Wp/mad/Bluntas

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Bluntas
Jump to navigation Jump to search
Bluntas

Bluntas (Pluchea indica) iyâ arèya tombuwân ombhut sè paranca'enna bânnya', alos, bân abulu lembu'. Tombuwân arèya ètamen ghâbây tamenan paghâr otabâ bisa kèya tombu aghâl, tèngghina bisa atekka 3 meter mon ta' èpangkas, saèngghânâ segghut ètamen dhâddhi paghâr pekarangan. Bluntas bisa tombu è tana sè ghâli, abâto, bân kerrèng, è taraan mabâ sampè' katèngghiân 1000 meter dâri paada'ân tasè'. Bluntas bhuto cokop sonar arè otabâ sakonnè' aopan, bân pabânnya'an bisa èlakoaghi klabân setèk ghlâghâr bhungka sè la cokop towa.