Wp/mnw/ခမဳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ခမဳ
Jump to navigation Jump to search

ခမဳ (Monk, ascetic) ညးမအေၚ်သတှ်ေဝွံ ပ္ဍဲဘာသာဇၞော်ဇၞော် ဗွဲမဂၠိုၚ် နွံတဴအိုတ်ရ။

နိရုတ္တိ

ခမဳ ကၠုၚ် နူအရေဝ်မန်တြေံ ကြယာတမ် ဤ (အေၚ်) မပလဝ် မနာမ် ဂုံဤ မဂွံအဓိပ္ပါယ် ညးမအေၚ်၊ ညးမဝေၚ်ပါယ်။ [Old Mon v. root ဤရ် - ဂုံဤ - ဂမ္အီ - ဂမှီ၊ ဂမီ - ခမဳ]

ဗီုမဂွံဆဵု ပ္ဍဲလိက်မန်တြေံဂမၠိုၚ်

ယၚ်ဂုံဤဂုံလောၚ် မလၞောမ်သီလ် ဍေယ်ကာလ သတြုဗုံရူက်ဂေါး ပ္လိည်မသက်(ကု)တာဝ် ဟန်ဗိဟာရ်ကုံကုံ၊ နဝိရ် ဂၞသၟိၚ်ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျဓမၟရာဇ ဂေါး၊ ဍေးသ္စောဝ်တူန် ဍေယ်ဗိဟာရ်ကုံကုံ (12th AD. လိက်တၟအ်ပရူသၟိၚ်/ယှိုယ်သဳခုံ၊ ဂ ၅၄ - ဃ ၂)

ဘလ္လိကဂဟ် ပဂမ္အီတုယ် ပမရ်ဝိပဿနာတုယ်။ (15th AD. လိက်တၟအ်ကျာ်လ္ဂုၚ် ခ၊ ၁၂)

အပေါတ်ခရိခရာ မသာဓါ ကဵုဂမှီ မပ္တံ သပိုၚ် သ္ၚာ သကိုပ် ခါယဗန် ဗဗေၚ် နိၚ်တနိၚ် ထဍိုဟ်ဍာ်။ (18th AD. လိက်ခၞိၚ်သၟိၚ်သေနာပတိရာဇ် ကျာ်မုဋ္ဌောဍုၚ်ဗဂေါ ၉။)

ဂကူ ကိကႝူလ် အုတ်ကိကႝူလ်ပန် မတာဝ် ဍေယ်ဍူၚ်အရိမဒ္ဒနပူရ်ဂေါး သ္တ္ဂေတ် ထေစ် သ္ဒသ် ဥပါသ် ကျာက်ဗုဒ္ဓတလေႝယ် ကုဓမၟႝ သၚ်္ဃ။ (လိက်တၟအ်ပရူသၟိၚ်/ယှိုဲသဳခုၚ် ဃ ၃၁)

ခရေတ်ယာန် အံက်သောဒံက် (Orthodox Christianity)

St. Anthony the Great of Egypt, considered the Father of Christian Monasticism

ခရေတ်ယာန် အံက်သောဒံက် (ဝါ) ခရေတ်ယာန်အတိုၚ်နဲတြေံဂှ် မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဍုၚ်ယူရောပ်လပါ်ဗၟံက် ကေုာံ ဍုၚ်အဖရိကလ္ၚဵုတအ်ဂၠိုၚ်ရ။ နကဵုလညာတ်ညးတအ်မ္ဂး "ဒေဝတဴတအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ညးမထ္ၜးဂၠံၚ် ကုခမဳတုဲ ခမဳဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ညးမထ္ၜးဂၠံၚ် ကုဒါယကာတအ်"ရ။ ခမဳ ပ္ဍဲဘာကျာ်ခရေတ်ယာန် အံက်သောဒံက်ဂှ် ညးတအ် မံၚ်တၞဟ်ခြာ ကုဂကောံမၞိဟ်လိုက်တုဲ ပသကအ် စ္ၜောဲစ္ၜော် ကုကျာ်ဂမျိုၚ် ကျာ်ထာဝရ ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကမၠောန်မရီု ညးဒိုက်ဂတ် ညးဒဒိုက်တအ်ဂှ် ညးတအ် ပါလုပ်ကၠောန်စဒှ်ရ။

