက်မွဲစိတုဲ မစုတိကလိလောန်စဴအာ ဘဝပရလိုက်ဂှ် စၟတ်တ္ၚဲဂိတုသၞာံအခါလဵုဂှ် ဟွံပြာကတ်ရ၊၊ ဆဂး ဗညာစိင်ဂှ် ဒှ်ဒကာဘာ သြိုင်ပတန်လဝ် ဘာဝါတ်ဆုင်တာ ပက်ကြေတ် နန်ထပူရဳ မဒှ်ထာန်ဒၟံင် ညးဒဵုစိုပ်လအိတ်အာယုက်ရ၊၊

စဴဗညာမဟာယောဓာ (ထဝ်ရ)[edit]

ထဝ်ရ မဒှ်ကောန်ဂၠု ဗညာစိင်ဝွံ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ဇာတိဍုင်မန်တုဲ လုပ်ကၠုင် ဍုင်သေံ ကရောမ်မအံက်ညး အခိင်ညးဍောတ်တ် အာယုက်ဗၞတ် ၁၃ သၞာံတေအ်ရ၊၊ ဟိုတ်နူအာယုက်အဝဲဍောတ်သွတ်ဂှ်ရ အရာကတ်လ္ၚတ် အရေဝ်ဘာသာ အခိုက်ကၞာ ဂကူသေံဂှ် ကေက်သကာ မရက်စာ နူညးဂမၠိုင်ရ၊၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညးဂှ် ကၠောအ်ဍ ဍုက်ကေဝ် ကုမၞိဟ်သေံတအ် ခိုဟ်ဗွဲမလောန်တုဲ လုပ်ကၠောန်ကာသၟိင် အခိင်မအံက်ညး ဗညာစိင် အဃောမဒှ်ဒၟံင် ဗညာမဟာယောဓာ (သကိုပ်ပၞာန်) လက်ထက်ဨကရာဇ်ရာမာ ၁ (သက္ကရာဇ်ဗုဒ္ဓ ၂၃၂၅ - ၂၃၅၂) ဂှ် ထေင်ကေတ်ရ၊၊ ဟိုတ်နူ ညာဏ်ပညာညး ကေက်သကာဂှ်ကီု အဆကပမအံက်ညး စုတိလောန်စဴအာတုဲ ဒၞာဲတာလျိုင် ဗညာမဟာယောဓာဂှ် ကောန်ညးထဝ်ရ ဆက်ဒုင်ကေတ်ပၠန်ရ၊၊ ယၟုဗညာမဟာယောဓာ (ထဝ်ရ) မနွံပြာကတ် ပ္ဍဲလိက်ရာဇဝင်သေံ လက်ထက်ဨကရာဇ်ရာမာ၂ သက္ကရာဇ်ဗုဒ္ဓ ၂၃၆၃ ဂှ် ဂွံပရိုင် ဗၟာကၠုင်ဗတိုက် ဍုင်သေံ ဨကရာဇ်ညးကဵု ကောန်သၟိင် စေသဍာပဍိန် ဒှ်သေနာပတိ ဇက်ပၞာန် အာမင်စဵုဒုင်လဝ် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ကာန်ပုရဳ ဗညာမဟာယောဓာ ဍိုက်က္ဍိုပ် ဒပ်ပၞာန်မန်တုဲ ပၠတရဴအာဂတ ဒပ်နန်တၠညးဨကရာဇ်ဂှ်ရ၊၊ ဆဂး လေပ်ကတဵုဒှ် သၟိင်ဗၟာ ပၠံင်ရာဇာသမ္ပတ္တိညးသကအ်တုဲ ဟွံဒှ်ကၠုင်ဗတိုက် ဍုင်သေံမွဲသာ်ရ၊၊

