Wp/mad/Tanèyan Otama

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mad(Redirected from Wp/mad/Main Page)
Wp > mad > Tanèyan Otama
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png
Èatorena'a lèngghi' è

Wikipèdia bhâsa Mâdhurâ
ènsiklopèdhi bhibhâs sè kèngèng èsontèng sareng sapa bhâi
Satèya bâdâ 103 artikel è Wikipèdia arèya.

Apa rowa Wikipèdia? Tore ghâbây artikel anyar

Wikipèdia rowa proyèk ènsiklopèdhi online sè universal, multibhâsa, bân abasis wiki. Proyèk arèya pangarana berri' kontèn sè bhibhâs èghunaaghi bâli, objèktif, bân kèngèng èbhuktèaghi sareng rèng-orèng sadhâjâna. Sapa bhâi bhisa abhenderaghi bân akembângaghi tèn-kontènna. È dinna', bâdâ atoran dhâsar. Tèn-kontènna aghem lisènsi Creative Commons BY-SA. Mangkana, tèn-kontènna ruwâ kèngèng èsalèn bân èghunaaghi bâli klabân lisènsi sè paḍâ.

Rèng-orèng sè nolès artikel-artikel è Wikipedia rowa ta' èbhâjar, aliyas rèlawan kabbhi. Rèng-orèng arèya alakoh bhâreng dâlem pemaoran tanpa bâdâ sè nyoro. Sapah bhâi kèngèng terkas aghâbây kontèn online, asalaghi atoro‘atoran sè èpagghunaghi sareng Yayasan Wikimedia bân pemaoranna. Contona, kontèn kodhu kèngèng èbhuktèaghi bân lajâk bâcah, bân niyap orèng sè nolès kodhu aotamaaghi patang ormat bân adhâp.

Bâdâ bânnya' halaman bhântohan sè kèngèng abhântoh orèng anyar molaè aghâbây artikel, sontèng artikel, otabâ malebbhuaghi ghâmbhâr. Ajjhâ' tako' atanyah bân mènta tolong, khusus mon Bâ'na ghi' anyar è situs arèya. Halaman pakandhâhan kèngèng èghunaaghi ghâbây akembângaghi artikel.

COLLECTIE TROPENMUSEUM Houten beeld van een wedrenstier TMnr 5990-3a.jpg
Patung kajhuh karapan sapèh Mâdhurâ, kolèksi Tropenmuseum