ပ္ဍဲဂကောံသၚ်ခရေတ်ယာန်အံက်သောဒံက် လပါ်ဗၟံက်ဂှ် ဟွံတုပ် ကုသၚ်ခရေတ်ယာန်လပါ်ရးပလိုတ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲညးတအ် ဖျေဟ်လဝ် ဝိနဲသိက္ခာပိုဒ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံမွဲရ။ လၟေတ်ဂၠံၚ်တရဴညးတအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒှ်ဂၠံၚ်လၟေတ် သၚ်မဟာထေရ် ဗသိလ် St. Basil the Great မချူလဝ် the Greater Asketikon and Lesser Asketikon ကဵု လိက်လၟေတ် Philokalia မဒှ်လိက် သၚ်မဟာထေရ် နိကဝ်ဒေမောသ် ကျာ်ဇၞော်ဘာဒဵုကျာ် St. Nikodemos of the Holy Mountain ကဵု သၚ်မဟာထေရ် မကရိယျေတ် St. Makarios of Corinth.

ဂကောံခမဳသၚ်အံက်သောဒံက် ကြပ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ညးတန်တဴ နကဵုအရီုအဗၚ် (ဝါ) မဒါန် နူညးတၞဟ်တအ် ဟွံသေၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဘဝမမံၚ် ပ္ဍဲဘာလကျာ် ညးတအ်ဂှ် ပါ်လဝ် ပိကရေက်ရ။

(က) တိုန်ပဝတ် (လ္ၚောဝ်ကျာ်) ပ္ဍဲကတောလဳကောန် (cathoicon) မဒှ်ဒၞာဲ ကိစ္စဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲအရှာံဘာညးတအ်။ မတုပ်ညံၚ်သိမ်။

(ခ) ကၠောန်ကမၠောန် နကဵုဇိုၚ်တဲ ဗီုကဵုတဵုသြောအ် ဇိက်ပတမ်။

(ဂ) လ္ၚောဝ်ကျာ် နကဵုပူဂဵုညးမွဲဓဝ် ကေုာံ လ္ၚတ်ဗှ်လိက်ကျာ် ကေုာံ ဇူ။

ခမဳတြုဟ်တအ်ဂှ် မလေပ်ကဵုပိုန် ပ္ဍဲရုၚ်ဘောဇန ခုၚ်ဇမၠိၚ်တုဲ အခိၚ်မကဵုဒၟံၚ်ပိုန်မ္ဂး ဒးမံၚ်သ္ၚိတ်တ်ရ။ ဘဝညးတအ်ဂှ် ဒးမံၚ်အတိုၚ်အခိုက်တြေံတုဲ ပွမသုၚ်စောဲ ကပေါတ်စက် ဂတာပ်ခေတ်တအ်ဂှ် စဵုဒၞာလဝ်ရ။ ကျာ်ဇၞော်ဘာဂှ် ရုဲစှ်ခပတိုန် နကဵုအတိုၚ်လၟေၚ်ဝှ်ရ။