ဗွဲကြဴဏအ် ပ္ဍဲလက်ထက်ဨကရာဇ်ရာမာ၃ ယၟု စဴဗညာမဟာယောဓာ ပြာကတ်လဝ် ပ္ဍဲရာဇာဝင်မွဲဝါပၠန်ရ၊၊ သက္ကရာဇ်ဗုဒ္ဓ ၂၃၆၇ အခိင်အင်္ဂလိက် လုပ်ဗတိုက် ဍုင်ဗၟာအလန်ကၠာဂှ် အင်္ဂလိက်တအ် ကသေအ်ကၟဝ် ကုသေံ သွက်ဂွံဗိုင်ဗတိုက် ကဵုအင်္ဂလိက်ကီုဂှ် ဨကရာဇ်ညးကဵု ဗညာမဟာယောဓာ (ထဝ်ရ) အခိင်ဂှ် ကလိဂွံကဆံင် စဴဗညာမဟာယောဓာ ဒှ်သကိုပ်ဒပ်ပၞာန် ဇက်အာ လပါ်ဂၠံင်ကျာ်ပိ သွက်ဂွံလုပ်အာဗတိုက် က္ဍိုပ်ဍုင်မန်ဗၟာ လပါ်ဒပ်ဍာ်ဂှ် ဨကရာဇ် ညးဗလးဏာ ဗညာဆုမ်ဘန် ဒှ်သကိုပ်ဒပ်ဍာ် သွက်ဂွံလုပ်ဗတိုက် ဍုက်ဗိက် ဍုင်တၞင်သဳ ဍုင်ဓဝါဲ၊၊ ဗီုဂွံဒှ်ပၠန် ကၠာဒပ်ပၞာန်သေံ ဟွံစိုပ်ဏီဂှ် ဒပ်ပၞာန်အင်္ဂလိက်တအ် လုပ်သီဂွံ ဍုင်မတ္တမ ဍုင်ဗိက် ဍုင်ဓဝါဲတုဲဒှ်အာရ၊၊ အခိင်ဂှ် ဒးဖစပ် ဨကရာဇ် ညးဂွံပရိုင်နူ စဴဗညာမဟာယောဓာ ဒဒှ်ကောန်ဍုင်ကောန်ကွာန်မန် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်မန်တအ် မိက်ဂွံလုပ်ဒှ်သၟဝ်အုပ်ဓုပ်သေံဂး ယဝ်ရဒပ်ပၞာန်သေံ လုပ်ဗိုင် ဗတိုက်ဗၟာမ္ဂး က္ဍိုပ်ဍုင်မန်ဂမၠိုင် မပတံ ဍုင်မတ္တမ ဒဵုစိုပ်ထဝါဲ ဍုင်ဗိက် လုပ်တိုန်ကဵု ဍုင်သေံ သီုဖအိုတ်၊၊ ဨကရာဇ် ညးစှ်ေစိုတ်တုဲ စိုပ်သၞာံဗုဒ္ဓ ၂၃၆၈ ဂှ် တၠတိညး ကဵုစဴဗညာမဟာယောဓာ ဍိုက်က္ဍိုပ်ဒပ်ပၞာန် မနွံလၟိဟ် ကောန်ပၞာန်မွဲလက် ဇက်အာ လပါ်ဍုင်မန်တေအ်တုဲ ကဵုကောန်သၟိင်တၠညး ဒှ်သေနာပတိ ပၞာန်ဒပ်နန် ယိုက်ပၞာန်ဗက်တိုန်အာစိုပ် ပယျဵုဖျေဟ်လဝ် ဒပ်မင်ဒၟံင်တုဲ ကဵုပရိုင် ကုအင်္ဂလိက် ဒဒှ် ဒပ်ပၞာာန်သေံတအ် လုပ်ဗိုင်ဗတိုက် ဍုင်ဟံသာဝတဳ ဂွံအလုံပါင်ၜဳဨရာဝတဳ တိုန်စိုပ်အာ ဍုင်ပြန် ဂွံဖျေဟ်စိုတ် အံင်ဇၞးရ၊၊ အင်္ဂလိက်တအ် ကလိဂွံ ဂုန်ဖိုလ် သွက်ဂွံသွံရာန်ဗၞိက် ဟွံဒှ်ဝါတ်ဂါတ် ပ္ဍဲအရာအုပ်ဓုပ်၊၊ ကၠာတဲဂှ် ချပ်ပကောံကေတ် က္ဍိုပ်ဍုင်မန်ဂမၠိုင်အိုတ်သီုတုဲ ကဵုဗညာမန် အုပ်ဓုပ်ဍုင်ရးမန် လုပ်မံင် အပ္ဍဲစဵုဒၞာ အင်္ဂလိက်တအ် မဒှ်ရ၊၊ အင်္ဂလိက်တအ် သၟာန်သၟုက်ရံင် ကောန်ညးဍုင်ကွာန်မန်ဂမၠိုင် ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ရ ကောန်ညးဍုင်ကွာန်မန်တအ် လျိုင်သ္ဇုင်သ္ဍိုက် ကဵုစဴဗညာမဟာယောဓာတုဲ ဗလးမၞိဟ် ကဵုကၠုင်သၟာန် စဴဗညာမဟာယောဓာ၊ ဆဂး စဴဗညာမဟာယောဓာ ဟွံဒုင်တဲဂှ် ဟိုတ်ဍေဟ်နွံမွဲမွဲသာ် ဒှ်မာန်ရ၊၊ အခိင်စဴဗညာမဟာယောဓာ ဖျေဟ်လဝ်ဒပ် ပ္ဍဲဍုင်ဂြာင်ဂှ် ဗၟာညးစဍုင်လ္ဂုင် မနွံယၟု မဟာဥစ္စနဂှ် ဒြေပ်ဒဴတိတ် နူဍုင်လ္ဂုင် စိုပ်ကၠုင် ဍုင်သဓီု မဒှ်ဒစိဟ်ဍုင်ညးဂှ်တုဲ ပလေဝ်ပလေတ်လဝ် သွက်ဂွံကၠုင်ဗတိုက် ဍုင်မတ္တမ မနွံကောန်ပၞာန်အင်္ဂလိက် မင်ကင်ဒၟံင်လၟိဟ်ညိညကီု၊ အင်္ဂလိက် အာတ်အရီုဗင်စိုပ် စဴဗညာမဟာယောဓာ၊ စဴဗညာမဟာယောဓာ ဗလးဏာ ကောန်ပၞာန် ၁၀၀၀ မင်ကြတ်ဗတိုက် ဒပ်ဗၟာမဟာဥစ္စန ကၠာဟွံစိုပ် ဍုင်မတ္တမ ကောန်ပၞာန်ဗၟာ မဟာဥစ္စနတအ် ဒြေပ်ပေက်အာအိုတ်၊၊ ကြဴနူဂှ် စဴဗညာမဟာယောဓာ ကလိဂွံအထိုင်သး နူအင်္ဂလိက်ရ၊၊ ဆဂး အင်္ဂလိက်တအ် ဂ္ဇအ်ဒၟံင် ပ္ဍဲဍုင်မတ္တမဂှ် ဟွံပအပ်ကဵု စဴဗညာမဟာယောဓာမွဲသာ်၊ သ္အာင်နူဂှ်ပၠန် ပ္ဍဲရးဟံသာဝတဳ ရးတံင်အူတေအ်လေဝ် အင်္ဂလိက်တအ် ဖျေဟ်လဝ် ကောန်ပၞာန် မွဲၝောအ်ဒပ် ကော်ကေတ်နင်လဝ် နူဍုင်ရးအန္ဒိယတေအ်တုဲ ကဵုစဴဗညာမဟာယောဓာ ယိုက်ပၞာန် တိုန်အာ ကလင်အမိင်အင်္ဂလိက်ဂှ် စဴဗညာမဟာယောဓာ ညာတ်ကေတ် ဒှ်လလေင်စရာဲညးဂးတုဲ ဟွံယိုက်ပၞာန် ဒှ်မာန်ရ၊၊ အခိင်ဂှ်ပၠန်လေဝ် ဒးဂစပ် ဗၟာတအ်ဒုင်ကမျ ကုအင်္ဂလိက် ပၞာန်ဂှ်လေဝ်တုဲအာကီု စဴဗညာမဟာယောဓာ ပိုက်ပၞာန် ကလေင်စဴဍုင်ရးသေံရ၊၊

