Wp/mad/Bhâsa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Bhâsa
Jump to navigation Jump to search

Bhâsa panèka sala sèttong asèl bhudhâjâ sè èciptaaghi manossa.

Dèfinisi[edit | edit source]

Bânynya' dèfinisi bhâsa sè omomma ahubungan kalabân segi otabâ èlmo tartanto. Dèfinisi-dèfinisi bhâsa èantarana engghi panèka:

  1. sètttong sistem kaangghuy abekkèlaghi benda, tèndhâkan, gagasan bân kabâdâ'ân.
  2. sèttong peralatan sè èghunaaghi kaangghuy nyampè'aghi konsèp riil manossa dâ' dâlam pèkkèran orèng laèn
  3. sèttong sistem ma'na otabâ artè
  4. sèttong kode sè ègunaaghi sareng pakar linguistik kaangghuy abhidhâaghi antara bentuk' bân ma'na
  5. sèttong oca' sè gadhuân tata bhâsa sè la èteptepaghi (contona: paoca'an, okara, bân èn-laènna)
  6. sèttong sistem totoran sè bisa èpahami sareng masyarakat linguistik.