လကျာ်အံက်သောဒံက် လပါ်ဗၟံက်ဂှ် နွံပိသာ်ရ။ ခမဳအာန်ခေါရိတေတ် (anchoritic)တအ်ဂှ် ပဒတဴ မ္ၚးဍုၚ်ကွာန် နကဵုညးမွဲဓဝ်။ ခမဳသေနောဗိတေတ် (cenobitic)တအ်ဂှ် ပဒတဴ နကဵုဂကောံသၚ် ခမဳဂမၠိုၚ်တုဲ တိုန်ဝတ်တုပ်ပ် မၞုံကဵု ကျာ်ဇၞော် အစာ။ ခမဳသကေတေ (skete) ဂှ် မဒှ်ဂၠံၚ်တရဴလဒေါဝ် အကြာ ဗီုပြၚ်ၜါဂှ် မံၚ်ညးမွဲဓဝ်လေဝ်နွံ မံၚ်နကဵုဂကောံလေဝ်နွံ၊ ဒးအခိၚ်ကာလမ္ဂး ကောံရေၚ်သကအ်။ ဥပမာ ဇၟာပ်တ္ၚဲသဳ (တ္ၚဲအဒိုက်) သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ပ္ဍဲတ္ၚဲပရဲတအ်မ္ဂး တိုန်ဝတ် မွဲစွံ၊ ၜိုန်ရ မံၚ်ပြးဇးဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သီုမွဲဂကောံဖအိုတ်ဂှ် နွံကဵု ကျာ်ဇၞော်အစာမွဲဇကုရ။

ခမဳသၚ်အံက်သောဒံက်တအ်ဂှ် ညးတအ် စုက်လုက် ကုမၞိဟ်မ္ၚး အောန်ကွေဟ်ဟ်ရ။ သီုကဵု ဂကောံသ္ၚိကၟိန်ညး ဗီုကဵုမိမညးတအ်လေဝ် စုက်လုက်စ အောန်ကီုရ။ ခမဳအံက်သောဒံက် ကဵု သဳလအံက်သောဒံက်တအ်ဂှ် အခိၚ်လဵုလေဝ် အခေါၚ်ခေပ်သော်ညးတအ် ဟွံမွဲရ။ သော်ပ္ဍဲကၞိပ်ကီု သော်ပ္ဍဲသြိုဟ်တအ်ဂှ် အခိၚ်လဵုလေဝ် ညးတအ် ဟွံခေပ်ဂှ် နဒဒှ်အဓိဌာန်မွဲဂှ် ညးတအ်စွံလဝ်ရ။

ဗီုမဂွံဒှ်ခမဳ

ခမဳ ပ္ဍဲသၚ်ခရေတ်အံက်သောဒံက်ဂှ် ပတိုန်ကေတ် မွဲတဲဓဝ် ဟွံသေၚ်။ တိုန်အာသိုက်က် မွဲကဆံၚ်တုဲ မွဲကဆံၚ်။ မၞိဟ်မွဲ မိက်ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံသၚ်မ္ဂး ဗွဲကိုပ်ကၠာ လုပ်ပထပိုယ် နဒဒှ်မစမ်ရံၚ်ကၠာရ။ ထပိုယ်တအ်ဂှ် ကယျိုၚ်မပိုၚ်ခြာလဝ် ဟွံမွဲ၊ ဗီုဒးစိုတ် ကြိုၚ်ဂွံရ။ ဆဂး ထပိုယ်တအ်ဂှ် အခေါၚ်လတက် အသာ်လမ္စံက် ဟွံမွဲ။ ယဝ်ရထပိုယ်မွဲ မိက်ဂွံတိတ်မ္ဂး အခေါၚ်တိတ်လဝါယ်ဂှ် ဂွံလောဲလောဲရ။ ပ္ဍဲအခိၚ်ထပိုယ်ဂှ် ယဝ်ရမံၚ်စံၚ် ဒ္ဂေတ်ပြဝ ဟွံကိတ်သၟဟ် ကုဘာလကျာ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ပတိတ်ထောအ် နူဒဒှ်ထပိုယ်မာန်ကီုရ။ အခိၚ်ကာလ ကျာ်ဇၞော်စှ်ေစိုတ် ဒဒှ်ရ မၞိဟ်ဂှ် ပခမဳဂွံရမ္ဂး မၞိဟ်ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ပခမဳ (ဝါ) ပလကျာ်ရ။ လ္ၚဵု ရုဲစှ် ပဒတဴ နဒဒှ်ဘဝထပိုယ် မွဲအယုက်လေဝ် နွံကီုရ။ ဂွံစၟတ်သမ္တီ ဂွံအခေါၚ် ပခမဳရမ္ဂး စၞးပလောအ်ဓမ္မတာဂှ် စလတက်သ္ၚာရ။ ပခမဳတုဲ ဂွံပိပန်သၞာံ ယဝ်ရ ကျာ်ဇၞော်စှ်ေစိုတ် ဒုၚ်တဲမ္ဂး တိုန်ကဆံၚ်လတူဂှ် ညးကော်စကဆံၚ် Stavrophore (ရှေမာဍောတ် Little Schema) နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ဂွံတိုန်ဒှ် ရှေမာဇၞော် (Great Schema)။