ဗွဲကြဴဏအ် သက္ကရာဇ်ဗုဒ္ဓ ၂၃၆၉ လက်ထက်ဨကရာဇ်ရာမာ၃ ဒပ်ပၞာန်သေံ ဇက်တိုန်အာ ဗတိုက်ဍုင်ဝင်စာန် (ဍုင်လဴ) စဳရေင်ဏာပၞာန်ပိကၞိပ် တိုန်အာဗတိုက် ဍုင်စာံပါသက်ဂှ် မွဲကၞိပ်၊ တိုန်အာဗတိုက် က္ဍိုပ်ဍုင်ဝင်စာန်ဂှ် မွဲကၞိပ်၊ တိုန်အာ လပါ်ဍုင်နခန်ရာဇသဳမာတုဲ တပ်အာ ဍုင်ဝင်စာန်ဂှ် မွဲကၞိပ်၊၊ အခိင်ဂှ် စဴဗညာမဟာယောဓာ ဆဂွံကလေင်စဴ နူဍုင်ရးဗၟာသက်ဂတာပ် ဨကရာဇ် ညးကဵု စဴဗညာမဟာယောဓာ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်မန် ဗက်တိုန်အာ ဂၠံင်နခန်ရာဇသဳမာ ပံင်ကောံ ကုဒပ်ပၞာန် ကောန်ညးတၠတိတုဲ ယိုက်ပၞာန် ဇက်တိုန်အာ ဍုင်ဝင်စာန်တေအ်ရ၊၊ ဒပ်ပၞာန်မန် စဴဗညာမဟာယောဓာ ဒှ်ကရောင်ပၞာန်အာဂတပၠတရဴ စိုပ်နံင်ၜေါဲလာမ်ဘူဂှ် ကောန်ပၞာန် ရဲမွဲ လပါ်တေအ် အောပ်မာဒၟံင်တုဲ ကၠတ်ပန်နင် ဒးကောန်ဗၠာဲ စဴဗညာယောဓာ ဒးအိုတ်အာ လမျီု ဒၞာဲဂှ်ရ၊၊ ဆဂး စဴဗညာမဟာယောဓာတအ် ရပ်ဂွံ ဇမၞော်ဒပ်မွဲလပါ်ဂှ်တုဲ ကောန်ပၞာန်ညး ပေက်ဒဴဒြေပ်ပြးအာအိုတ်ရ၊၊ နူဂှ် စဴဗညာမဟာယောဓာတအ် ဇက်တိုန်အာ စိုပ်ဒၞာဲ မနွံယၟု ဝါကပေါဝ် ဒပ်ပၞာန်ဂကူလဴတအ် လၟိဟ်ဂၠိုင် ဗိုင်လဝ် ဒပ်ပၞာန်စဴဗညာမဟာယောဓာ စဴဗညာ ဒုင်ဗတိုက်ဒၟံင် ဂၠိုင်ကဵုတ္ၚဲ ဒဵုကဵုဒပ်အရီုပၞာန်သေံတအ် စိုပ်ကၠုင် ဗိုင်ဗတိုက် ကောန်ပၞာန်ဂကူလဴတအ် ကျဒဴအာအိုတ်တုဲ နူဂှ် ဇက်တိုန်အာ လုပ်ဗတိုက်ဍုင်ဝင်စာန် သီဂွံအာရ၊၊

