Wp/luz/لری

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | luzWp > luz > لری
Jump to navigation Jump to searchلري يكي ز زونا هندوايراني ز لشك جنوو غربيسه، لري خوس چنتا گويشت داره كه لري مينجايي،بختياري،ثلاثي،لكي،لري جنووي وا لري كمزاري دربر اگره هر كم زي گويشتا مئن يه ولات ز ولاتا لرنشين گپ زيڎه ابون لري مينجايي ز لرستان تا ايلام، لري بختياري مئن استان خوزستان،اسباوون،لرستان،مركزي،لري ثلاثي مئن لرستان،همدان،مركزي،لكي مئن لرستان،ايلام،كرمونشا،عراق، لري جنووي مئن فارس، كهكلويه،بوشهر و لري كمزاري مئن ولات گپ عمان واس قسه اكنن يو يه نمونه شئر لري وا گويشت لكي هڎ. تا ايسہ ري زونہ لري كم كار وابيہ


""کموتر""اکه آگر بکویه مالت ،کموتر

اکه کافر نویه حالت ،کموتر

نزاکه کشتمه چینو نهاتی

گوله بیر ژیره شالت ،کموتر

داول نامه گرت دی نامت اشگو

توفر نومجا چمل کالت ،کموتر

یخم دریمه هر هامر دراخل

چمری وه خور سالت ،کموتر

خدا ای جاله دل مه ار خدایه

نمه داخی بنیر بالت ،کموتر

(آگر)

سی دولَه منی رهزیشتی /razieshti/ (برای غنای فرهنگی) غلومرضا مہرآموز «دهکوله جهونی» هم گوتنه، رهزیشت(=فرهنگ) و هومالداری (=رقابت) رهزیشتی سی زنه منن بهر گپئ د مئنرهگیری(=جلوگیری) د هضم بیین د رهزیشتیائ هنی داره. الوته زنه­یی کردن د دنیائ که درن بسته وه ری بقئه هم فاده ناره چون او وا خراؤکاری د پنجره مئایه وا مئن پس ائما بائد خومو انتخاب بکئم چئ سیمو خوئه و چئ سیمو گنه. ائما بائت خویی­یا رهزیشتیائ هنی­ن بییرئم ولی نهلئم گنی­یا اونو وارد رهزیشتمو بوئه. بعد خوئییا رهزیشت خومون هم سی بقئه دیاری و افتاوئی بکئم. ئی کار باعث موئه که رهزیشتمو دوله من با . ائما بائت نیسمون (=ادبیات nisemon ) خومون وا وه کار گرئتن تجربه­یا کشورئا یا رهزیشت­یائ هنی ولی وا حفظ ریشه داری لری، ایرانی و اسلامی خومو قوی کنئم تا د ئی دنیای بئ­رحم زنه و سردیار بمونئم.منظورم د نیسمون هم معنی شئر و بئت و ئی چییائه و هم کل جنبه­یا زنه­یی وه معنی کلی. وا آرزوی پئشرفتئ گپ و سردیاری و خوش­انجومی(=موفقیت) د پئشگاه خدای بنه­پرور سی مردم لر و سی مردم همه ولاتیا. برگردان انگلیسی مسعود سیفی/از همه دوستان به خاطر ترجمه معیوبم عذر خواهی می کنم . امیدوارم به بزرگواری خودتان ببخشید


For cultural enrichment In this new wide world that called global village because of new technologies , culture and comparison in culture have a big role in inhibition of cultural digestion of one culture in another one.of course living in a isolated world havnt any advantage because it (rival culture) coming to our home by window thus we should choose what is benefit for us and what is bad for us.we should take benefities of another cultures but don’t allow to bad features of other cultures inter to our culture.we should strong our literature by good use of other culture and countries experiments but by saving lurian,Iranian and Islamic identity.by this method we can living in this cruel world.literature mean both poem and music ,ets and other features of living completely.with good luck and success in prophase of god( servant supporter) for lors


غلامرضا مهرآموز- کارشناس ارشد ترجمه

وا شما لُریا خودخوارکِردَه آم (= با شما لرهای خودتحقیر کننده ام) دوس دارم د ئی وَرگه (=فضای ) مجازی بقارنم، بگرئوم دوست دارم در این فضای مجازی بلند فریاد بزنم و گریه کنم پُرسائشت: سی چئ؟ سؤال:چرا؟ جواو (یا وه قؤل قدیمییا لر " وِلوم" /velom /): سی دلالتیائ که د هار اومائه: جواب ( یا به قول قدمای لر"ولوم" ): به دلایلی که در ذیل آمده است: اول حاسئ ئی مطلب­ن وه فارسی بنیسنم ولی وا خوم گوتم شائت د ویرتو رتووئه که لرئت بلکم ئی لری نوشتن مه بیاره وا ویرتو که شما هم لرئت. هرچَن دونم که شما لُریا خودخوارکِردَه­ آلزایمر گرئتیته یعنی خئلئیا د تو گَن جورئ هم آلزایمر گرئتیته که شائت هلاج­وِردار (=علاج پذیر) هم نوئیت. ابتدا قصد داشتم این مطلب را به فارسی بنویسم ولی پیش خود اندیشیدم شاید فراموش کرده باشید که لر هستید به امید آنکه شاید این لری نوشتن من یادتان بیاورد که شما هم لر هستید. هرچند می دانم که شما لرهای خودتحقیرکننده به آلزایمر مبتلا شده اید و آلزایمربسیاری از شماها نیز از نوع وخیم است که شاید علاج پذیر هم نباشید. پس سی یه که کمئ فگر کنئت (اگر تونائی فگر کردنئ سیتو منه )که لاگوشه قصه­یام چئ بیه .مه هم قصه­م هئ د ایچه ناتموم مئ هئلم پس تیه وه ره کُتِ دمائی (=قسمت بعدی) قصه­م بمونئت هیچ فاده هم ناشتوئه تمرینئ مووئه سی النتریکِ/Elanterik/ مزگ د خاؤرته تو. پس برای اینکه اندکی فکر کنید (اگر قدرتی برای فکر کردن در شما باقی مانده باشد) که منظور و کنایه سخنان من چه بوده است.من نیز سخنم را همینجا ناتمام باقی می گذارم و شما منتظر قسمت بعدی سخنانم باشید.هیچ سودی هم نداشته باشد به منزله تمرینی است برای برانگیختن مغز به خواب فرورفته اتان.