ခရေတ်ယာန် ရောမာန် ကာတ္တလေတ်

Order of Saint Benedict
Saint Peter
Gesupietrochiave

ပ္ဍဲခရေတ်ယာန် ရောမာန် ကာတ္တလေတ်မ္ဂး ခမဳဂှ် ဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲအဝေါၚ်သာသနာ မမံၚ် ပ္ဍဲဘာလကျာ်၊ ပ္ဍဲဇြပ် အတိုၚ်ဒ္ဂေတ်သၞောဝ်ဝိနဲ သၚ်မဟာထေရ် ဗေနေဒိစ်တ် (St. Benedict) မဖျေဟ်လဝ်ဂှ်ရ။ သၚ်မဟာထေရ် ဗေနေဒိစ်တ် (အေဒဳ ၄၈၀ - ၅၄၃ ဟွံ ၅၄၇) နူ Nursia ဂှ် ဒှ်ညးမခၞံလဝ် သၞောတ်ဝ်ဝိနဲ သွက်ခမဳတအ် မဒးဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဒှ်မၞိဟ် မခၞံဗဒှ်ပတိုန် သၞောတ်လကျာ်ကာတ္တလေတ်ရ။ ညးဒက်ပတန် ဘာဇၞော်ဗေနေဒိစ် ပ္ဍဲ ဒဵုမန်တကေတ်သဳနဝ် ပ္ဍဲရောမ ပ္ဍဲသၞာံ ၅၂၉။

အရာမဒုၚ်ကအ် ပသစ္စ မဆေၚ်ကဵုသာသနာခရေတ် ကာတ္တလေတ်ဂှ်လေဝ် သၚ်မဟာထေရ် ဗေနေဒိစ်တ်ဂှ်ရ မၞိဟ်မခၞံဗဒှ်လဝ်။ ပရေၚ်ဒုၚ်ကအ်သစ္စဂှ် နွံပိသာ်၊ ကွေတ်လျုၚ်ပတှ်ေ (obedience)၊ မပြောံလှာဲဘဝ (conversion of life) ကေုာံ မတန်ကြန် (stability)။ ကွေတ်လျုၚ်ပတှ်ေဂှ် ဒဒှ်ရ မဒုၚ်ကေတ် တၚ်လျုၚ်ပတှ်ေ ကုကျာ်ခရေတ် ကျာ်ဇၞော်ဘာဂှ် ဒှ်မၞိဟ်စၞးကျာ်ခရေတ်။ မပြောံလှာဲဘဝ ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒဒှ်ရ သၠးကၠေအ် ဘဝခရှ်တုဲ ပြောံလုပ်ဘဝခမဳမပြဲပြဲ၊ သွက်ဂွံချိုတ် သွက်ဘဝဇကုကီု သီုကဵု သွက်ကောန်ညးဂၠးတိဂမၠိုၚ်တုဲ ဂျိုၚ်သွက်ကျာ်ထာဝရ ကေုာံ ဂျိုၚ် သွက်ဂွံကၠောန် ကမၠောန်ကျာ်ထာဝရ။ ခမဳခရေတ်ယာန်ဂှ် ဒှ်သၟာကမၠောန်ကျာ်ထာဝရ။ မတန်ကြန် ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒဒှ်ရ ခမဳတအ်ဂှ် ဘဝဇကုဆက်တန်တဴ ဗွဲမတန်ကြန် ပ္ဍဲဘာလကျာ် စဵုကဵုလအိတ် အယုက်တုဲ တိုပ်ဇွ ပ္ဍဲအဝေါၚ်သာသနာကျာ်ရ။