ပ္ဍဲလိက်ရာဇဝင်သေံ ညးတအ် ချူသမ္တီစွံလဝ် ပရောစဴဗညာမဟာယောဓာ ဒၞာဲလ္ၚဵုဂွံဆဵုကေတ် ဒဒှ် ဗီုစဴဗညာမဟာယောဓာ ကုဨကရာဇ်ရာမာ၃ ဍိုက်ကေဝ် ရင်သကအ် ဗွဲမလောန်၊၊ စဴဗညာမဟာယောဓာ ပတၠအာယုက်ဂၠိင် စဵုကဵုစိုပ် လက်ထက်ဨကရာဇ်ရာမာ၄၊ ဆဂး ညးစုတိကလိလောန်အာ သၞာံအခါဂိတုတ္ၚဲလဵုရောဂှ် ဟွံဂွံစၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရောပြာကတ်မွဲသာ် လက်ထက်ဨကရာဇ်ရာမာ၄ ကောန်တၠညး မနွံယၟု ဖြနရေတ် သၠးနူဂဝ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဗုဒ္ဓ ၂၃၉၈ဂှ် စဴဗညာမဟာယောဓာညးမဒှ်ပါနက် မိပ်စိုတ် သီုသောမနုဟ် ကဵု ကောန်စေက် ဗွဲမလောန် ပအပ်ဇိုန်ကဵု ဝင်သ္ၚိညး မနွံဇရေင်ဂၠံင်ဖြအာထိတ်ဂှ် ကဵုကောန်စေက်ညး ဖြနရေတ် နူကတဵုဒှ်မၞိဟ်ရ၊၊ စဴဗညာမဟာယောဓာ (ထဝ်ရ) သြိုင်ခၞံ ကဵုဒါန်ဘာ ဝါတ်ကအ် ပ္ဍဲကွာန်ၜင်ဖုတ် ပွိုင်ဍုင်ပက်ကြေတ် နန်ထပုရဳ ရ၊၊

နိဿဲ[edit]

နာဲသုန်ထန် ဒှ်ညးမဂၠိုက်ဂၠာဲချူဇန်