Wp/mni/ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mni(Redirected from Wp/mni/ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯃꯥꯏ)
Wp > mni > ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ
Jump to navigation Jump to search
The ranbow flag of Kangleipak with 7 horizontal colored stripes, with red at the top and green at the bottom. The 7 colours symbolises the colours of Salai Taret in Manipur.
The Lohtak Lake, around 30 km from Imphal, a natural lake and a heritage site in Manipur state, India.
Wikipedia logo transparent yellow.png
ꯏꯔꯥꯏ
꯲꯶
ꯐꯥꯏꯂꯦꯜ
꯲꯰꯲꯱
ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ

[꯱],[꯲](Meetei Mayek Unicode).

ꯋꯥꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ
ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ

ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯈꯨꯟ ꯱ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯷꯵ km ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯈꯨꯟꯖꯥꯑꯣ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯗꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯇꯨꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯫ ꯱꯹꯶꯰ ꯒꯤ ꯃꯇꯃ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯲/꯳ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯕꯥ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯁꯤ ꯶꯵ km ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯆꯥꯖꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ ꯫ꯉ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯳꯰꯰ ꯂꯣꯝ ꯂꯩ ꯫ ꯌꯨꯝ ꯸꯶ ꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯫ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯥꯌꯦꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯫ ꯆꯥꯗꯥ ꯸꯰ ꯃꯨꯛ ꯅꯤ | ꯅꯨꯄꯥꯅꯥ ꯆꯥꯗꯥ ꯸꯵ ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯦꯑꯗꯨꯒꯥ ꯅꯨꯄꯤꯅꯥ ꯆꯥꯗꯥ ꯷꯵ ꯃꯨꯛ ꯅꯤ ꯫

ꯈꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯀꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯥꯅꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯫ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯏꯊꯪ ꯊꯪꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯥ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯄꯨꯡ/ꯂꯥꯏꯁꯡ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯡ ꯑꯁꯤ ꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯎ ꯃꯪ ꯂꯥꯏꯍꯔꯥꯎꯕꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯏ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯒꯤ꯲ ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯵ ꯅꯤ ꯆꯪꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯏ ꯫ .....ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯕꯥ......

ꯑꯐꯥꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ

ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯱ꯅꯤ ꯫ ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯥ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯥꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯁꯥꯝ|ꯇꯥꯈꯦꯜ(ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ)|ꯊꯤꯕꯣꯝꯃꯩ(ꯅꯒꯥꯂꯦꯟ)|ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ |ꯃꯦꯒꯂꯥꯌꯥ ꯫ ꯱ꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯗꯁꯨ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯏ ꯑꯋꯥ(ꯕꯔꯃꯥ) ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯒꯂꯥꯗꯦꯁ ꯇꯥ ꯱꯸ ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯥꯍꯤ ꯆꯥꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ ꯍꯧꯔꯛ ꯏ ꯫

ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯤ ꯁꯥꯂꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯂꯒꯥ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯤꯕꯥ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤ ꯱꯴꯰꯰ ꯕꯤ. ꯁꯤ. ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯦ ꯫.....ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯕꯥ........

ꯋꯔꯦꯡ ꯃꯆ ꯃꯆ

ꯅꯪ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕꯔꯥ
  • ꯄꯥꯟꯕꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕꯥ ꯏꯎꯀꯥꯔꯤꯌꯣꯇꯤꯛ,ꯃꯁꯥꯃꯇꯣꯝꯇꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯨꯡꯖꯕꯥ ꯉꯝꯕ ꯁꯤ ꯄꯂꯥꯟ ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯂꯤ ꯫
  • ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯄꯨꯝꯅꯥꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯥ ꯱ꯗꯤ ꯃꯀꯣꯡ ꯄꯥꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯱ꯗꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯟ-ꯀꯥꯡ ꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯁꯟ ꯁꯤ ꯅꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯅꯥ ꯲ꯁꯨꯪ ꯁꯥꯖꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯱ꯅꯤ ꯫
  • ꯂꯧꯃꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯇꯥ ꯀꯨꯝꯗꯨꯕꯥ ꯐꯧ | ꯍꯧꯋꯥꯏ |ꯆꯥꯅꯕ ꯏꯟꯁꯥꯡ-ꯅꯥꯄꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯜꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠ-ꯑꯄꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅꯥ ꯍꯤꯡꯕꯥ ꯉꯝꯂꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯧꯄꯥꯛ ꯄꯨ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯇꯧꯈꯥꯏꯕꯥ |ꯍꯣꯒꯥꯏꯕꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯧ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯃꯧ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯥ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯈꯔꯦ ꯫ ꯁꯟꯄꯣꯠ ꯈꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯥ-ꯁꯟ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨ ꯆꯤꯟꯊꯥꯡ ꯌꯩꯅꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ.

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯜ
ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤ(ꯃꯈꯣꯡ)ꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯂꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗꯕ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ:
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯏꯟꯁꯥꯏꯀꯂꯣꯄꯦꯗꯤꯌꯥ
ꯋꯤꯀꯤꯀꯣꯠ
ꯄꯟꯊꯩ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯁꯟꯅꯔꯤ
ꯂꯣꯟꯒꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯟ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕꯝ
ꯋꯤꯀꯤꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ
ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯗꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯄꯥꯏꯁꯤꯡ
ꯋꯤꯀꯤꯍꯧꯔꯛꯐꯝ
ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯥꯎꯁꯤꯡ
ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ
ꯀꯃꯣꯟꯁ
ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ(ꯃꯃꯤ/ꯃꯤꯔꯣꯜ) ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ
ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ
ꯃꯃꯜ ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯇꯝꯅꯕ(ꯄꯥꯁꯤꯟꯅꯕ) ꯈꯨꯂꯥꯏꯁꯤꯡ
ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ ꯁꯣꯐꯋꯌꯥꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ
ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯔ
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯋꯤꯀꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯡ ꯈꯪꯅꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯥꯅꯤꯑꯥ
ꯃꯂꯦꯝ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯣꯐꯋꯌꯥꯔ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯕ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯝꯕꯤ(ꯃꯈꯣꯡ)
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯃꯔꯤꯂꯩꯅꯕ ꯌꯨꯝꯕꯤ(ꯃꯈꯣꯡ) ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