Jump to content

Wp/mfe/Bondye

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mfe
Wp > mfe > Bondye

Dimunn priye buku kitsoz. Me Labib dir nu ki ena enn sel VRE Bondye. Li mem ki finn kre tu kitsoz dan lesyel ek lor later. Nu bizin priye zis Li Tusel parski se Li ki finn donn nu lavi.

Bondye ena buku tit, me Li ena enn sel non. Li apel ZEOVA. Dan buku Labib, non Bondye finn ranplase par bann tit kuma SENYER uswa BONDYE. Purtan, kan ti fer ekrir Labib, non Zeova ti paret apepre 7,000 fwa!

Zeova ena enn lekor, me selman so lekor pa parey kuma pu nu. Labib dir: “Bondye Li enn Lespri.” (Zan 4:24) Enn lespri li enn kalite lavi ki buku pli siperyer ki nu. Zame kikenn pa finn truv Bondye. Zeova res dan lesyel, me Li kapav truv tu kitsoz. (Psom 11:4, 5; Zan 1:18) Me alor, ki ete lespri sin? Lespri sin se pa enn kikenn vivan kuma Bondye. Li plito lafors ki Bondye servi pu azir.

Labib fer nu dekuver personalite Zeova. Li montre nu ki Li ena bann kalite extraordiner kuma lamur, lazistis, sazes ek enn gran lafors. (Deteronom 32:4; Zob 12:13; Izai 40:26; 1 Zan 4:8) Labib dir nu usi ki Li enn Bondye ki ena pitye, ki bon, ki pardone, ki bonker ek ki ena pasyans. Parey kuma bann zanfan obeisan, nu bizin fer parey kuma Li.