သၟိၚ်သၚ်ပုပ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မဇၞော်အိုတ်တုဲ ညးတအ် ပတှ်ေကေတ် ဒှ်မၞိဟ် မကြပ်ကဵု ကျာ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။

ပရောတေတ်သတာန် ရေဝှာမေရှေန် (Protestant Reformation)

ပ္ဍဲအခိၚ် ၁၆ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဒစဵုဒစး ကတ္တလေတ်တုဲ ကလေၚ်ပလေဝ်လဝ် ဗီုဒက်ပ္တန်သာသနာရ။ ပ္ဍဲကဵုဂိုဏ်သၚ်ခရေတ်ပရောတေတ်သတာန်တအ်ဂှ် လကျာ် သဳလ ဟွံမွဲ၊ အစာဓဝ် ရနွံ။ ဂကောံသၚ်ပလိုတ်ခရေတ်ယာန်မန်ဂှ်လေဝ် ပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံဏအ်ကီုတုဲ ပ္ဍဲညးတအ် လကျာ် (ဝါ) ခမဳဟွံမွဲ ဆအစာဓရ်ရနွံ။ နကဵုလညာတ်ညးတအ်မ္ဂး မၞိဟ်ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်ကောန်ကျာ် ကဆံၚ်တုပ်ဖအိုတ်ရ။ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် အခေါၚ်မကြပ်ညန် ကုကျာ်တုပ်ဖအိုတ်ရ။ အခေါၚ်မစုက်လုက် ကုကျာ်ဂှ် ဟွံဒးကေတ် မွဲကဆံၚ် ကုလကျာ်ရ။

ဗုဒ္ဓဘာသာ

Buddhist monks in Thailand.

ပ္ဍဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဂှ် ဘိက္ခုဂှ် ဒှ်ခမဳရ။ ပါတိမောက်ဂှ် ဒှ်ဝိနဲသၞောဝ်ဒ္ဂေတ်လၟေတ် ခမဳတအ်ရ။ ညးတအ် တန်တဴနကဵုပစ္စယ် နူဒါယကာတအ်တုဲ ဇၟာပ်နူဂယး မလေပ်ဂ္ၚေၚ်ပိဏ္ဍပါတ်တုဲ ဒါယကာတအ် လံၚ်ပိဏ္ဍပါတ် ကုညးတအ်ရ။ ခမဳတအ် မံၚ် ပ္ဍဲဘာတုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာအာရှတအ်ဂှ် နဒဒှ် မၞိဟ်မဒုၚ်ရှ်ေသှ်ေမွဲ ပါလုပ်လၟိဟ် ပ္ဍဲသရဏဂုဏ်ပိ ကျာ်၊ ဓဝ်၊ သၚ် ရ။ သၟတ်သၟဝ်အယုက် ၂၀ ဂှ် ဂွံပ ထပိုယ်သာမဏဳ။ ခမဳ ကီု သီုကဵုထပိုယ်ဂှ် ၁၂ နာဍဳလဒေါဝ်တ္ၚဲတုဲမ္ဂး အခေါၚ်စစၞ (ပပြဘိုက်) ဟွံမွဲရ။

ပ္ဍဲမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမ္ဂး သံဃဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မစိုပ် မတီကၠိုဟ်ဓရ် ၜိုတ်ဒးရးဟေၚ် မဂွံဒုၚ်ယၟု သံဃ (သၚ်)ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကောံခမဳသၚ်ဖအိုတ်ဂှ် ညးတအ် ကော်စ ဂကောံမၞိဟ်ပရဲဂမၠိုၚ် ရ။ ပ္ဍဲမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ဗွဲမဂၠိုၚ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ် သာသနာခမဳဗြဴ နွံဒၟံၚ်ဏီဖိုဟ်ရ။ ခမဳဗြဴဂှ် ညံၚ်ရဴသဳလ ဟွံသေၚ် ညးတအ် ကလိဂွံ ဒုၚ်အဲပရဲရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ ကဆံၚ်တုပ် ကုခမဳတြုဟ်ရ။

ဘိက္ခုတအ်ဂှ် အခေါၚ်ပိုၚ်ပြဳ နွံပန်ဂကူဓဝ်ရ။ ညးကော်စ ပရိက္ခရာပန်သာ် (သ္ၚာ၊ သပိုၚ်၊ ဗဗေၚ်၊ ခဍိုဟ်ဍာ်။


ဂျိန်

Acharya Vidyasagar, a possessionless and detached Digambara Jain monk

ခမဳဂျိန်တအ်ဂှ် ဒှ်အရာစိုတ်လုပ်စခိုဟ်ကွေဟ်ရ။ ဘာသာဂျိန်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် မဒှ်ဘာသာတြေံအိုတ် ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်ရ။ တၚ်ရန်တၟအ် ညးလျိုၚ်ပတှ်ေ ဘာသာဂျိန်တအ်ဂှ် သွက်ဂွံတိတ်ဗၠး နူဘဝသံသာ ဒဒှ် မဒးကလေၚ်ကတဵုဒှ်မၞိဟ်တုဲ စိုပ်နိဗ္ဗာန် (ဝါ) မောက္ၐ။ ပ္ဍဲနိဗ္ဗာန် (ဝါ) မောက္ၐဂှ် ဝိညာဏ်ပိုဲတအ် ဟွံခက်ဗာန် ကုရုပ်ခန္ဒမွဲမွဲရ။ နိဗ္ဗာန်ဂှ် ခမဳ ဟွံသေၚ်မ္ဂး သဳလ ညးဒဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် ဒ္ဂေတ်မသုန်၊ (၁) ကြီုကြဟွံဂွံ၊ (၂) လီုလာ်ဟွံဂွံ၊ (၃) ကၠတ်ဂၠံက်ဟွံဂွံ၊ (၄) ပိုၚ်ပြဳဒြပ်ရတ်ဟွံဂွံ၊ (၅) ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်ဓရ်ဗြဟ္မဇိုရ်။ အတိုၚ်သဳလ် မရနုက်ကဵုပန်ဂှ် ပိုၚ်ပြဳဒြပ်ရတ်ဟွံဂွံတုဲ ဗွိုက်လတက်လေဝ် ညးတအ် ဟွံဗိုက်လတက်ရ။

ကမၠောန်ညးတအ်ဂှ် လ္ၚတ်လိက်ဓရ် တိရ်တၚ်္ကာရ၊ အစရၚ်္ဂ သုတ္တတအ် ကေုာံ ဂဇအ်ဓရ်ရ။ ခမဳဂျိန် နွံၜါဂိုဏ် ဂိုဏ်သွေတမ္ဗရ ကဵု ဒိဂမ္ဗရ။ ပ္ဍဲခမဳဂျိန်တအ်ဂှ် အစာရ်ယျ ဒှ်အစာကျာ်ဇၞော်၊ ဥပဓါယျ အစာလိက် သီုကဵုမကတ်လ္ၚတ်၊ မုနိ ဂှ် ခမဳဓမ္မတာမွဲဇကုရ။

ဂိုဏ်ဒိဂမ္ဗရဂှ် ခမဳလ္ၚဵုဂှ် ဗိုက်လတက် ယာတ်မွဲဂတှ်ေ၊ ခမဳလ္ၚဵုဂှ် ဗိုက်လတက် ၜါဂတှ်ေ။ ခမဳဂျိန်တအ်ဂှ် ဟွံစဖျုန်။ စသၞေဝ်ဟေၚ်။ ဂိုဏ်သွေတမ္ဗရ ဂှ် ဟွံဍုန်တိုပ် ဒုၚ်ကေတ် ပိဏ္ဍပါတ်နူဒါယကာ။ ဂိုဏ်ဒိဂမ္ဗရ ဂှ် မွဲတ္ၚဲ စစၞမွဲအလန်ဓဝ်။